1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Norma nr. 19/2014

Norma nr. 19/2014 pentru modificarea Normelor privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le intocmeasca brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui CSA nr. 3/2009 (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 695 din 23/09/2014).

In urma deliberarilor din cadrul sedintei Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din data de 27 august 2014, in baza dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) si (2) si ale art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozițiilor art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea de Supraveghere Financiaraemite prezenta norma.

Art. I. - Normele privind forma si continutul raportarilor financiare si tehnice pe care trebuie sa le intocmeasca brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 171 din 19 martie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 punctul III, literele b) - d) si termenul de transmitere se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) raportarea privind situația veniturilor obtinute de brokerii de asigurare si/sau reasigurare, in forma prevazuta in anexa nr. 5;

c) raportarea privind situatia activelor si pasivelor bilantiere detinute de brokerii de asigurare si/sau reasigurare, in forma prevazuta in anexa nr. 6;

d) raportarea privind situația datoriilor si a creanțelor din activitatea de intermediere, in forma prevazuta in anexa nr. 7;

.........................................................................................................................................

Termen de transmitere

Raportarile trimestriale se transmit pana in ultima zi calendaristica a lunii urmatoare incheierii trimestrului. Eventualele rectificari la raportarile trimestriale, aferente trimestrului IV, prevazute la lit. a) - d), se vor transmite odata cu situatiile financiare anuale."

2. Anexele nr. 5 - 7 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1- 3 care fac parte integranta din prezenta norma.

Art. II. - Prezenta norma se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii acesteia.

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara,

Misu Negritoiu

Bucuresti,16 septembrie 2014
Nr. 19


Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3

Din aceeasi categorie
PROMO