1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

LEGEA Nr. 172 din 14 mai 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: Monitorul Oficial, Partea I nr. 473 din 26/05/2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - In Romania, activitatea de asigurare se desfasoara sub forma asigurarilor de viata si a celor generale, facultative sau obligatorii, in conditiile legii."
2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - In asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti sunt stabilite prin lege."
3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - In sensul prezentei legi, este obligatorie asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara teritoriului acesteia."
4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Asigurarea obligatorie se practica numai de asiguratorii autorizati de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Asiguratorii care au primit autorizarea prevazuta la alin. 1 au obligatia sa incheie asigurarea, eliberand un inscris probator al asigurarii."
5. Alineatul 2 al articolului 6 se abroga.
6. Articolul 7 se abroga.
7. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata despagubirilor si a sumelor asigurate se efectueaza in conditiile legii si ale normelor adoptate in baza legii de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru asigurarile obligatorii sau ale contractului de asigurare, in cazul asigurarilor facultative."
8. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - Prin contractul de asigurare, asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea riscului asigurat, sa plateasca asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pagubit despagubirea ori suma asigurata, denumita in continuare indemnizatie, rezultata din contractul de asigurare incheiat in conditiile prezentei legi, in limitele si la termenele convenite."
9. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Contractul de asigurare se incheie in forma scrisa. El nu poate fi probat cu martori, chiar daca exista un inceput de dovada scrisa. In cazurile de forta majora, in care documentele de asigurare au disparut si nu exista posibilitatea obtinerii unui duplicat, sunt admise orice dovezi legale care sa confirme existenta acestora.
In contractul de asigurare se vor specifica cel putin detaliile de identificare a partilor contractante si numele beneficiarului asigurarii, daca acesta nu este parte la contract.
Contractul de asigurare va cuprinde:
a) numele sau denumirea, domiciliul sau sediul partilor contractante;
b) obiectul asigurarii: bunuri, persoane si raspundere civila;
c) riscurile ce se asigura;
d) momentul inceperii si cel al incetarii raspunderii asiguratorului;
e) primele de asigurare;
f) sumele asigurate.
Alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare se stabilesc prin norme adoptate in baza legii de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor."
10. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11. - Incheierea contractului de asigurare se probeaza cu polita de asigurare sau certificatul de asigurare emise si semnate de asigurator sau cu nota de acoperire emisa si semnata de brokerul de asigurare. Documentele care atesta incheierea unei asigurari pot fi semnate si prin mijloace electronice, in conditiile legii."
11. Alineatul 1 al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
"Persoana care incheie asigurarea este obligata sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator si, de asemenea, sa declare, la data incheierii contractului, orice informatii sau imprejurari pe care le cunoaste si care sunt, in mod obiectiv, esentiale pentru evaluarea riscului."
12. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - Daca, inainte de a incepe obligatia asiguratorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila, precum si in cazul in care, dupa inceperea obligatiei asiguratorului, producerea riscului asigurat a devenit imposibila, contractul se reziliaza de drept, iar, in eventualitatea in care asiguratul a platit toata prima sau o parte din aceasta, acesta este indreptatit sa o recupereze integral sau proportional cu perioada neexpirata a contractului de asigurare."
13. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15. - Asiguratul este obligat sa plateasca primele de asigurare la termenele stabilite in conditiile de asigurare.
Plata primelor de asigurare se face integral sau in rate platibile la termenele scadente prevazute in contract, conform negocierii partilor, la sediul asiguratorului sau al imputernicitilor sai, in lipsa unei clauze diferite stabilite in contractul de asigurare de catre parti."
14. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - Dovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind polita de asigurare sau alt document probator al platii, prevazut de legislatia in vigoare."
15. La articolul 17 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
"Asiguratorul este obligat sa notifice asiguratul despre obligatia de plata a primei, cu 20 de zile inainte de implinirea termenului de plata pentru cazul prevazut la alin. 1."
16. Dupa alineatul 2 al articolului 19 se introduce alineatul 3 cu urmatorul cuprins:
"Comunicarea producerii riscului asigurat se poate face si catre brokerul de asigurare care, in acest caz, are obligatia de a face la randul sau comunicarea catre asigurator, in termenul prevazut in contractul de asigurare."
17. Dupa alineatul 2 al articolului 20 se introduce alineatul 3 cu urmatorul cuprins:
"In cazul producerii riscului asigurat, asiguratorul va plati indemnizatia de asigurare in conditiile prevazute de contractul de asigurare. In situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumului indemnizatiei de asigurare, suma care nu face obiectul litigiului va fi platita de asigurator inainte ca acesta sa se fi solutionat prin negocieri sau de catre instanta judecatoreasca."
18. Dupa articolul 20 se introduce articolul 201 cu urmatorul cuprins:
"Art. 201. - In cazurile prevazute de conditiile de asigurare, la implinirea termenului pentru care a fost incheiat, contractul de asigurare poate fi reinnoit, pentru o noua perioada, egala cu cea anterioara, daca una dintre parti nu il denunta.
In cazul contractului de asigurare pe durata nelimitata, acesta se poate denunta de oricare dintre parti.
Asiguratul poate sa denunte contractul de asigurare dupa comunicarea de catre asigurator a unor modificari dispuse prin conditiile de asigurare.
Denuntarea contractului de asigurare de catre una dintre parti se poate efectua numai cu notificarea prealabila a celeilalte parti, care trebuie facuta cu cel putin 20 de zile inainte de denuntare.
In cazurile prevazute la alin. 1-4, denuntarea contractelor se poate face la termenele prevazute de conditiile de asigurare."
19. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - In cazul in care contractul de asigurare este modificat prin acordul partilor, denuntat sau reziliat, plata ori, dupa caz, restituirea primelor se va face conform contractului de asigurare sau in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile."
20. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24. - In asigurarea de bunuri, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratului, beneficiarului desemnat al asigurarii sau altor persoane in drept o despagubire."
21. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30. - Daca nu s-a convenit altfel prin contractul de asigurare, in cazul in care bunul asigurat este instrainat, contractul de asigurare se reziliaza."
22. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 31. - Prevederile prezentei sectiuni se refera la categoria asigurarilor de viata, iar din categoria asigurarilor generale, la asigurarile de accidente si boala si la asigurarile de sanatate.
In asigurarile prevazute la alin. 1 asiguratorul se obliga ca, la producerea riscului asigurat, definit conform conditiilor contractului de asigurare, sa plateasca o indemnizatie de asigurare.
Asigurarea in vederea unui risc privind o alta persoana decat aceea care a incheiat contractul de asigurare se poate incheia potrivit contractului de asigurare. In acest caz, persoana care a incheiat contractul de asigurare are calitatea de contractant al asigurarii."
23. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - Indemnizatia de asigurare se plateste asiguratului sau beneficiarului desemnat de acesta. In cazul decesului asiguratului, daca nu s-a desemnat un beneficiar, indemnizatia de asigurare se plateste mostenitorilor legali ai asiguratului."
24. Alineatul 1 al articolului 33 va avea urmatorul cuprins:
"Desemnarea beneficiarului se poate face fie la incheierea contractului de asigurare, fie in cursul executarii acestuia, prin declaratia scrisa comunicata asiguratorului de catre asigurat sau de contractantul asigurarii, cu acordul asiguratului, ori prin testament."
25. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 34. - Daca asiguratul nu a dispus altfel, atunci cand sunt mai multi beneficiari desemnati, acestia au drepturi egale asupra indemnizatiei de asigurare."
26. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35. - Asiguratorul nu datoreaza indemnizatia de asigurare, daca riscul asigurat a fost produs prin sinuciderea asiguratului in termen de 2 ani de la incheierea contractului de asigurare sau prin comiterea cu intentie de catre asigurat ori beneficiar a unor fapte grave prevazute in contractul de asigurare.
Daca un beneficiar a produs intentionat decesul asiguratului, indemnizatia de asigurare se plateste celorlalti beneficiari desemnati sau, in lipsa acestora, mostenitorilor legali ai asiguratului."
27. La articolul 36 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
"Orice alta plata, indiferent de forma sub care este facuta de asigurator, diferita de indemnizatia de asigurare sau de suma reprezentand restituirea rezervei in conditiile alin. 1, nu va putea fi efectuata mai devreme de 2 ani de la data incheierii contractului de asigurare. Dupa trecerea acestui termen, retragerile partiale din rezerva sunt posibile numai la intervale de minimum 6 luni."
28. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 37. - Asiguratul sau contractantul asigurarii, cu acordul asiguratului, poate sa ceara repunerea in vigoare a asigurarii la care se constituie rezerva tehnica, in cazurile prevazute in contractul de asigurare."
29. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - Indemnizatia de asigurare se datoreaza, independent de sumele cuvenite asiguratului sau beneficiarului din asigurarile sociale, de repararea prejudiciului de cei raspunzatori de producerea sa, precum si de sumele primite de la alti asiguratori in temeiul altor contracte de asigurare.
Creditorii asiguratului nu au dreptul sa urmareasca indemnizatia de asigurare cuvenita beneficiarului sau mostenitorului legal, dupa caz."
30. Articolul 39 se abroga.
31. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 40. - Drepturile asiguratilor asupra sumelor rezultand din rezervele tehnice ce se constituie la asigurarile de viata pentru obligatii de plata scadente in viitor nu sunt supuse prescriptiei."
32. Dupa articolul 40 se introduce articolul 401 cu urmatorul cuprins:
"Art. 401. - Asiguratorii si imputernicitii lor au obligatia de a pune la dispozitia asiguratilor sau contractantilor asigurarii informatii in legatura cu contractele de asigurare, atat inaintea incheierii, cat si pe durata derularii acestora. Aceste informatii vor fi prezentate in scris, in limba romana, vor fi redactate intr-o forma clara si vor cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) clauzele optionale/suplimentare si beneficiile rezultate din fructificarea rezervelor tehnice;
b) momentul inceperii si cel al incetarii contractului, inclusiv modalitatile de incetare a acestuia;
c) modalitatile si termenele de plata a primelor de asigurare;
d) elementele de calcul ale indemnizatiilor de asigurare, cu indicarea sumelor de rascumparare, a sumelor asigurate reduse, precum si a nivelului pana la care acestea sunt garantate;
e) modalitatea de plata a indemnizatiilor de asigurare;
f) legea aplicabila contractului de asigurare.
In aplicarea prevederilor alin. 1, se vor adopta norme in baza legii, prin care se vor stabili si alte informatii pe care asiguratorii si imputernicitii lor au obligatia sa le puna la dispozitia asiguratilor sau contractantilor asigurarii."
33. Titlul sectiunii a 5-a din cadrul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
"Asigurari de credite si garantii, asigurari de pierderi financiare si alte asigurari"
34. Dupa articolul 44, in sectiunea a 5-a din cadrul capitolului II, se introduc articolele 441 si 442 cu urmatorul cuprins:
"Art. 441. - Asigurarile de credite si garantii au ca obiect acoperirea riscurilor de insolvabilitate generala, de credit de export (cu exceptia celor reglementate prin legi speciale), de vanzare cu plata pretului in rate, de credit ipotecar, de credit agricol, precum si de garantii directe sau indirecte.
La incheierea tipurilor de contracte prevazute la alin. 1, prin metoda folosita in evaluarea riscurilor de credit si a riscului la subscrierea unei garantii, trebuie sa rezulte ca asiguratul indeplineste conditiile necesare pentru a putea fi angajata raspunderea asiguratorului.
Daca s-a convenit ca printr-un contract de asigurare directa de credite si garantii sa se acopere riscul neplatii de catre un debitor al asiguratului pentru un credit acordat acestuia, asiguratorul nu poate conditiona acordarea indemnizatiei de asigurare de inceperea actiunii de recuperare a prejudiciului, inclusiv prin executare silita, de la respectivul debitor.
Art. 442. - Daca nu s-a convenit altfel prin contractul de asigurare, indemnizatia pentru asigurarea impotriva riscului de pierderi financiare va cuprinde atat dauna efectiva, cat si pierderea de profit, precum si cheltuielile generale si cele decurgand direct sau indirect din producerea riscului asigurat."
35. Titlul sectiunii a 6-a din cadrul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
"Coasigurarea, reasigurarea si retrocesiunea"
36. Dupa articolul 45, in sectiunea a 6-a din cadrul capitolului II, se introduce articolul 451 cu urmatorul cuprins:
"Art. 451. - Coasigurarea este operatiunea prin care doi sau mai multi asiguratori subscriu acelasi risc, fiecare asumandu-si o cota-parte din acesta.
Fiecare coasigurator raspunde fata de asigurat numai in limita sumei pentru care s-a angajat prin contract."
37. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46. - Reasigurarea este operatiunea de asigurare a unui asigurator de catre alt asigurator, primul fiind reasigurat, iar al doilea, reasigurator.
Prin reasigurare:
a) asiguratorul, in calitate de reasigurator, primeste prime de reasigurare, in schimbul carora contribuie, potrivit obligatiilor preluate, la suportarea indemnizatiilor pe care reasiguratul le plateste la producerea riscului care a facut obiectul reasigurarii;
b) asiguratorul, in calitate de reasigurat, cedeaza prime de reasigurare, in schimbul carora reasiguratorul contribuie, potrivit obligatiilor preluate, la suportarea indemnizatiilor pe care reasiguratul le plateste la producerea riscului care a facut obiectul reasigurarii;
c) prin operatiunea de retrocesiune reasiguratorul poate ceda, la randul sau, o parte din riscul acceptat."
38. Alineatele 1 si 2 ale articolului 48 vor avea urmatorul cuprins:
"Persoanele fizice si juridice care au in proprietate autovehicule supuse inmatricularii in Romania, precum si tramvaie sunt obligate sa le asigure pentru cazurile de raspundere civila, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei, si sa mentina valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare.
Persoanele care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule inmatriculate in strainatate se considera asigurate, in conditiile prezentei legi, daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
a) poseda documente internationale de asigurare valabile pe teritoriul Romaniei;
b) numarul de inmatriculare atesta incheierea asigurarii potrivit legii sau acordurilor internationale la care Romania este parte."
39. Dupa articolul 48 se introduce articolul 481 cu urmatorul cuprins:
"Art. 481. - La inscrierea in circulatie, la efectuarea de modificari in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a unui autovehicul si la efectuarea verificarilor tehnice periodice, este obligatorie prezentarea dovezii existentei unei asigurari de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, in conditiile prezentei legi.
Contractul de asigurare atesta existenta asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule. Incheierea contractului de asigurare se dovedeste cu polita/tichetul/certificatul de asigurare si cu orice alt document probator al platii primei de asigurare, prevazut de legislatia in vigoare."
40. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 50. - Despagubirile se acorda pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de dezdaunare si cheltuielile de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea ori distrugerea de bunuri.
In caz de vatamare corporala sau deces, despagubirile se acorda pentru persoanele aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru persoanele aflate in acel autovehicul, numai daca acestea nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu proprietarul autovehiculului respectiv.
Se acorda despagubiri si in cazul in care persoanele care formuleaza pretentii de despagubiri sunt sotul (sotia) sau persoane care se afla in intretinerea proprietarului ori conducatorului autovehiculului asigurat, raspunzator de producerea accidentului.
Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despagubirile se acorda pentru bunurile aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate in acel autovehicul, numai daca acestea nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu proprietarul autovehiculului respectiv, precum si daca nu apartineau proprietarului ori conducatorului autovehiculului, raspunzator de producerea accidentului."
41. Alineatul 1 al articolului 52 va avea urmatorul cuprins:
"In cazul in care, pentru acelasi proprietar de autovehicul, la data producerii accidentului, existau mai multe asigurari valabile, despagubirea se suporta in parti egale de catre toti asiguratorii. Despagubirea se va plati integral de catre asiguratorul la care s-a adresat tertul pagubit, urmand ca ulterior asiguratorul in cauza sa se indrepte impotriva celorlalti asiguratori pentru recuperarea partii de despagubire, platita in numele acestora."
42. Articolul 53 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53. - Prin norme adoptate in baza legii de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor cu privire la aplicarea asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule pe teritoriul si in afara teritoriului Romaniei se stabilesc nivelul primelor de asigurare, limita despagubirilor de asigurare, termenele de plata, durata asigurarii, limita cheltuielilor de achizitie, facilitatile si penalitatile ce pot fi aplicate asiguratilor, criteriile de selectie si conditiile de autorizare, precum si de retragere a autorizarii asiguratorilor, persoanele care sunt obligate sa se asigure, precum si alte elemente referitoare la aceste asigurari, in conditiile legii."
43. Articolul 54 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 54. - Despagubirile se stabilesc, fara a se depasi limitele prevazute de legislatia in vigoare, pe baza conventiei dintre asigurat, persoanele pagubite si asigurator, ori, in cazul in care nu s-a realizat intelegerea, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila pronuntata in Romania.
In cazurile in care despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58, conventia prevazuta la alin. 1 poate fi incheiata si de catre conducatorul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului, altul decat asiguratul.
Conventia incheiata numai intre asigurat si persoana pagubita, urmata de o hotarare judecatoreasca de expedient care consfinteste tranzactia acestora, nu-l obliga pe asigurator la plata.
In cazul stabilirii despagubirii prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, asiguratii sunt obligati sa se apere in proces. Citarea in proces a asiguratorului este obligatorie.
Incuviintarea cu privire la stabilirea despagubirii pe baza conventiei dintre asigurati, persoane pagubite si asiguratori se da:
a) de catre proprietarul autovehiculului raspunzator de producerea pagubei sau de conducatorul acestuia - numai in cazul in care despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art. 58, pe actele eliberate de autoritatile publice competente sa constate si sa cerceteze accidentele de autovehicule, pe instiintarea sau pe procesul-verbal de constatare a pagubelor, intocmit de asigurator. Aceasta incuviintare constituie si avizare de dauna pentru asiguratorul de raspundere civila;
b) de catre persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice pagubite, dupa caz, pe procesul-verbal de constatare a pagubelor, intocmit de asigurator in dublu exemplar.
In situatiile prevazute la alin. 5, in cazul persoanelor fizice incuviintarea poate fi data de sotia (sotul) asiguratului, respectiv a persoanei pagubite, ori, in caz de imposibilitate temeinic motivata a ambilor soti, cum ar fi: spitalizare, deces, detentie, lipsa indelungata din localitate, de oricare dintre urmatoarele persoane majore: copii, parinti, surori sau frati ai asiguratului, respectiv ai persoanei pagubite ori ai sotiei (sotului) acestora."
44. Alineatele 2 si 3 ale articolului 56 vor avea urmatorul cuprins:
"La intrarea si iesirea din tara, personalul politiei de frontiera de la punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei va controla documentele de asigurare si va solicita proprietarului, imputernicitului acestuia sau conducatorului autovehiculului dovada platii primei de asigurare datorate.
Persoanele neasigurate sau care nu pot face, la control, dovada asigurarii ori a platii acesteia vor fi indrumate sa achite primele de asigurare la reprezentantii asiguratorilor autorizati in acest sens."
45. Alineatul 2 al articolului 57 va avea urmatorul cuprins:
"Drepturile persoanelor pagubite prin accidente produse de autovehiculele aflate in proprietatea persoanelor asigurate in strainatate se exercita impotriva asiguratorului prin Biroul Roman Carte Verde, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 48 alin. 2."
46. Articolul 59 se abroga.
47. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 60. - In vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarii si tertelor persoane pagubite, prin contributia asiguratorilor se constituie Fondul de garantare, destinat platilor de indemnizatii rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate in conditiile prezentei legi, in cazul constatarii insolvabilitatii asiguratorului, conform art. 31 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Fondul de garantare se va constitui, administra si utiliza de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, care va stabili anual o cota de maximum 10% ce se va aplica asupra volumului primelor brute incasate de asiguratori din activitatea de asigurari directe.
Disponibilitatile Fondului de garantare astfel constituite vor fi plasate in instrumente financiare ale Trezoreriei Statului sau derulate prin aceasta: titluri de stat, depozite purtatoare de dobanda etc., in scopul unei cat mai bune fructificari a acestora.
In aplicarea prevederilor alin. 2, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va adopta in baza legii norme prin care va stabili:
a) modul de constituire si reprezentare;
b) modul de administrare si structura bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului de garantare;
c) procedura si conditiile de efectuare a platilor de la si catre Fondul de garantare;
d) recuperarea platilor avansate din Fondul de garantare;
e) alte aspecte referitoare la Fondul de garantare.
In caz de deficit al Fondului de garantare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru acoperirea obligatiilor Fondului de garantare, poate majora in cursul anului contributia stabilita prin norme.
Sumele depuse la Fondul de garantare nu pot fi urmarite silit."
48. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 61. - Se constituie Fondul de protectie a victimelor strazii, in vederea protejarii celor pagubiti prin evenimentele rutiere produse de autovehicule supuse inmatricularii, precum si de tramvaie, in care autorul a ramas neidentificat sau autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat pentru raspundere civila pentru pagube produse tertilor pentru accidente de autovehicule.
Asiguratorii autorizati sa incheie asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse tertilor pentru accidente de autovehicule sunt obligati sa contribuie la constituirea Fondului prevazut la alin. 1, proportional cu volumul primelor incasate pentru aceasta asigurare, pana la acoperirea obligatiilor de plata ale acestuia. Aceasta contributie nu va depasi 5% din volumul primelor brute incasate pentru aceasta asigurare.
Fondul de protectie a victimelor strazii este destinat platilor de despagubiri pentru vatamari corporale sau decese, daca autorul a ramas neidentificat, respectiv platilor de despagubiri pentru avarierea ori distrugerea de bunuri si vatamari corporale sau decese, daca autovehiculul, respectiv tramvaiul, a fost neasigurat.
In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor prin evenimente rutiere produse de autovehicule, respectiv tramvaie neasigurate, se poate stabili, prin norme, o franciza care sa ramana in sarcina victimei.
Fondul de protectie a victimelor strazii se va constitui, administra, utiliza si prelua, in conditiile normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Disponibilitatile acestui fond pot fi investite in aceleasi conditii cu cele ale Fondului de garantare.
In caz de deficit al Fondului de protectie a victimelor strazii, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru acoperirea obligatiilor acestuia, poate majora in cursul anului contributia stabilita prin norme."
49. Dupa articolul 61 se introduce articolul 611 cu urmatorul cuprins:
"Art. 611. - Cheltuielile de constituire, administrare si utilizare se vor acoperi din disponibilitatile fondurilor prevazute la art. 60 si 61.
Excedentul bugetelor fondurilor prevazute la art. 60 si 61 la finele exercitiului financiar se reporteaza in exercitiul financiar urmator cu aceeasi destinatie.
Actul prin care se constata si se individualizeaza obligatia de plata a unui asigurator la fondurile prevazute la art. 60 si 61, intocmit sau emis, dupa caz, de organele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau de administratorul fondurilor, constituie, potrivit legii, titlu de creanta.
La data scadentei titlul de creanta devine titlu executoriu, in baza caruia Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau administratorul fondului, dupa caz, va declansa procedura silita de recuperare a creantelor, conform dispozitiilor Codului de procedura civila.
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si administratorul fondului au legitimare procesuala activa, in orice proces impotriva persoanelor aflate intr-o relatie juridica cu fondurile prevazute la art. 60 si 61, pentru obligatiile de plata achitate sau care urmeaza cu certitudine sa fie achitate de catre fonduri.
In vederea recuperarii sumelor cheltuite din fondurile respective, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si administratorul fondurilor au drept de regres impotriva entitatii care a determinat prejudiciul."
50. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 62. - Pentru neplata la termen a sumelor datorate fondurilor constituite conform prevederilor art. 60 si 61 se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, calculate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, aplicabile la colectarea creantelor bugetare. Dobanzile si penalitatile vor fi virate in conturile fondurilor respective."
51. Articolul 63 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 63. - Constituie contraventie, daca, potrivit conditiilor in care au fost savarsite nu constituie infractiune conform legii penale, savarsirea urmatoarelor fapte:
a) refuzul asiguratorului autorizat de a incheia asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, la cererea asiguratului;
b) neplata la termen a sumelor destinate fondurilor de protectie, precum si a contributiei procentuale din valoarea primelor brute incasate aferente asigurarilor obligatorii;
c) nedepunerea de catre intermediarii in asigurari, la asiguratori, a sumelor incasate cu titlu de prime de asigurare;
d) neplata la termen a despagubirilor datorate din asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, catre tertele persoane pagubite sau catre asigurati, in conditiile art. 55 alin. 3;
e) lipsa notificarii asiguratorului catre asigurat despre obligatia de plata a primei, cu 20 de zile inainte de implinirea termenului de plata, pentru cazul prevazut la art. 17 alin. 2;
f) necomunicarea de catre brokerul de asigurare catre asigurator a producerii riscului asigurat, in termenul prevazut in contractul de asigurare, in conditiile art. 19 alin. 3.
Contraventiile prevazute la alin. 1 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) pentru faptele asiguratorilor prevazute la alin. 1 lit. a), b), d) si e), cu avertisment scris sau cu amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei si cu limitarea operatiunilor, cu interzicerea temporara sau definitiva pentru asiguratori a exercitarii activitatii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurari, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei asiguratorilor;
b) pentru faptele administratorilor, directorilor sau directorilor executivi, prevazute la alin. 1 lit. a), b), d) si e), cu amenda intre 1-6 salarii medii pe societate, din luna precedenta, la data constatarii faptei;
c) pentru faptele agentilor de asigurare, prevazute la alin. 1 lit. c), cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;
d) pentru faptele brokerilor prevazute la alin. 1 lit. c) si f), cu avertisment scris sau amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei si cu interzicerea temporara sau definitiva a activitatii definite la art. 2 pct. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei.
Sanctiunile pentru faptele prevazute la alin. 1 lit. a), b), d) si e) se aplica fie asiguratorilor prevazuti la alin. 2 lit. a), fie persoanelor prevazute la alin. 2 lit. b).
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi si a normelor adoptate in aplicarea acesteia se constata de catre persoanele anume imputernicite de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si se sanctioneaza de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
Decizia de sanctionare este semnata de presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si produce efecte la data comunicarii ei persoanei sanctionate."
52. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 64. - Incalcarea de catre persoanele fizice si juridice a obligatiei de asigurare prevazute la art. 48 si 56 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei si cu retinerea certificatului de inmatriculare a autovehiculului, pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii.
Constatarea si aplicarea acestora se fac de catre personalul Politiei."
53. Articolul 65 se abroga.
54. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 66. - Pentru sanctiunile contraventionale prevazute la art. 63 si 64, plangerile se depun la instantele judecatoresti competente, potrivit legii."
55. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 67. - Nivelul amenzilor prevazute la art. 63 si 64 se va actualiza prin hotarari ale Guvernului, in corelatie cu evolutia indicelui preturilor de consum."
56. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 68. - Contraventiilor prevazute la art. 63 si 64 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, in masura in care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei legi."
57. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 69. - Unitatile de politie, unitatile de pompieri si celelalte autoritati publice competente sa cerceteze accidente de autovehicule sau alte evenimente, dupa caz, vor comunica, la cererea asiguratorilor, in termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, actele si datele cu privire la cauzele si imprejurarile producerii riscurilor asigurate si la pagubele provocate, in vederea stabilirii si platii de catre asiguratori a indemnizatiilor de asigurare."
58. Dupa articolul 69 se introduc articolele 691 si 692 cu urmatorul cuprins:
"Art. 691. - In toate problemele privind asigurarile si reasigurarile in Romania se aplica prevederile prezentei legi.
Pentru situatiile nereglementate in prezenta lege, aceasta se completeaza cu Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu alte prevederi legale, aplicabile dupa caz.
Art. 692. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor adopta norme obligatorii in aplicarea prevederilor prezentei legi."

Art. II. - In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Ministerul Administratiei si Internelor vor crea o baza unica de date la nivel national, care va cuprinde informatii privind incheierea asigurarilor obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara teritoriului acesteia.
Baza de date prevazuta la alin. 1 va fi utilizata pentru:
a) identificarea autovehiculelor care nu au incheiata asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule, lista acestora urmand sa fie comunicata organelor competente pentru a fi luate masurile prevazute in legislatia care reglementeaza circulatia pe drumurile publice;
b) identificarea asiguratorului la care a fost contractata asigurarea obligatorie prevazuta la art. 4 pentru autovehiculele implicate in accidente;
c) stocarea altor informatii necesare reglementarii si controlului acestei asigurari.
Art. III. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, disponibilitatile aflate in Fondul de protejare a asiguratilor se preiau de Fondul de garantare.
Art. IV. - Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 75 alin. (1) si (3) si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

RESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VIOREL HREBENCIUC