1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Norma nr. 6/2014

Norma nr. 6/07.04.2014 privind Ghidurile si recomandarile ESMA referitoare la acordurile scrise intre membrii colegiilor pentru contraparti centrale.

In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) si d) art. 3 lit. b), art.6 alin. (2), art. 14 si 27 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 93/2012 privind inființarea, organizarea si funcționarea Autoritații de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere dispozitiile art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1095/2010 de instituire a Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete - ESMA), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE si de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei,

In baza Regulamentului (UE) nr.648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, Potrivit hotararii Consiliului Autoritații de Supraveghere Financiara din data de 07.04.2014, Autoritatea de Supraveghere Financiara emite prezenta norma:

Art. 1 - Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F, aplica Ghidurile si recomandarile ESMA privind acordurile scrise intre membrii colegiilor pentru contraparti centrale.

Art. 2 - (1) In situatia in care infiinteaza un colegiu in vederea autorizarii unei contraparti centrale, in temeiul art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr.648/2012, A.S.F. transmite membrilor colegiului un acord scris in limba engleza in conformitate cu acordul scris standard prevazut in ghidurile si recomandarile ESMA mentionate la art. 1 si inclus, in forma in limba romana, in anexa care face parte integranta din prezenta norma.

(2) In situația in care i se prezinta un acord scris in temeiul art. 18 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr.648/2012 elaborat in conformitate cu acordul scris standard menționat la alin.(1), A.S.F trebuie sa semneze acordul scris sau sa transmita obiecții pe marginea acestuia in termen de 12 zile calendaristice de la primirea lui.

(3) In formularea obiecțiilor menționate la alin.(2), A.S.F nu trebuie sa solicite modificari la acordul scris, care ar rezulta intr-o abatere de la acordul scris standard.

Art. 3 - In sensul prezentei norme, o propunere de atribuire catre unul sau mai mulți membri ai colegiului a unor sarcini suplimentare legate de circumstantele specifice ale unei contraparti centrale nu trebuie considerata drept o abatere de la acordul scris standard.

Art. 4 - Prezenta norma intra in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se publica in Buletinul si pe site-ul web al A.S.F.

Prim-vicepresedinte,

Daniel DAIANU


Descarca aici documentul pdf

Norma nr.6/07.04.2014 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298/23.04.2014.

Aici varianta publicata in Monitorul Oficial

Din aceeasi categorie
PROMO