1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Raportari contabile pentru pensii private

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii PrivateConsiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat, in cursul saptamanii precedente, norma privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de catre aceasta autoritate.

Norma a fost elaborata in baza legislatiei in vigoare privind Pilonul II si III, dar si a unor acte normative precum Legea contabilitatii.

CSSPP a supus proiectul de norma anlizei reprezentantilor serviciilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comitetului Tehnic din cadrul Consiliul Contabilitatii si Raportarilor Financiare, precum si din cadrul asociatiilor profesionale reprezentand piata pensiilor private si piata de capital.

Proiectul de norma stabileste forma si continutul situatiilor financiare anuale, principiile contabile si regulile de evaluare, precum si modalitatile de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale si semestriale ale fondurilor de pensii facultative si administrate privat, precum si a administratorilor acestora.

Prevederile acesteia au in vedere specificul fiecareia dintre entitatile reglementate (societatea de pensii, societatea de asigurari, societatea de administrare a investitiilor, precum si fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat), reglementarile contabile aplicabile fiind unitare, indiferent de reglementarile in domeniul contabilitatii, specifice activitatii fiecarui tip de administrator sau fond.

Principalele obiective urmarite de catre CSSPP la elaborarea acestui act normativ au fost: personalizarea planului de conturi generale, a structurii bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, precum si a notelor explicative la bilantul contabil, eliminarea descrierilor operatiunilor economice care nu vor fi niciodata intalnite la cele doua tipuri de entitati (evidenta stocurilor de produse finite), etc.

De asemenea, in cursul aceleiasi zile a fost adoptata si norma privind obligatiile de raportare si transparenta in acest domeniu. Astfel, sunt reglementate obligatiile de raportare si transmitere de informatii de catre administratorii de fonduri de pensii facultative si depozitarii activelor acestor fonduri. Acestia au, pe toata durata functionarii, obligatii de raportare si transmitere de informatii catre CSSPP si participant.

Informatiile transmise trebuie sa fie reale, corecte si complete. CSSPP poate solicita administratorului si depozitarului completarea informatiilor.

Administratorul trebuie sa transmita CSSPP un raport anual insotit de anumite documente contabile, precum bilantul contabil, in cazul administratorului societate de pensii, situatia activelor, pasivelor si capitalurilor proprii, in cazul administratorului societate de asigurare sau societate de administrare a investitiilor, contul de profit si pierdere, in cazul administratorului societate de pensii, situatia veniturilor si cheltuielilor, pentru administratorul societate de asigurare sau societate de administrare a investitiilor, notele explicative ale situatiilor financiare anuale, in cazul administratorului societate de pensii, situatia modificarii capitalurilor proprii, in cazul administratorului societate de pensii si cea a fluxurilor de trezorerie, in cazul administratorului societate de pensii.

De asemenea, depozitarul trebuie sa transmita CSSPP, zilnic, informatii despre valoarea activului total, valoarea activului net, valoarea unitara a activului net si numarul de unitati de fond.
In acelasi timp, administratorul are obligatia sa asigure accesul CSSPP la sistemul informatic de gestiune a operatiunilor fondului de pensii in locatia administratorului.