1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

LEGE nr. 260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

Prezenta lege reglementeaza:

a)conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice;
b)raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile fiecarei parti la contractul de asigurare obligatorie a locuintelor;
c)constituirea, atributiile, organizarea si functionarea Poolului de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale.

Art. 2
In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a)locuinta, locuinta sociala, locuinta de serviciu, locuinta de interventie, locuinta de necesitate, locuinta de protocol, casa de vacanta - au intelesurile prevazute la art. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; in cazul locuintelor situate in condominii, prin locuinta se intelege atat spatiile aflate in proprietate exclusiva, cat si cota-parte din coproprietatea indiviza asupra spatiilor si a elementelor de constructii comune;
b)dezastru natural - cutremure de pamant, alunecari de teren sau inundatii, ca fenomene naturale;

c)tipuri de locuinte:

- tip A - constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic;
- tip B - constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic;
d)polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale, denumita in continuare PAD - inscrisul ce atesta incheierea contractului de asigurare a locuintei, in temeiul caruia asiguratorul se obliga sa plateasca asiguratului despagubirea totala sau partiala pentru prejudiciile produse locuintei ca urmare a producerii riscului asigurat, in conditiile si in limitele stabilite de prezenta lege si, dupa caz, ale celorlalte clauze inscrise in polita sau in contractul de asigurare;
e)Pool de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, denumit in continuare PAID - societatea comerciala de asigurare-reasigurare, constituita prin asocierea societatilor de asigurare autorizate sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte, in conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale normelor aprobate in aplicarea acestor legi;
f)prima obligatorie - suma de bani pe care o plateste proprietarul unei locuinte, in calitatea sa de asigurat, ori imputernicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, in scopul incheierii unei asigurari de locuinte, in conditiile prezentei legi;
g)suma asigurata obligatoriu - limita maxima de despagubire care poate fi acordata de asigurator pentru daunele provocate constructiei, in functie de tipul locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, in conditiile prezentei legi;
h)asigurare de prim risc - pentru orice dauna care a intervenit pe parcursul valabilitatii unui contract de asigurare, cuantumul despagubirii se stabileste la nivelul pagubei efective, in limita sumei asigurate.

Art. 3

(1)Incepand cu data la care se implinesc 90 de zile de la data adoptarii normelor de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor emise in aplicarea prezentei legi, persoanele fizice si juridice sunt obligate sa isi asigure impotriva dezastrelor naturale, in conditiile prezentei legi, toate constructiile cu destinatia de locuinta, din mediul urban sau rural, aflate in proprietatea acestora si inregistrate in evidentele organelor fiscale.
(2)Obligatia incheierii contractelor de asigurare a locuintelor aflate in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale revine persoanelor ori autoritatilor desemnate, in conditiile legii, sa le administreze.
(3)In cazul in care o locuinta face obiectul unui contract de leasing financiar, incheierea contractului de asigurare este in sarcina locatorului.
(4)In cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie se suporta din bugetele locale, pe seama sumelor defalcate din venituri ale bugetului de stat.
(5)In cazul constructiilor cu destinatia de locuinta aflate in coproprietate, se va incheia cate un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinta in parte. In acest caz, prima de asigurare se va plati pe fiecare locuinta in parte.
(6)Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie numai cu asiguratorii asociati in PAID si care sunt autorizati sa incheie astfel de contracte, in conditiile stabilite prin normele emise in aplicarea prezentei legi si a Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, denumita in continuare C.S.A.
(7)Nu intra sub incidenta prezentei legi anexele, dependintele care nu sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata, precum si bunurile din interiorul locuintei.

Art. 4

Elementele contractuale si conditiile de asigurare cuprinse in polita de asigurare, precum si criteriile de autorizare a asiguratorilor sunt cele prevazute la art. 7 alin. (1) si la art. 26 alin. (1), precum si cele stabilite prin norme emise prin ordin al presedintelui C.S.A.


CAPITOLUL II: Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale

SECTIUNEA 1: Suma asigurata obligatoriu si conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor

Art. 5

 (1)Suma asigurata ce poate fi acordata in temeiul prezentei legi, denumita in continuare suma asigurata obligatoriu, este echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei, a:
a)20.000 euro, pentru fiecare locuinta de tip A;
b)10.000 euro, pentru fiecare locuinta de tip B.
 (2)Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevazute la alin. (1), denumite in continuare prime obligatorii, sunt echivalentul in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii platii, a:
a)20 euro, pentru suma prevazuta la alin. (1) lit. a);
b)10 euro, pentru suma prevazuta la alin. (1) lit. b).
(3)Suma asigurata obligatoriu, precum si prima obligatorie aferenta pot fi modificate prin hotarare a Guvernului, in primii 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, iar dupa aceasta perioada, prin ordin al presedintelui C.S.A.
(4)Modificarea valorii sumelor prevazute la alin. (1) si (2) se poate face anual. Criteriile care pot sta la baza modificarii se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi si trebuie sa vizeze cel putin suprafata locuintei, costurile de inlocuire si rata inflatiei.
(5)Incadrarea pe tipuri de locuinte a locuintelor care prezinta in acelasi timp elemente specifice atat tipului A, cat si tipului B se face in conditiile stabilite prin norme emise de C.S.A " dupa criteriul ponderii materialelor de constructie.

Art. 6

Riscurile care se asigura obligatoriu prin PAD sunt daunele produse constructiilor cu destinatia de locuinta de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului, ca efect direct sau indirect al producerii dezastrului natural.

Art. 7

 (1)Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie in forma scrisa intre PAID si proprietarul locuintei, prin mijlocirea societatilor de asigurare actionare PAID, prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:
a)suma asigurata trebuie sa fie egala cu cea asigurata obligatoriu, prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, lit. b);
b)riscurile asigurate prin contract trebuie sa cuprinda riscurile prevazute la art. 6.
(2)Termenii, conditiile si clauzele contractului de asigurare a locuintelor, referitoare la suma asigurata obligatoriu, prima obligatorie si riscurile prevazute la art. 6, denumite in continuare clauze obligatorii, sunt general valabile si obligatorii si se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al presedintelui C.S.A.
 (3)PAD trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a)denumirea/numele si sediul/domiciliul partilor contractante;
b)numele beneficiaruiui asigurarii;
c)tipul locuintei si adresa acesteia;
d)suma asigurata obligatoriu;
e)prima obligatorie si termenele de plata a acesteia;
f)perioada de valabilitate a contractului de asigurare;
g)numarul si titlul actului normativ in temeiul caruia s-a emis PAD, precum si numarul si data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 8

Se considera indeplinita conditia existentei asigurarii obligatorii a locuintei in conditiile prezentei legi, atunci cand, in mod cumulativ:
a)prin PAD se asigura constructia cu destinatia de locuinta pentru suma asigurata obligatoriu;
b)PAD acopera riscurile prevazute la art. 6;
c)asiguratul a platit prima obligatorie.

SECTIUNEA 2: Valabilitatea PAD

Art. 9

(1)PAD este valabila pe o perioada de 12 luni, cu incepere de la ora 0,00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima obligatorie.
(2)In situatia schimbarii proprietarului unei locuinte care este asigurata obligatoriu si prima a fost achitata integral, PAD ramane valabila pana la data trecuta in contract.
(3)Dupa data expirarii valabilitatii prevazute in PAD, asiguratorul va incheia o asigurare obligatorie cu noul proprietar, dupa care va transmite in baza de date gestionata de PAID modificarile survenite.

Art. 10

Persoana care devine proprietara a unei locuinte neasigurate pentru riscurile prevazute la art. 6, dupa implinirea termenului prevazut la art. 3 alin. (1), este obligata sa contracteze o PAD pentru aceeasi locuinta, in termen de 5 zile lucratoare de la data autentificarii titlului de proprietate.

Art. 11

(1)Valabilitatea PAD inceteaza in cazul in care constructia asigurata isi pierde integral destinatia de locuinta sau bunul piere din alte cauze decat cele cuprinse in asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinatii nu obliga asiguratorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzatoare valorii primei obligatorii.
(2)Beneficiarii asigurarii si asiguratii care, dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, largirea sau modificarea locuintelor fara autorizatie de construire, emisa in conditiile legii, sau cu nerespectarea autorizatiei respective, afectand structura de rezistenta a locuintelor si favorizand expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despagubiti in baza asigurarii obligatorii, in cazul producerii riscului asigurat.

SECTIUNEA 3: Prima de asigurare

Art. 12

(1)Plata primelor obligatorii se face anticipat, cu cel putin 24 de ore inainte de expirarea valabilitatii PAD.
(2)Pentru locuintele sociale sau pentru persoanele care beneficiaza, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este in sarcina autoritatii locale care are in evidenta persoanele in cauza si se face direct in contul PAID, care, pe baza listei transmise de autoritatea locala, emite politele de asigurare pentru aceste persoane.
(3)Plata primelor subventionate partial sau total se va face in contul PAID de la bugetele locale, din sumele virate cu destinatie speciala de la bugetul de stat.

Art. 13

(1)Din sumele incasate cu titlu de prima de asigurare obligatorie, asiguratorii retin o cota-parte cu titlu de comision.
(2)Comisionul incasat de asiguratorii autorizati sa incheie contracte de asigurare obligatorie a locuintelor, pentru asigurarea corespunzatoare PAD, se stabileste prin ordin al presedintelui C.S.A.

SECTIUNEA 4: Drepturi si obligatii ale asiguratului si asiguratorului

Art. 14

Prin PAD, asiguratul, imputernicitul sau contractantul asigurarii se obliga sa plateasca PAID prima obligatorie, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, sa plateasca asiguratului despagubirea rezultata din PAD incheiata in conditiile prezentei legi si ale normelor emise de C.S.A. in aplicarea prezentei legi.

Art. 15

Potrivit PAD, asiguratului ii revin urmatoarele obligatii si drepturi:
1.obligatii:
a)sa achite prima obligatorie, in conditiile prezentei legi;
b)sa indeplineasca celelalte obligatii si sa respecte conditiile prevazute de prezenta lege;
2.drepturi:
- sa incaseze despagubirea rezultata din PAD, in cazul producerii riscului asigurat obligatoriu.

Art. 16

Potrivit PAD, PAID ii revin urmatoarele obligatii si drepturi:
1.obligatii:
a)sa constate si sa evalueze prejudiciile, sa stabileasca cuantumul despagubirii si sa finalizeze dosarele de dauna in termenele si in conditiile stabilite in conformitate cu normele emise de C.S.A. in aplicarea prezentei legi;
b)sa plateasca despagubirile;
c)sa indeplineasca celelalte obligatii si sa respecte conditiile prevazute de prezenta lege;
 2.drepturi:
a)sa retina comisionul din valoarea primei obligatorii platite, in cuantumul prevazut prin ordin al presedintelui C.S.A.;
b)sa refuze plata despagubirilor in cazul in care, in termen de 60 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii prevazuti la art. 18 alin. (2) nu au instiintat asiguratorul despre acest fapt si daca din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat, respectiv marimea si intinderea prejudiciului.

SECTIUNEA 5: Obligatiile autoritatilor administratiei publice locale

Art. 17

(1)Primarii, prin compartimentele de specialitate, vor furniza PAID lista tuturor constructiilor cu destinatia de locuinta, inclusiv a celor cu destinatia de locuinta sociala, amplasate in unitatea administrativ-teritoriala in cauza, specificand numele si prenumele sau denumirea proprietarului si, dupa caz, adresa domiciliului fiscal, codul numeric personal sau codul de identificare fiscala al acestuia, numarul din registrul de rol nominal unic si din registrul agricol. Actualizarea se va face in termen de 72 de ore de la schimbarea proprietarului locuintei sau, dupa caz, a datelor de identitate a acestuia.
(2)PAID va transmite lunar primarilor lista proprietarilor care nu au incheiat contracte de asigurare obligatorie a locuintelor si valoarea primei obligatorii datorate de fiecare.
(3)Primarul, prin compartimentul de specialitate, va trimite in termen de 3 zile de la data primirii listei, scrisori de instiintare cu confirmare de primire catre debitori.
(4)In cazul proprietarilor de constructii cu destinatia de locuinta care declara si o adresa de posta electronica personala, PAID va putea folosi, cu acordul acestora, un asemenea mod de comunicare pentru avertizarea privind expirarea sau neincheierea PAD. In mesajul electronic se va mentiona valoarea primei de asigurare. Acest mesaj electronic va fi trimis si catre compartimentul de specialitate al primarului din unitatea administrativ-teritoriala unde se afla cladirea in cauza, daca exista conditii tehnice de primire a mesajului respectiv.
(5)Lista proprietarilor care nu au contractat o PAD si a persoanelor care beneficiaza de subventionarea partiala sau totala a primei obligatorii se pune la dispozitia asiguratorilor autorizati de catre PAID.

SECTIUNEA 6: Cererile de despagubire, constatarea daunelor si plata despagubirilor

Art. 18

(1)In cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despagubire se poate face numai de beneficiarii PAD si va fi adresata asiguratorului care a emis polita.
 (2)Au calitatea de beneficiari ai PAD urmatoarele categorii de persoane:
1.In cazul persoanelor fizice:
a)proprietarii constructiilor cu destinatia de locuinta, asigurate in conditiile prezentei legi;
b)persoanele desemnate expres in PAD ca beneficiari de catre proprietarii prevazuti la lit. a);
c)succesorii legali si/sau testamentari ai persoanelor prevazute la lit. a), in cazul in care acestea au decedat, cu aplicarea corespunzatoare a legislatiei in domeniul succesoral, daca nu exista beneficiar desemnat potrivit lit. b);
2.In cazul persoanelor juridice:
a)proprietarii constructiilor cu destinatia de locuinta, asigurate in conditiile prezentei legi;
b)in cazul locuintelor prevazute la art. 3 alin. (2), persoanele sau autoritatile desemnate, in conditiile legii, sa le administreze.
(3)In cazul in care beneficiarii prevazuti la alin. (2) pct. 1 lit. a) sunt minori, cererile de despagubire se fac in numele acestora de catre reprezentantii legali, desemnati in conditiile legii.

Art. 19

(1)Constatarea si evaluarea prejudiciilor, precum si stabilirea cuantumului despagubirii se fac de catre asiguratorul care a eliberat PAD, in conformitate cu normele emise de C.S.A. in aplicarea prezentei legi.
(2)In cazul proprietarilor care beneficiaza de subventionarea primei de asigurare, cererea de despagubire se adreseaza direct PAID si, prin derogare de la prevederile alin. (1), constatarea si evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face si de o societate desemnata conform normelor emise de C.S.A.
(3)Constatarea si evaluarea prejudiciilor, precum si finalizarea dosarelor de dauna se vor face in termenele si conditiile stabilite de C.S.A. prin normele de aplicare a prezentei legi.
(4)Plata despagubirilor se va face de societatea care a efectuat constatarea si evaluarea, in termenul prevazut prin normele emise de C.S.A. in aplicarea prezentei legi.
(5)Pentru neplata la termen a despagubirilor se calculeaza penalitati care se platesc persoanei asigurate, in conditiile si in cuantumul stabilite de C.S.A.
(6)Sumele cuvenite ca despagubire pot fi consemnate in conturi bancare deschise de beneficiarii asigurarii sau in numerar.
(7)Despagubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD nu pot depasi valoarea sumei asigurate obligatoriu.
(8)PAID deconteaza asiguratorilor autorizati numai cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu, precum si despagubirea acordata ca urmare a producerii riscurilor asigurate.

Art. 20

Asiguratorii autorizati vor plati asiguratilor numai contravaloarea costurilor de reparatii/inlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, in limita sumei totale asigurate prin PAD.

Art. 21

Asiguratorii au dreptul sa refuze plata despagubirilor in cazul in care, in termen de 60 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii prevazuti la art. 18 nu au instiintat asiguratorul despre acest fapt si daca din acest motiv nu s-au putut determina cauza producerii riscului asigurat si intinderea prejudiciului.

Art. 22

Pentru riscurile prevazute la art. 6, sumele platite de asigurator asiguratului cu titlu de despagubire, in baza PAD, se constituie dupa cum urmeaza:
a)valoarea asigurata obligatoriu sau, dupa caz, parte din aceasta, corespunzatoare valorii pagubei, se incaseaza de asigurator de la PAID, in conformitate cu normele emise de C.S.A. in aplicarea prezentei legi;
b)calculul despagubirii pentru suma asigurata prin PAD se va face pe baza asigurarii de prim risc.

Art. 23

(1)Persoanele fizice sau juridice care nu isi asigura locuintele aflate in proprietate, in conditiile prezentei legi, nu beneficiaza, in cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit prezentei legi, de niciun fel de despagubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuintelor.
(2)Persoanele fizice despagubite, in conditiile prezentei legi, pentru pagubele rezultate in urma producerii unui dezastru natural nu beneficiaza de prevederile Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la acordarea locuintelor sociale.

SECTIUNEA 7: Locuintele din condominii

Art. 24

(1)Pentru condominiile in care sunt cel putin 4 apartamente, elementele de constructii, spatiile si utilitatile fiind in proprietate indiviza comuna, se va incheia cate un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinta in parte, in acest caz, prima de asigurare se va plati pe fiecare locuinta in parte.
(2)In situatia prevazuta la alin. (1), valoarea sumei asigurate obligatoriu, respectiv a primei obligatorii se constituie din totalul sumelor care ar fi datorate pentru fiecare locuinta in parte, iar procentul din prima de asigurare, datorat de fiecare persoana coasigurata, se stabileste in raport cu numarul de locuinte aflate in proprietatea acesteia, respectiv in functie de cota-parte care revine persoanei respective din locuinta aflata in coproprietate. Modul de repartizare la proprietari a sumelor platite de asigurator cu titlu de despagubire in cazul producerii riscului asigurat se stabileste prin regulamentul-cadru emis de C.S.A.


CAPITOLUL III: Constituirea, atributiile, organizarea si functionarea PAID

Art. 25

(1)In vederea gestionarii asigurarii obligatorii impotriva dezastrelor naturale a locuintelor se constituie societatea comerciala de asigurare-reasigurare denumita PAID, potrivit dispozitiilor Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
 (2)PAID are urmatoarele atributii:
a)tipareste PAD;
b)contracteaza reasigurarea;
c)administreaza baza de date privind evidenta constructiilor cu destinatia de locuinta care trebuie asigurate obligatoriu, precum si a celor asigurate;
d)indeplineste functia de centru de coordonare a activitatii de constatare a prejudiciilor rezultate in urma producerii unui dezastru natural, desfasurata de societatile de asigurari autorizate.
(3)In ceea ce priveste statutul de societate de asigurare-reasigurare, activitatea PAID este supusa reglementarii si supravegherii C.S.A., in conditiile legii.
(4)Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (2), PAID va emite, cu avizul C.S.A., regulamente privind organizarea si functionarea societatii, inclusiv relatia dintre societatile de asigurare autorizate si PAID, fluxurile financiare si de informatii si orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru functionarea societatii, in conditiile prezentei legi.
(5)Atributiile organelor statutare, precum si cele ale conducerii executive a PAID se stabilesc in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si de normele emise de C.S.A. in aplicarea acesteia.

Art. 26

(1)Pot fi actionari ai PAID persoanele juridice care sunt autorizate sa incheie PAD, in conditiile prevazute de Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si de normele prudentiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale, emise in aplicarea legii.
(2)Ulterior constituirii PAID, asiguratorii care indeplinesc conditia prevazuta la alin. (1) au dreptul de a deveni actionari la aceasta societate in aceleasi conditii cu actionarii PAID care au calitatea de asiguratori autorizati sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte.

Art. 27

(1)Un actionar poate detine cel mult 15% din actiunile PAID sau din drepturile de vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
(2)PAID va plati actionarilor dividende din profit, daca acesta exista, pentru capitalul varsat la constituirea acestuia.

Art. 28

 (1)Pe langa organele statutare si cele de conducere ale PAID, din care fac parte reprezentanti ai C.S.A., se constituie un consiliu consultativ, in care se discuta deciziile PAID si care poate formula propuneri privind activitatea desfasurata de PAID, avand in componenta:
a)un reprezentant al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor;
b)un reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
c)un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor;
d)cate un reprezentant al urmatoarelor structuri asociative: Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Oraselor din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania;
e)cate un reprezentant al ligilor legal constituite ale asociatiilor de proprietari.
(2)Reprezentantii prevazuti la alin. (1) lit. a)-c) se desemneaza prin ordine ale conducatorilor institutiilor respective.

Art. 29

Conducerea executiva a PAID se exercita de un director general si de un director general adjunct, care trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale normelor emise in aplicarea acesteia.

Art. 30

Persoanele semnificative trebuie sa indeplineasca criteriile prevazute in normele emise de C.S.A. in aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele prevazute de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 31

Disponibilitatile PAID pot fi plasate la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau obligatiuni municipale ori in alte instrumente financiare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IV: Contraventii

Art. 32

 (1)Urmatoarele fapte constituie contraventii:
a)nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevazute la art. 3 alin. (1), cu exceptia cazurilor in care persoanele respective se afla in situatia prevazuta la art. 11 sau nu a expirat perioada prevazuta la art. 35;
b)nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevazute la art. 10.
(2)Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei.
(3)Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre acestia.
(4)Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile prevazute in Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si in normele emise de C.S.A. in aplicarea acesteia, iar in masura in care aceasta nu prevede altfel, se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5)Amenzile contraventionale stabilite prin prezenta lege si aplicate de C.S.A. se fac venituri la bugetul de stat in cota de 40%, venituri la bugetul C.S.A. in cota de 40%, iar restul de 20% se face venit la bugetul autoritatilor locale de pe raza teritoriala in care locuieste contravenientul.

CAPITOLUL V: Sustinerea financiara a PASD

Art. 33

 (1)Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa contracteze imprumuturi pentru:
a)plata primei de reasigurare pentru primul an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, precum si pentru completarea, dupa caz, a diferentei pana la nivelul primei de reasigurare cuvenite pentru fiecare din urmatorii 4 ani;
b)suplimentarea fondurilor PAID necesare acordarii despagubirilor in cazul unor dezastre naturale in care pierderile depasesc capacitatea sistemului de a efectua plata tuturor acestora.
(2)Conditiile de contractare a imprumuturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc ulterior, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(3)Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa acorde sumele contractate in temeiul prevederilor alin. (1), prin incheierea cu PAID a unor acorduri subsecvente de imprumut.
(4)Rambursarea imprumuturilor se efectueaza din sursele proprii ale PAID.

Art. 34

Autoritatile administratiei publice centrale si locale vor prevedea in bugetul anual sumele necesare platii primei obligatorii pentru locuintele aflate in proprietatea statului si a unitatilor administrativ-teritoriale.

CAPITOLUL VI: Dispozitii finale

Art. 35

Pentru primul an, proprietarii de constructii cu destinatia de locuinta sunt obligati sa incheie contracte de asigurare obligatorie a locuintelor pana la expirarea unei perioade de un an de la data implinirii termenului prevazut la art. 3 alin. (1).

Art. 36

Pentru anul 2009, primarii, prin compartimentele de specialitate ale acestora, transmit datele prevazute la art. 17 alin. (1) catre PAID, dupa cum urmeaza:
a)in cazul oraselor/municipiilor, in termen de o luna de la data adoptarii normelor de catre C.S.A., emise in aplicarea prezentei legi;
b)in cazul comunelor, in termen de 3 luni de la data adoptarii normelor de catre C.S.A., emise in aplicarea prezentei legi.

Art. 37

In aplicarea prezentei legi, C.S.A. va emite norme privind:
a)criteriile de autorizare a asiguratorilor pentru incheierea de contracte de asigurare obligatorie a locuintelor;
b)forma si clauzele cuprinse in PAD;
c)stabilirea comisioanelor care se incaseaza in conditiile prevazute de lege;
d)conditiile cedarii in reasigurare a riscurilor asigurate prin PAD;
e)constituirea rezervei pentru constatarea daunelor asigurate prin PAD, cu aplicarea principiului managementului separat pentru activitatea de asigurare obligatorie a locuintelor;
f)constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor;
g)aspectele pentru care prezenta lege prevede in mod expres ca se reglementeaza pe aceasta cale.

Art. 38

In vederea indeplinirii atributiilor stabilite prin prezenta lege, PAID va incheia protocoale de colaborare cu structurile asociative prevazute la art. 28 alin. (1) lit. d), precum si cu alte autoritati, institutii sau asociatii a caror contributie la realizarea scopului urmarit de prezenta lege se apreciaza ca fiind necesara.

Art. 39

Prezenta lege se completeaza, in mod corespunzator, cu legislatia civila, comerciala si cu cea din domeniul asigurarilor si reasigurarilor.

Art. 40

Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea C.S.A., in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 41

Prezenta lege intra in vigoare la 120 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
EUGEN NICOLICEA
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIUPublicat in Monitorul Oficial cu numarul 757 din data de 10 noiembrie 2008