1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Norma nr. 18/2013

Norma nr. 18/2013 pentru modificarea Normelor privind supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui CSA nr. 9/2008 (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 14/01/2014).

Potrivit Hotararii Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din data de 4 decembrie 2013,prin care s-a aprobat modificarea Normelor privind supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2008,

In temeiul dispozitiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) si (2) si ale art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiara emite urmatoarea norma.

Articol unic -Normele privind supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare/reasigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2008, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 460 din 19 iunie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Orice societate de asigurare/reasigurare a carei societate-mama este un holding de asigurare, un holding financiar mixt sau o societate de asigurare /reasigurare dintr-un stat terț, face obiectul unei supravegheri suplimentare in conformitate cu prevederile articolelor 5, 7 si 9".

2. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:

"Art. 11 - (1) In cazul in care un holding financiar mixt face obiectul unor dispoziții echivalente cu prevederi ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentelor norme si ale Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in special in ceea ce priveste supravegherea in funcție de riscuri, Autoritatea de Supraveghere Financiara, dupa consultarea celorlalte autoritați competente implicate, poate aplica respectivului holding financiar mixt numai dispozițiile prevazute in Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 98/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In cazul in care un holding financiar mixt face obiectul unor dispoziții echivalente cu prevederi ale Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prezentelor norme si ale Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in special in ceea ce priveste supravegherea in funcție de riscuri, Autoritatea de Supraveghere Financiara, de comun acord cu Banca Naționala a Romaniei, poate aplica numai dispoziția echivalenta din legislația celui mai important sector, astfel cum este definit in conformitate cu art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 98/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Autoritatea de Supraveghere Financiara informeaza Autoritatea Europeana pentru Asigurari si Pensii Ocupaționale cu privire la deciziile adoptate in temeiul alin. (1) si (2)."

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2 - (1) Exercitarea supravegherii suplimentare nu presupune in niciun fel obligativitatea Autoritatii de Supraveghere Financiara de a supraveghea o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț, un holding de asigurare, un holding financiar mixt sau un holding mixt de asigurare, luate in considerare separat."

4. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Daca societațile de asigurare/reasigurare autorizate in doua sau mai multe state membre au ca societate-mama acelasi holding de asigurare, societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț, holding financiar mixt sau holding mixt de asigurare, Autoritatea de Supraveghere Financiara colaboreaza cu autoritațile competente din statele membre respective pentru desemnarea autoritații responsabile pentru supravegherea suplimentara."

5. Titlul capitolului VIII se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL VIII

Holdinguri de asigurare, holdinguri financiare mixte si societați de asigurare/reasigurare din state terțe"

6. La articolul 9, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Calculul include toate societațile afiliate holdingului de asigurare, holdingului financiar mixt, societații de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț, in conformitate cu prevederile menționate la art. 12 din anexa.

(3) Daca pe baza acestui calcul Autoritatea de Supraveghere Financiara ajunge la concluzia ca solvabilitatea societații de asigurare/reasigurare, care este o filiala a unui holding de asigurare, a unui holding financiar mixt sau a unei societați de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț, este sau poate fi influențata in mod negativ, atunci dispune masuri corespunzatoare la nivelul societații de asigurare/reasigurare respective."

7. La anexa, la articolul 4 alineatul (5), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) daca societatea de asigurare/reasigurare este afiliata unui holding de asigurare sau unui holding financiar mixt cu sediul social in Romania si daca atat holdingul de asigurare sau holdingul financiar mixt, cat si societatea de asigurare/reasigurare afiliata sunt luate in calculul marjei de solvabilitate ajustate;

c) daca societatea de asigurare/reasigurare este afiliata unei societați de asigurare sau reasigurare ori unui holding de asigurare sau unui holding financiar mixt cu sediul social intr-un alt stat membru si daca Autoritatea de Supraveghere Financiara a convenit sa acorde acelui stat membru dreptul de a exercita supravegherea suplimentara."

8. La anexa, la capitolul II, titlul celei de-a doua secțiunii se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Holdinguri de asigurare intermediare si holdinguri financiare mixte intermediare"

9. La anexa, articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5 - (1) In calculul solvabilitații ajustate a unei societați de asigurare/reasigurare care deține o participație intr-o societate de asigurare/reasigurare afiliata sau intr-o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț, prin intermediul unui holding de asigurare sau al unui holding financiar mixt, se ține cont de situația holdingului de asigurare intermediar sau a holdingului financiar mixt intermediar.

(2) Exclusiv in scopul calculului menționat la alin. (1), care este efectuat in conformitate cu metodele si principiile generale descrise in prezenta anexa, holdingul de asigurare sau holdingul financiar mixt respectiv este tratat ca si cum ar fi o societate de asigurare/reasigurare supusa unei cerințe de solvabilitate zero ori supusa reglementarilor in vigoare referitoare la metodologia de calcul al marjei de solvabilitate disponibile si la elementele eligibile pentru acoperirea acesteia."

10. La anexa, titlul capitolului IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"CAPITOUL IV

Supravegherea suplimentara a societaților de asigurare/reasigurare care sunt filiale ale unui holding de asigurare, ale unui holding financiar mixt sau ale unei societați de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț"

11. La anexa, articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 12. - (1) In cazul a cel puțin doua societați de asigurare/reasigurare care sunt filiale ale unui holding de asigurare, ale unui holding financiar mixt sau ale unei societați de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț si care sunt stabilite in state membre diferite, Autoritatea de Supraveghere Financiara colaboreaza cu autoritațile competente din statele membre respective pentru a se asigura ca metoda descrisa de prezentul articol este aplicata in mod consecvent; supravegherea suplimentara se exercita anual.

(2) Cu avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara, o societate de asigurare/reasigurare poate primi derogare de la calculul privind solvabilitatea ajustata, in urmatoarele situații:

a) daca societatea de asigurare/reasigurare respectiva este afiliata altei societați de asigurare/reasigurare si daca este luata in calculul prevazut in prezentul articol, efectuat pentru cealalta societate de asigurare/reasigurare;

b) daca societatea de asigurare/reasigurare respectiva si cel puțin o alta societate de asigurare/reasigurare autorizata in Romania au drept societate-mama acelasi holding de asigurare, holding financiar mixt sau aceeasi societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț, iar societatea de asigurare/reasigurare este luata in calculul prevazut in prezentul articol efectuat pentru una din aceste alte societați;

c) daca societatea de asigurare/reasigurare respectiva si cel puțin o alta societate de asigurare/reasigurare autorizata in alt stat membru, au drept societate-mama acelasi holding de asigurare, holding financiar mixt sau aceeasi societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț si in cazul in care s-a incheiat un acord de atribuire a exercitarii supravegherii suplimentare prevazute in prezentul articol, unei autoritați de supraveghere din alt stat membru, in conformitate cu art. 3 alin. (2) din norme.

(3) In cazul unor participații succesive, calculul prevazut in prezentul articol poate fi aplicat numai la nivelul ultimei societați-mama a unei societați de asigurare/reasigurare, care este un holding de asigurare, un holding financiar mixt sau o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț.

(4) Autoritatea de Supraveghere Financiara colaboreaza cu celelalte autoritați competente pentru a se asigura ca la nivelul holdingului de asigurare, holdingului financiar mixt sau al societații de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț se efectueaza calcule analoge cu cele descrise in cap. I-III, prin aplicarea metodelor si a principiilor generale descrise in cap. I-III.

(5) Exclusiv in scopul calculului menționat la alin. (4), societatea-mama este tratata ca si cum ar fi o societate de asigurare/reasigurare care trebuie sa respecte:

a) cerința de solvabilitate zero, in cazul in care este un holding de asigurare sau holding financiar mixt;

b) cerințele de solvabilitate determinate in conformitate cu principiile enunțate la art. 6, in cazul in care este o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat terț;

c) cerințele privind elementele eligibile pentru marja de solvabilitate stabilite in conformitate cu prevederile in vigoare referitoare la metodologia de calcul al marjei de solvabilitate disponibile pentru societațile de asigurare/reasigurare."

Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara,

Dan Radu Rusanu

Bucuresti, 4 decembrie 2013

Nr. 18

Din aceeasi categorie
PROMO