1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Norma nr. 7/2014

Norma nr. 7/2014 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 306 din 25.04.2014).

Avand in vedere prevederile art. 51 alin. (4)-(6) si ale art. 105-110 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. c) si d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) si (2) si ale art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, in urma deliberarilor din sedinta Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din data de 26 martie 2014, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara emite urmatoarea norma:

Art. I - Norma nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 32/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1 - Prezenta norma reglementeaza procedura de acordare si retragere a avizului auditorului financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora."

2. La articolul 14 alineatul (2) litera f), dupa punctul (iii) se introduc doua noi puncte,punctele (iv) si (v), cu urmatorul cuprins:

"(iv) calculul si evidenta comisioanelor privind activitatea de marketing;

(v) calculul si evidenta veniturilor administratorului constituite conform art. 85 din Lege;"

3.La articolul 14 alineatul (3), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"g) o referire cu privire la respectarea prevederilor legale care vizeaza:

(i)calculul, convertirea si evidenta contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat;

(ii)calculul si evidenta comisionului constituit conform prevederilor art. 86 alin. (1) din Lege;

(iii)calculul si evidenta activelor fondurilor de pensii administrate privat, inclusiv a dividendelor de incasat;

(iv)calculul si evidenta operatiunilor de incasari si plati efectuate prin conturile fondului de pensii administrat privat;

(v)calculul si evidenta transferurilor participantilor intre fondurile de pensii administrate privat;

(vi)calculul si evidenta utilizarii activului personal net al participantului la un fond de pensii privat, in caz de invaliditate si in caz de deces;

(vii)calculul si evidenta provizioanelor tehnice constituite de administrator, categoriile de active admise sa acopere provizioanele tehnice ale administratorului constituite de administrator, precum si regulile de diversificare pentru activele admise sa acopere provizioanele tehnice constituite de administrator;

(viii)calculul si evidenta garantiei minime pentru fiecare participant al fondului de pensii private, prevazute la art. 135 alin. (2) din Lege;"

3. Titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL IV:

Raspunderea juridica"

4. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, cu urmatorul cuprins:

"Art. 22 - Perioada de auditare a unui administrator, respectiv a unui fond de pensii administrat privat de catre acelasi auditor financiar este de maximum 5 ani."

Art. II - Prevederile prezentei norme se aplica incepand cu raportul de audit aferent exercitiului financiar 2014.

Prim-Vicepresedintele Autoritații de Supraveghere Financiara,

Daniel Daianu

Bucuresti, 16 aprilie 2014

Nr. 7

Din aceeasi categorie
PROMO