1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Norma ASF privind asigurarile auto ...

Norma ASF privind asigurarile auto din Romania a fost publicata in Monitorul Oficial

Norma pentru modificarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania, cunoscuta ca Norma RCA a fost publicata in Monitorul Oficial.

In conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) si ale art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) si ale art. 43 alin. (1) lit. a)-h) si j)-n) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie.

In urma deliberarilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din cadrul sedintei din data de 26.05.2022.

Autoritatea de Supraveghere Financiara emite urmatoarea norma:

Art. I. - Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 1 august 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

3. La articolul 10, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Polita RCA consta in Cartea internationala de asigurare pentru autovehicule emisa sub autoritatea BAAR in conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptata de Subcomitetul de transport rutier al Comitetului de transporturi pe uscat din cadrul Comisiei economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite; formatul acesteia se publica de catre BAAR pe site-ul propriu."

5. La articolul 11, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Tarifele de prima practicate sunt certificate de catre un actuar avizat de catre A.S.F., in baza unui raport scris transmis asiguratorului RCA, in care actuarul certifica ca tarifele au fost calculate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare."

9. La articolul 11, alineatele (19) si (20) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(19) Tarifele sunt calculate in functie de strategia adoptata de catre asiguratorul RCA. (20) Strategia inclusa in planul de afaceri prevazut la art. 22 din Legea nr. 237/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se coreleaza cu rezultatele analizei realizat versus estimat ale fiecarui an de referinta si se transmite A.S.F. la solicitarea acesteia."

10. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Asiguratorilor RCA, intermediarilor de asigurari si intermediarilor de asigurari auxiliare le sunt interzise ofertarea, promovarea si comercializarea asigurarii RCA la prime de asigurare mai mari decat cele rezultate din aplicarea tarifelor de prima."

11. La articolul 13, alineatele (3) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Indiferent de canalul de distributie utilizat, asiguratorul RCA practica aceeasi prima de asigurare neta de cheltuieli de distributie, stabilita pe baza criteriilor specifice unui asigurat.

.....................................................................................................................................................

(7) Oferta asiguratorului RCA este valabila pentru o perioada de minimum 10 zile lucratoare si contine urmatoarele informatii: a) prima neta de cheltuieli de distributie; b) comisionul platit distribuitorului, exprimat in valoare absoluta, sau c) costul aferent vanzarii directe; d) data pana la care oferta este valabila; e) costul acoperirii clauzei facultative de decontare directa; f) clauze si acoperiri suplimentare; g) clasa bonus-malus; h) mentiunea privind posibilitatea platii in rate; i) prima de asigurare totala obtinuta prin insumarea primei nete de cheltuieli de distributie cu cheltuielile de distributie aferente canalului de vanzare utilizat de catre potentialul asigurat, cu acoperirea si separat fara acoperirea clauzei de decontare directa; j) informare cu privire la tariful de referinta in care se incadreaza potentialul asigurat."

13. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 25

Lipsa de folosinta

  1. Despagubirile cuvenite persoanelor prejudiciate, ca urmare a consecintei lipsei de folosinta a vehiculului avariat, inclusiv pentru inlocuirea temporara a acestuia cu un vehicul dintr-o clasa similara sau inferioara celui avariat, inchiriat de la entitati autorizate cu acest obiect de activitate, sunt stabilite pe baza documentelor justificative care dovedesc prejudiciul suferit ca urmare a imposibilitatii utilizarii vehiculului avariat.
  2. Perioada pentru care se acorda despagubiri ca urmare a consecintei lipsei de folosinta a vehiculului avariat, inclusiv inlocuirea temporara a acestuia cu un vehicul dintr-o clasa similara sau inferioara celui avariat, inchiriat de la entitati autorizate cu acest obiect de activitate, este perioada de timp in care proprietarul poate proceda la repararea acestuia, atunci cand vehiculul nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic, conform alin. (3)-(6).
  3. In cazul in care proprietarul procedeaza la repararea unui vehicul avariat care nu se incadreaza in situatia de dauna totala economica, perioada mentionata la alin. (2) se considera perioada cuprinsa intre data avizarii daunei si data constatarii avariilor de catre asigurator, la care se adauga: a) perioada in care proprietarul efectueaza demersurile necesare introducerii in reparatie a vehiculului, fara ca aceasta sa depaseasca 3 zile lucratoare de la data efectuarii constatarii avariilor de catre asiguratorul RCA; si 
    b) perioada de timp justificata necesara repararii vehiculului avariat intr-o unitate reparatoare auto; aceasta incepe de la data semnarii documentelor care fac dovada introducerii in reparatie a vehiculului.
  4. In cazul vehiculelor avariate a caror utilizare nu mai este posibila din punct de vedere tehnic, care se incadreaza in categoria daunelor totale economice si nu se mai repara, perioada pentru care se acorda despagubiri ca urmare a consecintei lipsei de folosinta a vehiculului avariat, inclusiv inlocuirea temporara a acestuia cu un vehicul dintr-o clasa similara sau inferioara celui avariat, inchiriat de la entitati autorizate cu acest obiect de activitate, este perioada cuprinsa intre data avizarii daunei si data la care asiguratorul RCA inainteaza oferta de despagubire.
  5. Perioada cuprinsa intre data avizarii daunei si data constatarii avariilor de catre asiguratorul RCA poate fi invocata de catre persoana prejudiciata numai in conditiile in care aceasta permite accesul asiguratorului RCA la bunul avariat si asigura conditiile necesare in vederea efectuarii constatarii avariilor.
  6. Perioada prevazuta la alin. (3) se prelungeste corespunzator cu perioada in care vehiculul nu poate fi introdus in reparatie atunci cand asiguratorul RCA efectueaza cercetari suplimentare."

14. La articolul 34, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Tarifele de prima aferente decontarii directe sunt calculate distinct fata de tariful de prima RCA."

16. La articolul 41, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Formularul ?Constatare amiabila de accident? poate fi utilizat in relatia cu asiguratorii fara a mai fi necesara intocmirea documentelor de constatare de catre politia rutiera, numai daca este completat si semnat pe suport hartie sau electronic prin intermediul unor sisteme informatice de catre ambii conducatori de vehicule implicati in accident."

17. La articolul 41, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:

"(31) In cazul completarii formularului de ?Constatare amiabila de accident? in format electronic, datele completate si semnaturile olografe ale conducatorilor celor doua vehicule implicate in accident sunt preluate de dispozitivul pe care se completeaza formularul."

18. La articolul 41, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Asiguratorii RCA si BAAR dezvolta si administreaza solutiile tehnice si stabilesc de comun acord procedura avizarii daunei prin intermediul formularului de ?Constatare amiabila de accident? in format electronic, cu respectarea dispozitiilor legale privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitatile autorizate/avizate/inregistrate, reglementate si/sau supravegheate de catre A.S.F."

CITITI PE ACEEASI TEMA:
ASF a adoptat noua Norma privind asigurarile auto din Romania