1asig.ro
1asig.ro

LEGEA nr. 249 din 9 iunie 2004 privind pensiile ocupationale

5 min. / 1.540 cuvinte
EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: Monitorul Oficial, nr. 600 din data de 5 iulie 2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1) Prezenta lege stabileste:

a) principiile infiintarii schemelor facultative de pensii ocupationale si a fondurilor de pensii ocupationale;

b) principiile organizarii si functionarii administratorilor, precum si coordonarea activitatii altor entitati implicate in acest domeniu;

c) reglementarea si supravegherea prudentiala a sistemului pensiilor ocupationale.

(2) Dreptul de a propune o schema facultativa de pensii ocupationale apartine:

a) angajatorului si sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, grup de unitati sau ramura;

b) angajatorului, singur sau prin asociere cu alti angajatori, in lipsa unui contract colectiv de munca si/sau in lipsa sindicatului.

(3) Angajatorii, agenti economici care inregistreaza obligatii bugetare neachitate la scadenta la sfarsitul anului fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si fondurile sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, la furnizorii de energie si combustibil de orice fel, precum si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, nu pot contribui la scheme facultative de pensii ocupationale.

(4) Schemele facultative de pensii ocupationale sunt furnizate de administratori.

(5) Administratorii colecteaza contributii, investesc resursele financiare ale fondului de pensii ocupationale si platesc pensii ocupationale.

Art. 2

(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. activele financiare reprezinta fonduri monetare, actiuni, obligatiuni, titluri de valoare si valori mobiliare;

2. activul personal reprezinta suma din contul unui participant care cuprinde contributiile platite si veniturile rezultate din investirea sumelor, diminuate cu comisioanele legale si reactualizate potrivit prevederilor legale;

3. activul net reprezinta valoarea care se obtine prin deducerea valorii obligatiilor din valoarea activelor;

4. actul de aderare este un contract scris intre participant si administrator, incheiat in baza prevederilor contractului de administrare in vederea inscrierii la o schema facultativa de pensii ocupationale;

5. administratorul este o societate pe actiuni constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei comerciale si cu prevederile prezentei legi, care are ca obiect exclusiv de activitate colectarea, administrarea si investirea resurselor financiare ale unui fond de pensii ocupationale, precum si plata pensiilor ocupationale;

6. angajatorul reprezinta persoana fizica sau juridica, care poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca sau organizatii patronale constituite potrivit legii;

7. participantul reprezinta angajatul care a aderat la o schema facultativa de pensii ocupationale, in numele caruia s-au platit contributii la un fond de pensii ocupationale si care are un drept prezent sau viitor la o pensie ocupationala;

8. beneficii colaterale reprezinta orice avantaje, precum facilitati banesti sau cadouri, altele decat cele care rezulta din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii ocupationale;

9. Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, denumita in continuare Comisia, este autoritatea de reglementare si supraveghere prudentiala in domeniul pensiilor ocupationale;

10. Consiliul de coordonare este organul de reprezentare a participantilor la fondul de pensii ocupationale in relatia cu administratorul;

11. contractul de administrare este contractul semnat intre Consiliul de coordonare si administrator, in vederea administrarii fondului de pensii ocupationale;

12. contributiile la o schema facultativa de pensii ocupationale reprezinta sume platite de angajatorii si angajatii care participa la schema respectiva;

13. conturile participantilor reprezinta suma unitatilor de cont;

14. depozitarul reprezinta o banca, persoana juridica romana sau o sucursala a unei institutii de credit straine, autorizata sa functioneze pe teritoriul Romaniei;

15. fondul de pensii ocupationale reprezinta fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat intre toti participantii la schema facultativa de pensii ocupationale, in conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civila particulara si cu dispozitiile prezentei legi;

16. beneficiarul reprezinta mostenitorii participantului definiti conform prevederilor Codului civil;

17. platitorul reprezinta angajatorul care vireaza contributii catre un fond de pensii ocupationale;

18. pensia ocupationala reprezinta suma platita periodic, pe viata, unui participant in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public;

19. normele reprezinta reglementarile emise de Comisie in aplicarea prezentei legi, care sunt obligatorii pentru schemele de pensii ocupationale, fondurile de pensii ocupationale, administratori si depozitari;

20. schema facultativa de pensii ocupationale reprezinta un sistem de termene, conditii si reguli pe baza caruia administratorul colecteaza, investeste resursele financiare ale fondului de pensii ocupationale si plateste pensii ocupationale;

21. sindicatul reprezinta acele organizatii definite potrivit Legii sindicatelor nr. 54/2003, precum si, dupa caz, reprezentantii alesi ai angajatilor organizati potrivit legii;

22. transferul de disponibilitati reprezinta trecerea activului personal din contul unui participant la un fond de pensii ocupationale catre un alt fond de pensii ocupationale;

23. unitatea de cont reprezinta o parte proportionala din activul financiar net al fondului de pensii ocupationale;

24. data de transfer reprezinta data la care se efectueaza transferul de disponibilitati aflate in contul unui participant, de la un fond de pensii ocupationale la altul;

25. data de convertire reprezinta data la care se convertesc in unitati de cont contributiile participantilor si sumele ce fac obiectul transferului de disponibilitati, in conformitate cu valoarea unitatilor de cont la acea data;

26. rata de rentabilitate a unui fond de pensii ocupationale este raportul dintre diferenta dintre valoarea medie a unei unitati de cont in ultima zi a trimestrului si valoarea acelei unitati in ultima zi lucratoare care preceda perioada de 24 de luni si, respectiv, valoarea acelei unitati de cont in ultima zi lucratoare care preceda perioada de 24 de luni, exprimata in procente;

27. ponderea fondului la o anumita data este raportul dintre valoarea activului net al fondului si valoarea activelor nete ale tuturor fondurilor de pensii ocupationale, calculate la aceeasi data;

28. rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor pentru ultimele 24 de luni este suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecarui fond si ponderea medie a fondului in totalul fondurilor de pensii ocupationale;

29. ponderea medie a fondului in totalul fondurilor de pensii ocupationale este media aritmetica dintre ponderea fondului in ultima zi lucratoare care preceda perioada de 24 de luni si ponderea fondului in ultima zi lucratoare din perioada de 24 de luni;

30. rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor reprezinta cea mai mica valoare dintre rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor in perioada respectiva, diminuata cu patru puncte procentuale si 50% din rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor in perioada respectiva;

31. actionar semnificativ este acea persoana fizica sau juridica, care, nemijlocit si singura ori prin intermediul sau in legatura cu alte persoane fizice ori juridice, actionand in mod concertat, exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, fie ar reprezenta cel putin 5% din capitalul social al administratorului, fie ar conferi cel putin 5% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala, sau care dau posibilitatea sa exercite o influenta semnificativa asupra conducerii administratorului.

(2) Persoana afiliata, in raport cu o persoana fizica sau juridica, numita prima entitate, reprezinta:

a) un actionar sau un grup de actionari care detine mai mult de 10% din actiunile emise de prima entitate ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;

b) orice entitate in care prima entitate detine, direct sau indirect, mai mult de 10% din actiunile emise ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;

c) orice alta entitate in care un actionar detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din actiunile emise si, in acelasi timp, detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul actiunilor emise de prima entitate;

d) orice persoana care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entitati;

e) orice membru al consiliului de administratie sau al altui organ de conducere ori supraveghere al respectivei entitati;

f) sotul/sotia sau o ruda pana la gradul al treilea ori un afin pana la gradul al doilea inclusiv al oricarei persoane prevazute la lit. a) -e) .

CAPITOLUL II: Schemele facultative de pensii ocupationale

Art. 3

(1) Schema facultativa de pensii ocupationale trebuie sa contina cuantumul si periodicitatea contributiilor, modul de impartire a acestora intre angajat si angajator, regulile de investire a activelor, precum si metodele pentru efectuarea platii pensiilor ocupationale, a frecventei, duratei si actualizarii acestor plati.

(2) Comisia emite norme privind schemele facultative de pensii ocupationale.

(3) Incadrarea in munca a unei persoane sau dobandirea calitatii de membru de sindicat nu poate fi conditionata de participarea sau continuarea participarii la o schema facultativa de pensii ocupationale si nu se pot face retineri din salariu pentru contributii la o astfel de schema fara acordul scris al persoanei respective.

Art. 4

(1) Angajatorul si sindicatul pot propune angajatilor, de comun acord, participarea la o schema facultativa de pensii ocupationale, prin contractul colectiv de munca.

(2) In situatia in care nu exista contract colectiv de munca, schemele facultative de pensii ocupationale pot fi propuse de angajator si sindicat in baza unui protocol.

(3) In situatia in care nu exista sindicat, schemele facultative de pensii ocupationale pot fi propuse de angajator cu consultarea angajatilor.

Art. 5

(1) Angajatorul retine si vireaza contributiile angajatilor sai care au calitatea de participant la o schema facultativa de pensii ocupationale si raspunde penal de neplata contributiilor sau de plata lor incompleta conform termenelor, conditiilor si regulilor schemei cu privire la plata contributiilor.

(2) Determinarea valorii obligatiei financiare care rezulta din neplata contributiilor sau din plata lor incompleta este reglementata de Comisie.

(3) Administratorul este obligat sa notifice platitorului, Consiliului de coordonare si participantului neindeplinirea obligatiei fata de fondul de pensii ocupationale.

(4) In vederea recuperarii obligatiei financiare prevazute la alin. (2) , administratorul schemei respective poate solicita aplicarea masurilor de executare silita asupra angajatorului, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

CAPITOLUL III: Autorizarea schemelor facultative de pensii ocupationale

Art. 6

(1) Schemele facultative de pensii ocupationale trebuie sa obtina autorizarea prealabila a Comisiei.

(2) Procedura de autorizare si modificare a schemelor facultative de pensii ocupationale este prevazuta in normele Comisiei.

Art. 7

Administratorul procedeaza la publicitatea schemei si la incasarea de contributii numai dupa autorizarea schemei facultative de pensii ocupationale, sub sanctiunea retragerii autorizatiei de functionare a administratorului.

Art. 8

(1) Administratorul transmite Comisiei documentatia necesara in vederea autorizarii fiecarei scheme facultative de pensii ocupationale.

(2) Continutul documentatiei se stabileste prin normele Comisiei si contine obligatoriu urmatoarele date si reguli:

a) numele si sediul administratorului;

b) numele si sediul angajatorului sau angajatorilor si denumirea si sediul sindicatului sau sindicatelor, dupa caz, care au propus schema respectiva;

c) conditiile de eligibilitate a participantilor pentru aderarea la schema facultativa de pensii ocupationale;

d) principiile investitionale ale schemei facultative de pensii ocupationale;

e) dreptul de proprietate al participantilor la schema facultativa de pensii ocupationale asupra sumei existente in conturile lor;

f) conditiile inceperii si periodicitatea platii pensiilor ocupationale;

g) conditiile de acordare a pensiei ocupationale de invaliditate;

h) metoda da actualizare a pensiilor ocupationale;

i) nivelul comisioanelor platite administratorului;

j) periodicitatea si procedura de raportare catre participanti;

k) conditiile si procedurile de incetare a participarii si de transfer la o alta schema facultativa de pensii ocupationale;

l) suma fixa prevazuta in normele Comisiei, potrivit art. 72 alin. (1) si (2) ;

m) forma de garantare a contributiilor si a pensiilor ocupationale.

(3) In termen de 30 de zile de la depunerea documentatiei, Comisia emite autorizatia sau respinge cererea de autorizare, dupa caz.

(4) Administratorii informeaza participantii despre datele si regulile prevazute la alin. (2) in momentul aderarii, precum si despre modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile de la autorizarea lor.

Art. 9

(1) Modificarea schemei facultative de pensii ocupationale se face de comun acord intre administrator si Consiliul de coordonare a fondului respectiv, fara a aduce atingere drepturilor participantilor.

(2) Modificarile devin aplicabile numai dupa autorizarea lor de catre Comisie.

Art. 10

(1) Comisia poate retrage autorizatia unei scheme facultative de pensii ocupationale, daca se dovedeste ca au fost incalcate dispozitiile prezentei legi, ale normelor Comisiei sau daca retragerea autorizatiei este in interesul participantilor la respectiva schema.

(2) Inainte de a proceda la retragerea autorizatiei, Comisia notifica administratorului si Consiliului de coordonare a fondului respectiv, cu cel putin 30 de zile inainte, intentia si motivele retragerii.

(3) In termen de 30 de zile de la data primirii notificarii Comisiei, administratorul are obligatia sa raspunda acestei notificari si, daca este cazul, sa propuna un plan de remediere.

(4) Comisia poate aproba planul de remediere propus si acorda un termen de punere in aplicare.

(5) In cazul in care Comisia nu primeste raspuns in termenul prevazut la alin. (3) sau daca raspunsul primit ori planul de remediere propus nu este satisfacator, procedeaza la retragerea autorizatiei.

(6) Administratorul schemei facultative de pensii ocupationale poate ataca decizia Comisiei de retragere a autorizatiei la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind contenciosul administrativ.

Art. 11

Retragerea autorizatiei unei scheme facultative de pensii ocupationale conduce automat la retragerea autorizatiei fondului de pensii ocupationale de catre Comisie.

Art. 12

De la data retragerii autorizatiei unei scheme facultative de pensii ocupationale de catre Comisie se aplica urmatoarele dispozitii:

a) administratorul schemei facultative de pensii ocupationale nu mai accepta contributii si nu mai percepe comisioane, sub sanctiunea retragerii autorizatiei de functionare a administratorului;

b) Comisia desemneaza un administrator special al schemei facultative de pensii ocupationale, care nu poate fi persoana afiliata administratorului, angajatorului, sindicatului sau depozitarului;

c) Comisia emite norme cu privire la administratorul special, atributiile acestuia, precum si procedurile de selectare si plata ale administratorilor speciali;

d) administratorul special evalueaza activele si pasivele fondului de pensii ocupationale si trimite Comisiei si Consiliului de coordonare rapoarte preliminare;

e) in termen de 3 luni de la desemnare, administratorul special transmite Comisiei si Consiliului de coordonare raportul final al evaluarii prevazute la lit. d) , auditat de un auditor financiar, avizat de Comisie, precum si o propunere de lichidare a schemei facultative de pensii ocupationale; propunerea de lichidare prevede modalitatea si programul transferului de disponibilitati catre alt administrator de fonduri de pensii ocupationale;

f) in perioada de evaluare administratorul special poate efectua transferuri de disponibilitati la date pe care le stabileste, cu exceptia cazului in care constata ca acestea nu sunt in interesul participantilor;

g) angajatorul, Consiliul de coordonare si sindicatul, dupa caz, pot transmite Comisiei obiectii la propunerea de lichidare prevazuta la lit. e) , in termen de 30 de zile de la primirea acesteia;

h) Comisia analizeaza propunerea de lichidare si obiectiile formulate si se pronunta in termen de 60 de zile de la primirea acesteia;

i) in situatia respingerii propunerii de lichidare, Comisia poate cere administratorului special o noua propunere de lichidare, in termen de 30 de zile de la data respingerii, pe baza recomandarilor din decizia de respingere;

j) Comisia analizeaza noua propunere de lichidare si decide in termen de 30 de zile de la primirea acesteia;

k) dupa aprobarea propunerii, administratorul special procedeaza la lichidarea schemei facultative de pensii ocupationale si instiinteaza Comisia despre finalizarea operatiunilor, printr-un raport.

Art. 13

(1) Comisia emite norme referitoare la procedura de lichidare a schemei facultative de pensii ocupationale si la continutul rapoartelor obligatorii.

(2) Comisia emite norme privind conditiile transferurilor de disponibilitati de la retragerea autorizatiei pana la momentul aprobarii planului de lichidare.

Art. 14

Activele personale nu pot reveni angajatorului, sindicatului, administratorului sau depozitarului, actele de atribuire catre oricare dintre acestia fiind nule de drept.

CAPITOLUL IV: Transferurile intre schemele facultative de pensii ocupationale

Art. 15

(1) Schemele facultative de pensii ocupationale contin reguli privind transferul la alta schema facultativa de pensii ocupationale.

(2) In conditiile in care participantul a aderat la o noua schema facultativa de pensii ocupationale, acesta poate:

a) sa-si transfere conturile individuale de la vechile fonduri de pensii ocupationale la noul fond;

b) sa-si pastreze calitatea de participant la toate schemele facultative de pensii ocupationale, urmand a le cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie.

Art. 16

(1) Daca participantul doreste sa transfere activul personal la o alta schema facultativa de pensii ocupationale, este obligat sa instiinteze administratorul fostei scheme facultative de pensii ocupationale si sa ii transmita o copie a actului de aderare.

(2) Comisia emite norme referitoare la:

a) forma si continutul documentului prin care participantul instiinteaza administratorul despre aderarea la o alta schema facultativa de pensii ocupationale;

b) procedurile de aderare la noua schema facultativa de pensii ocupationale.

Art. 17

(1) In termen de 30 de zile calendaristice de la instiintare, administratorul fostei scheme facultative de pensii ocupationale efectueaza un transfer de disponibilitati catre administratorul noii scheme.

(2) Transferul de disponibilitati cuprinde activul personal, calculat la ultima data de evaluare, mai putin deducerile legale.

(3) Administratorul fostei scheme facultative de pensii ocupationale notifica administratorului noii scheme toate informatiile referitoare la contributiile facute in contul participantului, precum si despre transferurile de disponibilitati cu privire la contul acelui participant.

CAPITOLUL V: Participanti si contributii

Art. 18

(1) Tuturor participantilor la o schema facultativa de pensii ocupationale li se aplica un tratament nediscriminatoriu, avand aceleasi drepturi si obligatii raportat la fondul de pensii ocupationale.

(2) Participantii si beneficiarii la o schema facultativa de pensii ocupationale au dreptul la egalitate de tratament si in cazul schimbarii locului de munca, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, stat membru al Uniunii Europene sau stat apartinand Spatiului Economic European.

(3) Aderarea la o schema facultativa de pensii ocupationale este facultativa.

Art. 19

(1) Actul de aderare este un contract scris, incheiat direct intre persoana fizica si administratorul schemei respective si contine principalele prevederi ale schemei facultative de pensii ocupationale, ale contractului de administrare, riscurile financiare, tehnice sau de alta natura si modul de repartizare a acestora, precum si referiri la contributii, pensii ocupationale, investitii si nivelul comisioanelor.

(2) Administratorul nu poate refuza semnarea actului de aderare nici unei persoane care are dreptul de a participa la acea schema.

(3) Forma actului de aderare este aceeasi pentru toti participantii la acea schema.

(4) Forma-cadru a actului de aderare este stabilita de catre Comisie, prin norme.

(5) Administratorul poate modifica acest act numai cu autorizatia Comisiei, caz in care actul de aderare trebuie refacut.

(6) In termen de 30 de zile de la aderare, administratorul transmite participantilor o copie semnata a actului de aderare.

Art. 20

(1) Contributiile la un fond de pensii ocupationale se stabilesc conform regulilor acelei scheme facultative de pensii ocupationale si se vireaza o data cu contributiile de asigurari sociale obligatorii.

(2) Contributia participantului la fondul de pensii ocupationale, de pana la echivalentul in lei a 200 euro pe an din venitul salarial anual, in procedura de definitivare a impunerii anuale se deduce din venitul salarial brut al acestuia in completarea deducerii contributiilor de asigurari sociale datorate potrivit legii.

(3) Cheltuielile angajatorului cu contributiile datorate de acesta la fondul de pensii ocupationale, in suma de pana la echivalentul in lei a 200 euro pe an pentru fiecare participant, sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

(4) Participantii pot, in orice moment, sa modifice, cu respectarea nivelului prevazut la alin. (2) , sa suspende sau sa inceteze contributiile la o schema facultativa de pensii ocupationale, fara nici un fel de sanctiune, instiintand in scris administratorul si angajatorul cu cel putin 30 de zile inainte de data suspendarii sau incetarii contributiilor.

(5) Instiintarea prevazuta la alin. (4) nu va afecta in nici un fel activul personal si da dreptul angajatorului sa suspende sau sa inceteze obligatia contractuala.

Art. 21

(1) Daca un participant inceteaza plata contributiei, acesta isi pastreaza drepturile, conform regulilor schemei facultative de pensii ocupationale, cu exceptia cazului in care a solicitat un transfer de disponibilitati catre alt fond de pensii ocupationale.

(2) Participantul la o schema facultativa de pensii ocupationale din Romania, care a fost detasat intr-o alta tara, are dreptul la continuarea platii contributiilor la acea schema pe durata detasarii sale.

(3) Daca un participant devine incapabil de a presta o munca, ca urmare a invaliditatii, acesta va avea dreptul sa foloseasca activul personal, in conformitate cu normele Comisiei.

(4) Daca un participant decedeaza inainte de pensionare, activele personale evaluate la acea data se distribuie beneficiarilor, conform actului de succesiune si normelor Comisiei.

(5) In cazul schimbarii locului de munca, a domiciliului sau resedintei in alta tara, stat membru al Uniunii Europene sau stat apartinand Spatiului Economic European, participantul si beneficiarul pastreaza dreptul la pensia ocupationala castigata in cadrul schemelor facultative de pensii ocupationale din Romania si aceasta se plateste in acel stat, in cuantumul ramas dupa scaderea tuturor taxelor si cheltuielilor aferente platii.

CAPITOLUL VI: Conturile participantilor si evaluarea activelor

Art. 22

(1) Participantul este proprietarul activului personal din contul sau.

(2) Activul personal este insesizabil, neputand face obiectul nici unei masuri de executare silita.

(3) Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, sub sanctiunea nulitatii.

Art. 23

(1) Contributiile se colecteaza pe baza codului numeric personal in conturile individuale ale participantilor.

(2) Contributiile la un fond de pensii ocupationale si transferurile de disponibilitati se convertesc in unitati de cont si diviziuni ale acestora.

(3) Valoarea totala a unitatilor de cont ale unui fond de pensii ocupationale este intotdeauna egala cu valoarea totala a activelor fondului.

(4) Comisia emite norme care definesc activul net, principiile de evaluare a activelor si pasivelor fondurilor de pensii ocupationale.

(5) Activele si pasivele fondului de pensii ocupationale sunt evidentiate si tinute separat de cele ale administratorului.

Art. 24

(1) Contributiile si transferul de disponibilitati la un fond de pensii ocupationale se convertesc in unitati de cont numai la anumite date, denumite date de convertire, conform valorii unitatilor de cont la acea data.

(2) Pana la convertire, contributiile si transferul de disponibilitati se inscriu intr-un cont separat al fondului de pensii ocupationale, dobanda generata de acest cont constituind venit al fondului.

(3) Comisia prevede, prin norme, datele de convertire si periodicitatea lor.

(4) La prima data de convertire care urmeaza platii primei contributii la fondul de pensii ocupationale, valoarea unei unitati de cont va fi de 100.000 lei.

(5) Comisia poate reactualiza valoarea unitatii de cont, pe baza principiilor de evaluare a activelor fondurilor de pensii ocupationale.

Art. 25

(1) Valoarea activelor nete si valoarea unitatii de cont ale unui fond de pensii ocupationale, calculate de catre depozitar la fiecare data de evaluare, se comunica administratorului si Comisiei in aceeasi zi.

(2) Calculele mentionate la alin. (1) sunt facute de depozitar si sunt supuse auditarii unui auditor independent avizat de Comisie.

(3) Auditorul financiar nu poate fi persoana afiliata angajatorului, sindicatului, administratorului sau depozitarului.

(4) Evaluarea are loc cel putin o data pe luna la datele stabilite prin normele Comisiei.

Art. 26

Administratorul care a primit contributii pe o perioada de cel putin 24 de luni calculeaza, in ultima zi lucratoare a fiecarui trimestru, rata de rentabilitate a fiecarui fond de pensii ocupationale pentru ultimele 24 de luni si o comunica Comisiei.

Art. 27

Comisia emite norme cu privire la:

a) regulile de calcul al rentabilitatii fondurilor de pensii ocupationale, inclusiv regulile de rotunjire a valorilor obtinute;

b) data la care depozitarul trebuie sa informeze Comisia si Consiliul de coordonare despre valoarea activelor nete ale fondului de pensii ocupationale, valoarea unei unitati de cont, rentabilitatea fondului, precum si metoda prin care se face aceasta instiintare;

c) forma si data publicarii ratei medii ponderate de rentabilitate a tuturor fondurilor;

d) procedura de avizare a auditorului financiar;

e) metodologia de calcul al activului net si al unitatilor de cont.

CAPITOLUL VII: Infiintarea si autorizarea fondurilor de pensii ocupationale

Art. 28

(1) Resursele fondului de pensii ocupationale se constituie din sumele provenite din contributiile facute si din sumele provenite din investirea acestora.

(2) Ponderea in fondul de pensii ocupationale a participantului este determinata de activul sau personal.

Art. 29

Un fond de pensii ocupationale trebuie sa aiba minimum 100 de participanti.

Art. 30

(1) Un fond de pensii ocupationale poate fi administrat numai de un administrator avand autorizare de functionare pentru fondurile de pensii ocupationale, eliberata de Comisie, care il reprezinta in raporturile cu tertii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti.

(2) Actiunile si cererile introduse de participanti sau alte institutii publice la instantele judecatoresti in legatura cu administrarea fondului de pensii ocupationale sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

Art. 31

(1) Sediul fondului de pensii ocupationale va fi acelasi cu cel al administratorului.

(2) Denumirea fondului de pensii ocupationale contine sintagma "fond de pensii ocupationale".

Art. 32

(1) Continutul contractului-cadru de societate civila, prin care se constituie un fond de pensii ocupationale, este stabilit prin normele Comisiei.

(2) Comisia aproba contractul de societate civila.

(3) Un fond de pensii ocupationale nu poate fi declarat in stare de faliment.

Art. 33

(1) Consiliul de conducere reprezinta fondul de pensii ocupationale in relatiile cu administratorul, negociaza si semneaza contractul de administrare.

(2) Consiliul de coordonare este format din participanti alesi, candidatii fiind propusi, in mod paritar, de angajator si sindicat sau de reprezentanti ai salariatilor, dupa caz; componenta sa este indicata in continutul contractului de societate civila.

(3) Administratorul este obligat sa informeze Consiliul de coordonare despre activitatea desfasurata, in modalitatile prevazute in contractul de administrare si in normele Comisiei.

Art. 34

(1) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de coordonare prevede numarul de reprezentanti, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca, drepturile, obligatiile, durata mandatului, procedurile alegerii, temeiurile pentru revocare, clauze de confidentialitate si alte dispozitii referitoare la acestia.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de coordonare prevede procedura de convocare a participantilor la sedintele Consiliului de coordonare.

(3) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de coordonare este elaborat de Comisie, dupa consultarea Consiliului Economic si Social.

Art. 35

(1) Comisia elaboreaza contractul-cadru de administrare, care contine obligatoriu:

a) partile contractante;

b) principiile schemei facultative de pensii ocupationale;

c) principalele drepturi si obligatii ale partilor si modalitatea de implementare;

d) administrarea;

e) modalitatile de control, exercitate de catre auditori;

f) obligatiile de informare a administratorului fata de Consiliul de coordonare a fondului de pensii ocupationale, participanti si autoritati;

g) evidentele administratorului referitoare la participanti, contributii, investitii si pensii ocupationale;

h) modalitatile specifice de constatare, reclamare si remediere a deficientelor;

i) raspunderea partilor contractante;

j) sanctiunile;

k) durata contractului de administrare, modalitatile de modificare si incetare a contractului de administrare;

l) informatii privind depozitarul fondului de pensii ocupationale.

(2) Actul de aderare se constituie ca anexa a contractului de administrare.

(3) Sectiunea privind partile contractante prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda:

a) elementele de identificare a fondului de pensii ocupationale, a administratorului si a Consiliului de coordonare;

b) actul constitutiv si regulamentele interne.

(4) Principiile schemei facultative de pensii ocupationale, prevazute la alin. (1) lit. b) , trebuie sa precizeze:

a) cuantumul contributiei, cotele aferente angajatului si angajatorului, precum si modalitatea de plata;

b) modalitatea de impartire a profitului intre participanti;

c) tipurile de pensii ocupationale si conditiile de eligibilitate.

(5) Principalele drepturi si obligatii ale partilor si modalitatea de implementare, prevazute la alin. (1) lit. c) , trebuie sa precizeze:

a) obiectul de activitate;

b) principalele operatii desfasurate de administrator in contul fondului de pensii ocupationale: colectarea contributiilor, investirea lor, plata pensiilor ocupationale;

c) comisionul acordat administratorului.

(6) Administrarea prevazuta la alin. (1) lit. d) trebuie sa cuprinda:

a) principiile de conducere si de investitii ale fondului de pensii ocupationale;

b) competentele, drepturile si restrictiile acesteia;

c) metoda de calcul si de percepere a comisioanelor;

d) declaratia privind politica de investitii.

(7) Obligatiile de informare a administratorului, prevazute la alin. (1) lit. f) , trebuie sa cuprinda:

a) informarile generale;

b) raportarile financiar-contabile.

(8) Contractul de administrare poate fi modificat numai cu aprobarea prealabila a Comisiei.

Art. 36

(1) Fondul de pensii ocupationale trebuie autorizat, in prealabil, de Comisie.

(2) Autorizatia se elibereaza in baza unei cereri formulate de administratorul care urmeaza sa administreze fondul de pensii ocupationale, la care se anexeaza urmatoarele documente:

a) actul constitutiv al administratorului;

b) proiectul contractului de administrare;

c) proiectul contractului de depozitare;

d) contractul de societate civila incheiat intre participantii initiali ai fondului de pensii ocupationale;

e) proiectul actului individual de aderare la fondul de pensii ocupationale;

f) dovada platii taxei pentru cererea de autorizare;

g) alte documente cerute de normele Comisiei.

Art. 37

(1) Comisia poate solicita Consiliului de coordonare alte documente si informatii, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de autorizare a fondului de pensii ocupationale.

(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii ocupationale, fiind indreptatita:

a) sa se adreseze autoritatilor competente;

b) sa solicite documente si informatii din alte surse.

Art. 38

Comisia analizeaza cererea de autorizare a unui fond de pensii ocupationale si procedeaza, in termen de 30 de zile de la data primirii ultimului set de documente si informatii de la Consiliul de coordonare, fie la aprobarea, fie la respingerea cererii.

Art. 39

Comisia respinge cererea de autorizare a unui fond de pensii ocupationale, daca:

a) cererea nu este conforma cu dispozitiile prezentei legi sau ale altor legi cu incidenta in domeniu;

b) organizarea fondului de pensii ocupationale nu este conforma cu dispozitiile prezentei legi si ale celorlalte legi cu incidenta in domeniu;

c) documentele prezentate in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) si ale art. 37 contin clauze sau, dimpotriva, nu contin anumite clauze, fapt ce poate avea ca efect prejudicierea intereselor participantilor la fondul de pensii ocupationale sau nu protejeaza in mod adecvat interesele participantilor;

d) exista posibilitatea ca administrarea fondului de pensii ocupationale sa nu fie desfasurata in conformitate cu practica administrarii solide si prudente a fondurilor de pensii ocupationale, potrivit normelor Comisiei.

Art. 40

In cazul respingerii cererii de autorizare a unui fond de pensii ocupationale, Comisia informeaza administratorul care a formulat cererea despre motivele respingerii, cu exceptia situatiei in care Comisia doreste sa protejeze sursele confidentiale de informatie.

Art. 41

Consiliul de coordonare si administratorul incheie contractul de administrare in forma aprobata de Comisie si fondul de pensii ocupationale primeste contributiile participantilor numai dupa ce administratorul a primit autorizatia de functionare si fondului de pensii ocupationale i-a fost acordata autorizatia.

Art. 42

(1) Comisia poate retrage autorizatia unui fond de pensii ocupationale in urmatoarele situatii:

a) schemei facultative de pensii ocupationale i s-a retras autorizatia;

b) numarul de participanti a scazut sub minimul legal;

c) este in interesul participantilor, apreciat de Comisie.

(2) Administratorul nu mai poate investi activele fondului de pensii ocupationale din momentul retragerii autorizatiei acestuia.

(3) De la data la care Comisia retrage autorizatia unui fond de pensii ocupationale, se aplica prevederile art. 12 referitoare la retragerea autorizatiei unei scheme facultative de pensii ocupationale.

CAPITOLUL VIII: Investitiile fondurilor de pensii ocupationale

Art. 43

(1) Investitiile fondurilor de pensii ocupationale se efectueaza in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si cu normele Comisiei, cu respectarea regulilor schemei facultative de pensii ocupationale si ale contractului de administrare, in scopul maximizarii veniturilor si in beneficiul exclusiv al participantilor.

(2) Principiile de investitie sunt:

a) prudentialitatea, inclusiv asigurarea securitatii activelor;

b) diversificarea investitiilor in vederea evitarii concentrarii excesive a investitiilor pe o anumita clasa de active, emitenti sau grup de emitenti;

c) mentinerea unei lichiditati adecvate stipulate in normele Comisiei;

d) calitatea si profitabilitatea investitiilor.

(3) Declaratia privind politica de investitii respecta principiile de investire si contine:

a) strategia de investire a activelor, in raport cu natura si durata obligatiilor;

b) metode de masurare a riscului investitiilor;

c) procedurile de management al riscului;

d) metoda de revizuire a principiilor de investitie;

e) persoanele responsabile de luarea deciziilor si realizarea investitiilor, procedurile pentru luarea deciziilor.

(4) Administratorul revizuieste si completeaza declaratia privind politica de investitii o data la 3 ani sau ori de cate ori intervine o schimbare importanta in politica de investitii, cu acordul Comisiei si al Consiliului de coordonare.

Art. 44

Cu respectarea dispozitiilor art. 43, administratorul investeste in:

a) instrumente ale pietei monetare, inclusiv conturi si depozite in lei la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei institutii de credit straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei si care nu se afla in procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala sau a carei autorizatie nu este retrasa;

b) titluri de stat emise de Ministerul Finantelor Publice;

c) obligatiuni si alte valori mobiliare emise de autoritatile administratiei publice locale din Romania;

d) valori mobiliare tranzactionate pe o piata reglementata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;

e) obligatiuni si alte valori mobiliare emise de alte state, care indeplinesc cerintele prevazute de normele Comisiei;

f) obligatiuni si alte valori mobiliare ale organismelor straine neguvernamentale, daca aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate si indeplinesc cerintele de rating si alte cerinte prevazute de normele Comisiei;

g) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv in valori mobiliare din Romania sau din alte tari, care indeplinesc cerintele de rating si alte cerinte prevazute de normele Comisiei;

h) alte forme de investitii prevazute de normele Comisiei, in conditiile art. 94 alin. (1) lit. i) .

Art. 45

(1) Investitiile in categoriile de active prevazute la art. 44 se supun urmatoarelor conditii:

a) in cazul activelor prevazute la art. 44 lit. a) , nu poate fi investit un procent mai mare de 20% din valoarea totala a activelor fondului;

b) in cazul activelor prevazute la art. 44 lit. b) , nu poate fi investit un procent mai mare de 70% din valoarea totala a activelor fondului;

c) in cazul activelor prevazute la art. 44 lit. c) , nu poate fi investit un procent mai mare de 30% din valoarea totala a activelor fondului;

d) in cazul activelor prevazute la art. 44 lit. d) , nu poate fi investit un procent mai mare de 50% din valoarea totala a activelor fondului;

e) in cazul activelor prevazute la art. 44 lit. e) , nu poate fi investit un procent mai mare de 10% din valoarea totala a activelor fondului;

f) in cazul activelor prevazute la art. 44 lit. f) , nu poate fi investit un procent mai mare de 10% din valoarea totala a activelor fondului;

g) in cazul activelor prevazute la art. 44 lit. g) , nu poate fi investit un procent mai mare de 5% din valoarea totala a activelor fondului.

(2) Investitiile in categoriile de active prevazute la art. 44 lit. e) -g) si in procentele prevazute la alin. (1) lit. e) -g) se fac cu respectarea prevederilor privind operatiunile valutare, conform reglementarilor in vigoare ale Bancii Nationale a Romaniei.

(3) Comisia poate diminua temporar procentul maxim al activelor care poate fi investit in categoriile de active prevazute la art. 44.

(4) Procentele maxime admise sunt:

a) 5% din activele unui fond pot fi investite intr-o singura societate comerciala sau in fiecare categorie de active ale acesteia;

b) 5% din activele unui fond pot fi investite in activele unui singur emitent, grup de emitenti si persoanele afiliate lor;

c) 10% din activele unui singur emitent pot face obiectul investitiilor unui fond.

Art. 46

(1) Administratorul exercita, in numele fondului, dreptul de vot in adunarile generale ale actionarilor societatilor comerciale in care s-au investit activele fondului de pensii ocupationale.

(2) Votul este exercitat exclusiv in beneficiul participantilor la fondul de pensii ocupationale.

Art. 47

Administratorul nu poate investi activele fondului de pensii ocupationale in:

a) active care nu pot fi instrainate prin lege;

b) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de actionarii administratorului;

c) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de administrator, daca este cazul;

d) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de angajator;

e) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de depozitar;

f) actiuni, obligatiuni si alte valori mobiliare emise de orice persoana afiliata in raport cu entitatile prevazute la lit. b) -e) ;

g) orice alte active stabilite prin normele Comisiei.

Art. 48

(1) Administratorul este obligat sa ia masuri pentru adaptarea activitatii de investitii in situatia in care prevederile strategiei financiare nu sunt respectate, ca urmare a:

a) schimbarii preturilor de piata, care constituie baza de evaluare a activelor;

b) modificarii ratelor de schimb valutar;

c) modificarii relatiilor organizatorice sau economice dintre entitatile in care au fost investite activele;

d) oricaror alte circumstante care nu pot fi controlate imediat de catre administrator.

(2) Adaptarea activitatii de investitii trebuie sa aiba loc in termen de cel mult 6 luni de la data aparitiei situatiilor prevazute la alin. (1) .

(3) La cererea administratorului, in cazuri bine justificate, Comisia poate, daca protejarea intereselor participantilor la schema facultativa de pensii ocupationale o impune, sa prelungeasca termenul prevazut la alin. (2) pana la 12 luni.

Art. 49

(1) Administratorul nu poate instraina activele fondului de pensii ocupationale:

a) sie insusi;

b) depozitarului;

c) angajatorului sau sindicatului care propune schema facultativa de pensii ocupationale;

d) persoanelor afiliate in raport cu oricare dintre entitatile prevazute la lit. a) -c) .

(2) Activele fondului de pensii ocupationale nu pot constitui garantii si nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sanctiunea nulitatii.

Art. 50

(1) Comisia poate prevedea restrictii suplimentare pentru investitii, in scopul protejarii intereselor participantilor.

(2) Nerespectarea prevederilor privind investitiile fondurilor de pensii ocupationale duce la retragerea autorizatiei de functionare a administratorului.

CAPITOLUL IX: Constituirea, autorizarea si functionarea administratorilor

Art. 51

(1) Administratorul trebuie sa obtina autorizatie de functionare de la Comisie pentru a putea administra un fond de pensii ocupationale.

(2) Denumirea administratorului va contine sintagma "societate de administrare a fondurilor de pensii".

(3) Daca un administrator nu face cerere pentru autorizatia de functionare in termen de 30 de zile de la primirea autorizatiei de constituire sau daca Comisia nu ii acorda autorizatia de functionare, acesta este obligat sa-si schimbe in cel mai scurt timp denumirea, in sensul eliminarii sintagmei prevazute la alin. (2) .

(4) Administrarea unui fond de pensii ocupationale desemneaza serviciile prestate exclusiv de administratorul unui fond prin care se asigura:

a) gestionarea operatiunilor zilnice ale fondului de pensii ocupationale;

b) gestionarea, depozitarea si arhivarea tuturor documentelor privind fondul si participantii la acesta;

c) transferul de disponibilitati si decontarea cheltuielilor privind operatiunile fondului de pensii ocupationale;

d) colectarea contributiilor participantilor, transformarea lor in unitati de cont si actualizarea informatiilor din conturile acestora;

e) administrarea activelor fondului de pensii ocupationale;

f) furnizarea documentelor privind participarea la fond, notificarea, informarea periodica si retragerea participantilor de la fond;

g) gestionarea relatiilor cu depozitarul si cu Fondul de garantare a pensiilor ocupationale;

h) calculul si plata pensiilor ocupationale si a celorlalte drepturi ce revin participantilor conform prezentei legi;

i) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea si distribuirea rapoartelor prevazute de normele Comisiei;

j) alte activitati reglementate de Comisie.

(5) Un administrator poate administra mai multe scheme facultative de pensii ocupationale.

(6) Activele si pasivele fiecarui fond de pensii ocupationale sunt organizate, evidentiate si administrate distinct, separat de celelalte activitati si de contabilitatea proprie, fara posibilitatea transferului intre ele.

Art. 52

(1) Administratorul trebuie sa actioneze numai in interesul participantilor si sa aplice principii prudentiale in activitate.

(2) Administratorul nu poate fi o persoana afiliata angajatorului, sindicatului sau depozitarului.

Art. 53

(1) Actiunile unui administrator sunt nominative si nu pot fi transformate in actiuni la purtator.

(2) Administratorul nu poate emite actiuni preferentiale.

(3) Angajatorul si sindicatul sau reprezentantii salariatilor, dupa caz, care au infiintat o schema facultativa de pensii ocupationale, nu pot fi actionari la administratorul fondului de pensii ocupationale corespondent acestei scheme.

(4) Actul constitutiv al administratorului trebuie sa prevada ca actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si ca este interzisa limitarea drepturilor sau impunerea de obligatii suplimentare.

(5) O persoana fizica sau juridica poate fi actionar la un singur administrator.

(6) Participatia cumulata a persoanelor fizice nu poate depasi 5% din capitalul social al administratorului.

(7) Calitatea actionarilor trebuie sa raspunda nevoii garantarii unei gestiuni prudente si sanatoase a fondului de pensii ocupationale si sa permita realizarea unei supravegheri eficiente in scopul protejarii intereselor participantilor si beneficiarilor.

(8) Actionarii administratorului trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

a) sa dispuna de o situatie financiara stabila, apta sa sustina entitatea in caz de necesitate;

b) sa justifice, in mod satisfacator, provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul social;

c) sa furnizeze toate informatiile necesare pentru identificarea relatiilor de afiliere cu alte persoane; persoanele juridice sa functioneze de minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultate din fuziunea sau divizarea unei persoane juridice aflate in functiune de minimum 3 ani.

Art. 54

(1) Capitalul social minim pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii ocupationale este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data constituirii, a sumei de 2 milioane euro.

(2) Capitalul social al administratorului este subscris si varsat integral, exclusiv in numerar, la momentul constituirii acestuia.

(3) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit si nici majorat prin subscriptie publica.

(4) Capitalul social al administratorului nu poate proveni din imprumuturi sau credite si nu poate fi grevat de sarcini.

(5) La constituire, aportul de capital trebuie varsat intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.

Art. 55

(1) Membrii consiliului de administratie trebuie sa indeplineasca conditiile cerute de legislatia privind societatile comerciale, precum si urmatoarele conditii:

a) sa fie absolventi ai unei institutii de invatamant superior;

b) sa aiba experienta profesionala de cel putin 2 ani in domeniul financiar, bancar sau de asigurari;

c) sa aiba onorabilitatea necesara pentru functia pe care urmeaza sa o indeplineasca.

(2) Cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie trebuie sa fie licentiati in stiinte economice sau juridice.

Art. 56

(1) Membrii consiliului de administratie nu pot fi membri in consiliul de administratie al:

a) unui alt administrator sau persoanelor afiliate;

b) depozitarului sau persoanelor afiliate.

(2) Interdictia prevazuta la alin. (1) se aplica si persoanelor care au raporturi de munca, relatii comerciale sau alte raporturi similare cu persoanele prevazute la alin. (1) .

Art. 57

(1) Infiintarea unui administrator este supusa autorizarii prealabile de catre Comisie.

(2) Administratorul nu poate fi inmatriculat la registrul comertului fara autorizatia de constituire emisa de Comisie.

(3) Cererile unui administrator de fonduri de pensii ocupationale pentru autorizarea de constituire si pentru autorizatia de functionare se adreseaza Comisiei, in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu normele emise de Comisie.

Art. 58

(1) Cererea de autorizare de constituire este intocmita de catre fondatorii administratorului si este insotita de urmatoarele documente:

a) proiectul actului constitutiv al administratorului;

b) declaratia de intentie a fondatorilor pentru constituirea administratorului;

c) proiectul regulamentului de organizare a administratorului;

d) documentatia din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 1 alin. (3) ;

e) regulile de baza ale schemelor facultative de pensii ocupationale propuse;

f) lista actionarilor, care cuprinde informatii referitoare la eventuala lor calitate de persoane afiliate, la natura legaturilor dintre ei, documente referitoare la statutul lor juridic si la provenienta resurselor financiare constituite ca aport la capitalul social al societatii;

g) lista candidatilor pentru consiliul de administratie si, daca este cazul, pentru comitetul de directie, precum si un curriculum vitae in care sa se specifice calificarea si experienta profesionala a fiecaruia;

h) cazierele judiciare si cazierele fiscale ale actionarilor societatii, dupa caz;

i) un plan organizatoric si financiar al activitatilor administratorului pentru urmatorii 5 ani;

j) documentatia referitoare la depozitarul fondului de pensii ocupationale;

k) dovada platii taxei pentru cererea de autorizare de constituire;

l) orice alte documente prevazute in normele Comisiei.

(2) Listele prevazute la alin. (1) lit. f) si g) se dau publicitatii.

Art. 59

(1) In termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii de autorizare de constituire, Comisia poate solicita fondatorilor documente si informatii suplimentare, pe care acestia trebuie sa le transmita in maximum 30 de zile de la data solicitarii.

(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare de constituire, fiind indreptatita:

a) sa se adreseze altor autoritati competente in domeniu;

b) sa solicite documente si informatii din alte surse.

Art. 60

Comisia analizeaza cererea de autorizare de constituire si procedeaza, in termen de maximum 45 de zile de la data primirii ultimului set de documente, fie la aprobarea cererii de autorizare de constituire, fie la respingerea acesteia.

Art. 61

Comisia aproba cererea de autorizare de constituire, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) fondatorii dovedesc ca pot respecta obligatia de varsare a capitalului social, in conformitate cu normele Comisiei;

b) calitatea actionarilor corespunde nevoii garantarii unei gestiuni sanatoase si prudente;

c) candidatii pentru consiliul de administratie si pentru comitetul de directie, daca este cazul, au onorabilitatea, pregatirea si experienta profesionala necesare pentru ocuparea functiei pe care urmeaza sa o indeplineasca;

d) regulile schemelor facultative de pensii ocupationale asigura o gestiune sanatoasa a pensiilor ocupationale;

e) fondatorii demonstreaza ca au facut sau ca vor face, inainte de inceperea administrarii fondului de pensii ocupationale, toate demersurile necesare pentru organizarea si conducerea contabilitatii;

f) denumirea propusa pentru administrator nu este de natura sa induca in eroare participantii fondului de pensii ocupationale sau orice alta persoana;

g) alte conditii stabilite prin normele Comisiei.

Art. 62

(1) Comisia respinge cererea de autorizare de constituire, daca constata neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 61.

(2) Comisia informeaza fondatorii care au formulat cererea de autorizare de constituire despre respingere si motivele acesteia.

Art. 63

(1) In termen de 3 luni de la primirea autorizatiei de constituire, fondatorii inregistreaza administratorul la registrul comertului, in conformitate cu documentele mentionate in cererea de autorizare de constituire.

(2) Depasirea termenului de 3 luni duce la pierderea valabilitatii autorizatiei de constituire.

Art. 64

(1) In termen de 30 de zile de la data inmatricularii, administratorul depune la Comisie copii ale ultimelor versiuni ale documentelor prevazute la art. 58 si orice alte documente prevazute de normele Comisiei.

(2) In situatia existentei unor modificari sau neconcordante in cererea de autorizare de functionare, fata de cererea de autorizare de constituire, altele decat cele cu privire la constituirea administratorului, Comisia poate reevalua cererea de autorizare de functionare si poate aplica, dupa caz, in mod corespunzator, prevederile art. 59.

(3) In situatia in care nu exista modificari si neconcordante intre cererea de autorizare de functionare si cererea de autorizare de constituire, Comisia acorda autorizatie de functionare in termen de 30 de zile de la primirea ultimului set de documente si informatii, obtinute conform prezentului articol.

(4) Comisia informeaza imediat administratorul asupra deciziei privind cererea de autorizare de functionare.

(5) Administratorul poate incepe activitatea de administrare de fonduri de pensii ocupationale de la data emiterii autorizatiei de functionare.

Art. 65

(1) Comisia poate sa suspende sau sa retraga autorizatia de functionare a administratorului:

a) pentru aceleasi motive pentru care respinge o cerere de autorizare de constituire pentru administrarea de fonduri de pensii ocupationale;

b) daca interesele participantilor nu sunt protejate in mod corespunzator;

c) daca administratorul nu are angajat cel putin un actuar autorizat;

d) daca constata incalcarea grava a obligatiilor administratorului.

(2) Procedura de suspendare sau retragere a autorizatiei de functionare se stabileste prin normele Comisiei.

(3) In situatia retragerii autorizatiei de functionare pentru administrarea de fonduri de pensii ocupationale, se aplica prevederile art. 12 referitoare la retragerea autorizatiei unei scheme facultative de pensii ocupationale.

Art. 66

(1) Un administrator poate dobandi, partial sau integral, capitalul social al unui alt administrator numai cu acordul prealabil scris al Comisiei si cu respectarea dispozitiilor legale privind concurenta.

(2) Comisia aproba tranzactia, cu exceptia situatiilor in care:

a) nu este in interesul participantilor;

b) administratorii nu indeplinesc cerintele prezentei legi sau ale altor dispozitii legale.

Art. 67

(1) Administratorul este obligat sa pastreze documentele si evidentele referitoare la fondurile de pensii ocupationale, in conformitate cu prevederile legale privind arhivarea si normele Comisiei.

(2) Administratorul fondurilor de pensii ocupationale are obligatia organizarii sistemului de control intern si a activitatii de audit intern, potrivit prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL X: Finantarea activitatii administratorilor

Art. 68

Administratorul utilizeaza aceeasi metoda de calcul si de percepere a comisioanelor pentru toti participantii la acelasi fond de pensii ocupationale.

Art. 69

(1) Veniturile administratorului se constituie din comisioane percepute:

a) prin deducerea unui cuantum din contributiile platite, dar nu mai mult de 5%, cu conditia ca aceasta deducere sa fie facuta inainte de convertirea contributiilor in unitati de cont;

b) prin deducerea unui procent negociat din profitul rezultat din investirea activelor fondului de pensii ocupationale, dar nu mai mult de 5%.

(2) Prin normele Comisiei se stabileste modalitatea de calcul si de plata a comisioanelor.

CAPITOLUL XI: Plata pensiilor ocupationale

Art. 70

(1) Activul personal este folosit numai pentru obtinerea unei pensii ocupationale viagere.

(2) Dreptul la pensia ocupationala se deschide, la cererea participantului, cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative:

a) varsta de pensionare prevazuta in Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) daca au fost platite minimum 60 de contributii lunare;

c) activul personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei ocupationale minime prevazute prin normele Comisiei.

Art. 71

Se excepteaza de la prevederile art. 70 situatiile in care:

a) participantul nu indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 70 alin. (2) lit. b) si c) , caz in care primeste suma existenta in contul sau ca plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la alegerea sa;

b) participantul este pensionat de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii definite potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care poate obtine:

1.suma existenta in contul sau ca plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, daca nu indeplineste conditia prevazuta la art. 70 alin. (2) lit. c) , conform normelor Comisiei;

2.o pensie ocupationala, ale carei conditii si termene sunt stabilite prin lege speciala privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor ocupationale, daca indeplineste conditia prevazuta la art. 70 alin. (2) lit. c) ;

c) decesul participantului a survenit inainte de depunerea cererii pentru obtinerea unei pensii ocupationale, caz in care suma din cont se plateste beneficiarilor in conditiile si cuantumul stabilite prin actul de aderare si actul de succesiune;

d) decesul participantului a survenit dupa deschiderea dreptului la pensia ocupationala si acesta a ales un tip de pensie ocupationala cu componenta de supravietuitor, caz in care sumele aferente se platesc catre persoana nominalizata.

Art. 72

(1) Suma totala cuvenita pentru pensia ocupationala nu poate fi mai mica decat valoarea contributiilor platite, ajustate cu indicele de consum al preturilor intervenit intre data platii contributiei respective si data retragerii si a transferurilor de disponibilitati catre contul participantului, care se diminueaza cu comisioanele percepute de administrator si se majoreaza cu un profit minim anual real, stabilit de Comisie, care nu poate fi mai mic de 1%.

(2) Comisia emite norme care sa prevada modul de stabilire si modificare a profitului minim in functie de performanta investitionala, suma necesara pentru obtinerea unei pensii ocupationale minime, costurile pe care un participant trebuie sa le suporte, modul de plata si consecintele decesului unui participant.

(3) In termen de 3 ani de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se adopta legea speciala privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor ocupationale.

Art. 73

Pensia ocupationala se supune reglementarilor legale privind impozitarea pensiilor si executarea silita.

CAPITOLUL XII: Fondul de rezerva

Art. 74

(1) Fondul de rezerva este infiintat de administrator in scopul asigurarii solvabilitatii fondurilor de pensii ocupationale administrate.

(2) Neconstituirea fondului de rezerva sau neactualizarea lui, dupa caz, este sanctionata de catre Comisie cu retragerea autorizatiei de functionare a administratorului.

(3) Reglementarea fondurilor de rezerva se face de catre Comisie.

Art. 75

(1) Fondul de rezerva trebuie sa aiba un nivel prudential, care sa acopere cel putin pensiile ocupationale in plata si cele previzibile pe termen mediu, obligatiile de majorare a acestor drepturi, precum si pentru asigurarea profitului minim anual stabilit de Comisie.

(2) Fondul de rezerva se plaseaza in activele prevazute la art. 44 lit. a) , b) si c) .

(3) Fondul de rezerva se recalculeaza anual de catre un actuar si este supus auditarii de catre un auditor financiar avizat de Comisie.

(4) Avizarea auditorului financiar se face potrivit normelor Comisiei.

Art. 76

(1) Veniturile fondului de rezerva sunt finantate din resursele administratorului.

(2) Cheltuielile fondului de rezerva acopera in principal lichiditatile necesare platii pensiilor ocupationale si diferenta dintre suma la care are dreptul participantul si activul sau personal in cazul transferului la un alt fond de pensii ocupationale.

Art. 77

(1) Fondul de rezerva nu poate fi afectat de obligatii care aduc atingere capacitatii lui de a respecta obligatiile legale.

(2) Comisia verifica periodic nivelul si modul de utilizare a fondului de rezerva si ia masuri pentru intrarea in legalitate a administratorilor.

CAPITOLUL XIII: Interdictii

Art. 78

(1) Este interzisa oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge sa adere sau sa ramana participant la o schema facultativa de pensii ocupationale.

(2) Este interzisa oferirea de beneficii colaterale unui angajator sau unor persoane afiliate acelui angajator, cu scopul de a-l recompensa sau de a-l determina sa convinga ori sa solicite angajatilor sai sa adere la o anumita schema facultativa de pensii ocupationale.

(3) Este interzisa oferirea de beneficii colaterale unui sindicat sau altei entitati colective ori unor persoane afiliate acelui sindicat sau entitati, cu scopul de a-l rasplati sau de a-l determina sa convinga ori sa solicite membrilor sai sa adere la o anumita schema facultativa de pensii ocupationale.

(4) Este interzisa oferirea de beneficii colaterale fundatiilor, asociatiilor de orice tip, partidelor politice, patronatelor sau oricaror structuri asociative.

Art. 79

(1) Administratorilor, depozitarilor, angajatorilor, sindicatelor, precum si persoanelor afiliate lor le este interzis:

a) sa transmita informatii false, inselatoare sau care pot crea o impresie falsa, sa emita pretentii ori sa faca afirmatii, inclusiv prin publicitate sau alte forme promotionale ori in informatiile scrise care sunt distribuite participantilor sau potentialilor participanti, despre o schema facultativa de pensii ocupationale sau administratorul acesteia;

b) sa faca in fata participantilor sau potentialilor participanti afirmatii ori previziuni despre evolutia investitiilor unei scheme facultative de pensii ocupationale altfel decat in forma si modul prevazute in normele Comisiei.

(2) In cazul in care Comisia constata ca informatiile sunt susceptibile de a induce in eroare, aceasta poate interzice publicarea si distribuirea acestora si obliga la publicarea rectificarii in termen de 30 de zile de la constatare.

Art. 80

(1) Comisia emite norme cu privire la informatiile continute in reclame sau materiale promotionale in legatura cu schemele facultative de pensii ocupationale sau cu pensiile ocupationale.

(2) Comisia emite norme care sa prevada orice alte obligatii privind marketingul schemelor facultative de pensii ocupationale.

CAPITOLUL XIV: Obligatii de raportare si transparenta

Art. 81

(1) Administratorul publica cel mai tarziu la data de 31 mai a fiecarui an o brosura informativa cu informatii corecte si complete despre activitatea desfasurata in anul calendaristic precedent.

(2) Administratorul pune brosura la dispozitie oricarei persoane care solicita dobandirea calitatii de participant la schema facultativa de pensii ocupationale, inainte ca aceasta sa semneze actul de aderare.

(3) Anual, administratorul pune brosura informativa la dispozitie Comisiei, Consiliului de coordonare si oricarui participant la schema facultativa de pensii ocupationale.

Art. 82

Brosura informativa contine urmatoarele informatii cu privire la administrator si la fondul de pensii ocupationale pe care il administreaza:

a) componenta consiliului de administratie si a comitetului de directie, daca este cazul;

b) numele si adresa actionarilor care detin mai mult de 5% din totalul actiunilor si procentul detinut de acestia din totalul actiunilor;

c) denumirea si sediul depozitarului;

d) orice alte informatii cerute de normele Comisiei.

Art. 83

(1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investitiile fiecarui fond de pensii ocupationale.

(2) Comisia elaboreaza raportul-cadru care trebuie sa contina cel putin:

a) structura portofoliului de investitii din perioada de raportare;

b) procentul activelor unui fond investit intr-o singura societate comerciala sau in fiecare clasa de active ale acesteia;

c) procentul activelor unui fond investit, in cazul activelor unui singur emitent.

Art. 84

(1) Administratorul informeaza anual, in scris, pe fiecare participant, la ultima adresa comunicata, despre activul personal, despre transferurile de disponibilitati si datele la care s-au efectuat in perioada respectiva, precum si despre convertirea contributiilor si a transferurilor de disponibilitati in unitati de cont.

(2) In cazul in care un participant la o schema facultativa de pensii ocupationale din Romania isi schimba locul de munca, domiciliul sau resedinta intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau stat apartinand Spatiului Economic European, administratorul ii va comunica, in scris, informatii adecvate referitoare la drepturile sale de pensie ocupationala si optiunile sale posibile in acest caz.

(3) Administratorul informeaza anual Consiliul de coordonare despre valoarea si procentul investitiilor in diverse categorii de active corespunzatoare ultimei date de evaluare din ultima luna, incluzand referinte despre emitentii valorilor mobiliare care reprezinta cel putin 1% din valoarea activelor financiare.

Art. 85

Administratorul transmite, anual sau ori de cate ori este necesar, Comisiei si Consiliului de coordonare:

a) situatiile activelor si pasivelor, ale veniturilor si cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii ocupationale administrat, precum si raportul unui auditor financiar avizat de Comisie;

b) situatiile activelor si pasivelor si contul de profit si pierdere privind activitatea proprie;

c) situatia comisioanelor platite pentru depozitar, administrator si alte situatii privind cheltuielile solicitate de Comisie;

d) numarul de participanti la fiecare schema facultativa de pensii ocupationale;

e) alte informatii solicitate de Comisie.

CAPITOLUL XV: Depozitarul activelor

Art. 86

(1) Administratorul incheie contracte de depozitare cu un singur depozitar pentru toate fondurile de pensii ocupationale administrate.

(2) Depozitarul poate incheia contracte de depozitare cu mai multi administratori, cu conditia de a pastra separat activele, operatiunile si inregistrarile fiecarui fond de pensii ocupationale de ale sale insusi.

Art. 87

(1) Depozitarul nu poate detine actiuni ale angajatorului sau ale oricarei entitati afiliate angajatorului ori sindicatului, dupa caz, si nu poate avea nici o relatie de capital cu aceste entitati.

(2) Depozitarul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) obiectul de activitate autorizat de Banca Nationala a Romaniei sa cuprinda activitati de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii ocupationale;

b) sa detina avizul Comisiei pentru desfasurarea activitatii de depozitare a fondurilor de pensii ocupationale;

c) sa nu se afle in procedura de supraveghere speciala sau administrare speciala;

d) sa indeplineasca alte cerinte prevazute in normele elaborate de Comisie, cu consultarea Bancii Nationale a Romaniei;

e) sa nu aiba un contract de depozitare pentru active, altele decat cele apartinand fondului de pensii ocupationale, cu un administrator caruia ii pastreaza activele financiare;

f) sa nu acorde credite sub orice forma administratorului fondului de pensii ocupationale;

g) sa nu accepte sume rambursabile de la administrator, altele decat cele apartinand fondului de pensii ocupationale.

(3) Angajatii sau membrii organelor de conducere ale depozitarului nu pot fi membri ai consiliului de administratie sau angajati ai administratorului fondului de pensii ocupationale ale carui active financiare le pastreaza.

Art. 88

In exercitarea atributiilor sale depozitarul este obligat:

a) sa primeasca si sa pastreze in siguranta toate activele fondului de pensii ocupationale;

b) sa pastreze inregistrarile referitoare la valorile mobiliare in forma dematerializata care constituie active financiare ale fondului de pensii ocupationale;

c) sa actualizeze inregistrarile in conturi;

d) sa transmita administratorului informatii privind activele depozitate ale fondurilor de pensii ocupationale;

e) sa respecte instructiunile administratorului;

f) sa transmita Comisiei informatiile si raportarile privind activele depozitate ale fondului de pensii ocupationale, in conditiile si la termenele stabilite prin normele acesteia.

Art. 89

(1) Contractul-cadru de depozitare, elaborat de Comisie, incheiat intre administrator si depozitar, cuprinde clauze privind:

a) obligatiile depozitarului si ale administratorului;

b) comisionul depozitarului si modul de calcul al costurilor si comisioanelor ce se suporta de administrator;

c) alte cerinte prevazute in normele Comisiei.

(2) Depozitarul este raspunzator pentru prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor sale.

(3) Depozitarul nu este exonerat de raspundere si raspunderea sa nu poate fi limitata prin incredintarea obligatiilor sale unei alte entitati, sub sanctiunea nulitatii.

(4) Comisia verifica respectarea conformitatii contractului de depozitare cu clauzele stabilite prin contractul-cadru de depozitare.

(5) Comisia emite norme privind modificarea contractului-cadru de depozitare.

Art. 90

Comisia poate obliga administratorul sa inlocuiasca depozitarul daca situatia financiara a acestuia s-a deteriorat substantial sau daca oricare dintre conditiile prevazute la art. 87 alin. (2) si art. 88 nu mai este indeplinita.

Art. 91

In situatia rezilierii contractului-cadru de depozitare, depozitarul transmite altui depozitar activele din depozitul sau, precum si copiile evidentelor privind indeplinirea obligatiilor sale, in conditiile legii, intr-o perioada stabilita de comun acord, aprobata de Comisie, cu asigurarea continuitatii indeplinirii obligatiilor contractuale.

Art. 92

Activele financiare ale fondului de pensii ocupationale nu pot face obiectul executarii silite impotriva depozitarului si nici al unei tranzactii.

CAPITOLUL XVI: Supravegherea activitatii

Art. 93

(1) Comisia reglementeaza, coordoneaza si controleaza activitatea entitatilor implicate in domeniul pensiilor ocupationale.

(2) In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Comisia infiinteaza un departament distinct in vederea desfasurarii activitatii in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 94

(1) Pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu prevederile prezentei legi, Comisia are urmatoarele atributii principale:

a) acordarea sau retragerea autorizatiilor, dupa caz, pentru schemele facultative de pensii ocupationale, fondurile de pensii ocupationale si administratori;

b) acordarea sau retragerea avizelor pentru depozitari si auditori financiari;

c) asigurarea unei bune functionari a schemelor facultative de pensii ocupationale si a administratorilor;

d) supravegherea prudentiala a activitatii fondurilor de pensii ocupationale si a administratorilor;

e) verificarea evidentierii separate a activelor si pasivelor fiecarui fond de pensii ocupationale de celelalte activitati ale entitatilor implicate;

f) informarea si educarea populatiei cu privire la scopurile si principiile de functionare a schemelor facultative de pensii ocupationale, a fondurilor de pensii ocupationale si a administratorilor;

g) colaborarea cu Banca Nationala a Romaniei si cu Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, precum si cu alte organisme interne si internationale, pentru a asigura cea mai eficienta supraveghere si reglementare;

h) emiterea de norme privind functionarea schemelor facultative de pensii ocupationale, a fondurilor de pensii ocupationale, a fondurilor de rezerva, a Consiliului de coordonare, a administratorilor, a activitatii depozitarilor si a auditorilor financiari;

i) emiterea de norme privind investitiile si evidentierea contabila distincta pentru perioadele contributive si cele de plata a pensiilor ocupationale;

j) stabilirea profitului minim anual real, luat in considerare la determinarea sumei la care are dreptul participantul la terminarea perioadelor contributive;

k) supravegherea si controlul activitatii administratorilor;

l) desfasurarea altor activitati prevazute in prezenta lege.

(2) Comisia are calitatea procesuala activa si poate interveni in orice proces impotriva administratorilor, organisme sau persoane care se afla intr-o relatie juridica cu acestia, fie in mod direct, fie in mod indirect, atunci cand o astfel de actiune este necesara in scopul protejarii participantilor.

(3) Comisia calculeaza si publica:

a) rata ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii ocupationale pentru ultimele 24 de luni ca suma a produselor dintre rata de rentabilitate a fiecarui fond si ponderea medie a fondului in piata fondurilor;

b) ponderea fiecarui fond de pensii ocupationale in piata fondurilor ca medie aritmetica dintre ponderea fondului in ultima zi lucratoare a lunii care preceda perioada de 24 de luni si ponderea fondului in ultima zi lucratoare a ultimei luni din perioada de 24 de luni.

(4) In cazul in care rata de rentabilitate a unui fond de pensii ocupationale este mai mica decat rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor, pentru 3 ani consecutivi, Comisia poate retrage autorizatia de functionare administratorului fondului respectiv, aplicand procedura prevazuta la art.12.

Art. 95

(1) In exercitarea atributiilor de control al activitatilor administratorilor, Comisia are dreptul:

a) sa obtina de la administratori, angajatori, sindicate si depozitari copii dupa toate documentele care privesc schema facultativa de pensii ocupationale respectiva;

b) sa obtina orice informatie ori sa chestioneze orice membru al Consiliului de administratie sau pe oricare dintre angajatii unui administrator ori ai depozitarului in legatura cu activitatile acestora.

(2) Persoanele autorizate de presedintele Comisiei vor avea drept de acces in sediile:

a) unui administrator sau ale oricarei alte entitati implicate, cu scopul de a verifica daca activitatile sale sunt in conformitate cu prevederile prezentei legi, ale normelor Comisiei, cu regulile schemei facultative de pensii ocupationale respective si cu prevederile contractului de administrare;

b) unui angajator sau sindicat, cu scopul de a verifica daca activitatile lor legate de schemele facultative de pensii ocupationale propuse sunt in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu normele Comisiei;

c) depozitarului, cu scopul de a verifica daca activitatile acestora in legatura cu schemele facultative de pensii ocupationale sunt in conformitate cu prezenta lege si cu orice contract incheiat cu administratorul fondului de pensii ocupationale.

(3) Scopul inspectiei va fi indicat in autorizatia emisa de presedintele Comisiei.

(4) Persoana autorizata care efectueaza inspectia are dreptul:

a) sa solicite si sa verifice orice registre, documente, fisiere informatice sau alte evidente privind schemele facultative de pensii ocupationale;

b) sa solicite eliberarea de copii dupa astfel de documente sau evidente;

c) sa solicite orice informatii privind fondurile de pensii ocupationale, de la membrii organelor statutare de conducere si de la angajatii entitatilor la care se efectueaza inspectia.

(5) Entitatea inspectata este obligata sa se asigure ca persoanei autorizate, care efectueaza inspectia, i se permite accesul la toate registrele, documentele si alte evidente care privesc activitatile sale legate de obiectul inspectiei.

(6) Persoana care efectueaza inspectia redacteaza un raport pe care il prezinta presedintelui Comisiei, iar acesta instiinteaza entitatea la care s-a efectuat inspectia despre neregulile constatate si ii acorda un termen pentru corectarea acestora.

Art. 96

(1) Comisia tine Registrul fondurilor de pensii ocupationale si al administratorilor, denumit in continuare Registru.

(2) Registrul cuprinde:

a) denumirea si natura fondului de pensii ocupationale;

b) denumirea, sediul, numarul de ordine in registrul comertului si codul unic de inregistrare ale administratorului;

c) lista membrilor Consiliului de administratie al administratorului;

d) denumirea, sediul, numarul de ordine in registrul comertului si codul unic de inregistrare ale depozitarului;

e) codul autorizatiei fondului de pensii ocupationale, codul autorizatiei administratorului si codul avizului depozitarului;

f) alte informatii prevazute in normele Comisiei.

(3) Comisia emite norme privind actualizarea informatiilor din Registru.

Art. 97

(1) Comisia publica, in termen de 6 luni de la sfarsitul fiecarui an calendaristic, un raport privind piata pensiilor ocupationale din Romania.

(2) Raportul contine date despre piata pensiilor ocupationale, o prezentare a modului de aplicare a legislatiei pensiilor ocupationale, o prezentare a activitatilor Comisiei, alte aspecte privind schemele facultative de pensii ocupationale, administratorii si depozitarii, precum si rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor si ponderea medie a fiecarui fond.

Art. 98

(1) Presedintele, membrii Consiliului Comisiei si angajatii Comisiei sunt obligati sa pastreze stricta confidentialitate a oricarei informatii obtinute in cursul sau ca urmare a exercitarii functiei ori prerogativelor lor pe perioada exercitarii mandatului, respectiv contractului de munca, precum si pe o perioada de 2 ani de la data incetarii mandatului sau contractului de munca la Comisie.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care informatia este divulgata in exercitiul unei functii sau prerogative legate de activitatea Comisiei ori in alte cazuri prevazute de lege.

Art. 99

Presedintele Comisiei, membrii Consiliului Comisiei si personalul de specialitate al Comisiei, in timpul activitatii, sunt obligati:

a) sa nu accepte nici un fel de plata, post sau functie, sa nu presteze servicii si sa nu detina actiuni la un administrator, un sindicat, un depozitar, dupa caz, precum si la persoanele afiliate acestora;

b) sa nu exercite alta profesie ori sa nu ocupe o functie publica, privata sau de demnitate publica, cu exceptia activitatii didactice in invatamantul superior;

c) sa nu adere la un fond de pensii ocupationale.

Art. 100

(1) Veniturile bugetului Comisiei se completeaza cu:

a) taxe pentru cereri de autorizare a schemei facultative de pensii ocupationale, in cuantum de 10.000.000 lei;

b) taxe pentru cereri de autorizare a fondului de pensii ocupationale, in cuantum de 10.000.000 lei;

c) taxe pentru cereri de autorizare a administratorului, in cuantum de 200.000.000 lei;

d) taxe pentru cereri de avizare a depozitarului, in cuantum de 50.000.000 lei;

e) taxe lunare platite de administratori din fonduri proprii, in cuantum de 0,7% din contributiile brute incasate.

(2) In cazul respingerii cererii de avizare sau de autorizare, taxa perceputa nu se restituie.

(3) Taxele prevazute la alin. (1) sunt suportate de solicitant, iar modalitatea de plata a acestora este stabilita prin normele Comisiei.

(4) Prin proiectul anual al bugetului propriu, Comisia poate modifica nivelul taxelor prevazut la alin. (1) lit. a) -d) , in functie de indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

(5) Pentru nevirarea la termen a taxei prevazute la alin. (1) lit. e) , Comisia va calcula majorari de intarziere, in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la sumele nevirate la termen la bugetul de stat.

Art. 101

Pana la termenul de intrare in vigoare a legii, pentru cheltuielile de intretinere, dotare si functionare a departamentului prevazut la art. 93 alin. (2) , Comisia va apela, cu titlu de imprumut rambursabil, la disponibilul din Fondul de protejare a asiguratilor, constituit in baza art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, imprumutul se va rambursa de catre autoritatea de reglementare si supraveghere a fondurilor de pensii in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, potrivit art. 115, impreuna cu dobanda egala cu cea practicata de trezoreria statului.

Art. 102

(1) In primii 5 ani de la infiintare, Comisia colaboreaza cu un consultant cu experienta internationala in supravegherea si administrarea fondurilor de pensii ocupationale.

(2) Comisia stabileste conditiile si criteriile de selectare a consultantului.

Art. 103

(1) Un participant sau un fost participant la o schema facultativa de pensii ocupationale poate depune la Comisie plangere impotriva administratorului daca considera ca activitatea acestuia nu se conformeaza prevederilor legale in vigoare cu privire la schemele facultative de pensii ocupationale.

(2) Plangerile formulate conform prevederilor alin. (1) se adreseaza presedintelui Comisiei.

(3) In termen de 30 de zile de la primirea sesizarii, presedintele Comisiei este obligat sa raspunda petentului.

(4) Raspunsul presedintelui Comisiei la plangerea formulata poate fi contestat la instanta judecatoreasca competenta, conform prevederilor legislatiei in vigoare referitoare la contenciosul administrativ.

CAPITOLUL XVII: Fondul de garantare a pensiilor ocupationale

Art. 104

(1) Drepturile cuvenite participantilor sunt garantate.

(2) In caz de neplata a drepturilor datorate participantilor de catre entitatile implicate, platile vor fi efectuate din Fondul de garantare a pensiilor ocupationale, pana la reluarea platilor de catre entitatile implicate.

Art. 105

(1) Scopul Fondului de garantare a platilor ocupationale este acela de a proteja drepturile participantilor castigate in cadrul schemelor facultative de pensii ocupationale.

(2) Fondul de garantare a platilor ocupationale se constituie din cotizatiile administratorilor.

(3) Sumele din Fondul de garantare a platilor ocupationale se pot investi in depozite bancare si titluri de stat.

(4) In termen de pana la un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora proiectul legii speciale privind organizarea, functionarea si administrarea Fondului de garantare a pensiilor ocupationale.

CAPITOLUL XVIII: Raspunderea juridica

Art. 106

(1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

(2) Administratorul sau angajatorul, dupa caz, raspunde fata de participanti de prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor ce le revin, cu exceptia cazului fortuit sau fortei majore.

(3) Comisia retrage autorizatia administratorului sau avizul depozitarului, dupa caz, daca constata:

a) administrarea sau modificarea neautorizata a schemelor facultative de pensii ocupationale;

b) administrarea unui fond de pensii ocupationale neautorizat;

c) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor depozitarului;

d) depasirea plafoanelor prevazute la art. 45;

e) investirea in categoriile de active prevazute la art. 47;

f) nerespectarea prevederilor art. 54 alin. (4) ;

g) nerespectarea prevederilor art. 78.

Art. 107

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) conditionarea incadrarii in munca sau dobandirea calitatii de membru de sindicat de participarea ori continuarea participarii la o schema facultativa de pensii ocupationale, prevazuta la art. 3 alin. (3) ;

b) nerespectarea obligatiei administratorului, prevazuta la art. 5 alin. (3) ;

c) nerespectarea obligatiei administratorului de informare a participantilor, prevazuta la art. 8 alin. (4) ;

d) nerespectarea unuia dintre termenele prevazute la art. 17 alin. (1) , art. 19 alin. (6) , art. 48 alin. (2) , art. 81 alin. (1) , art. 83 alin. (1) , art. 84 alin. (1) si art. 85;

e) nerespectarea obligatiei administratorului de a furniza informatii Consiliului de coordonare, prevazuta la art. 33 alin. (3) ;

f) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 51 alin. (3) ;

g) nerespectarea prevederilor art. 68 privind metoda de calcul si de percepere a comisioanelor;

h) nerespectarea prevederilor art. 99 lit. c) privind incompatibilitatea presedintelui, a membrilor Consiliului Comisiei si a angajatilor Comisiei de a fi participanti la un fond de pensii ocupationale.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cea prevazuta la lit. e) , cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;

b) cele prevazute la lit. b) , d) , g) si h) , cu amenda de la 30.000.000 lei la 70.000.000 lei;

c) cele prevazute la lit. a) si f) , cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;

d) cea prevazuta la lit. c) , cu amenda de 1.000.000 lei pentru fiecare act de aderare incheiat.

(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (2) , constatatorul facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit de Comisie.

(5) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

Art. 108

Fapta persoanei care dispune utilizarea in alte scopuri si nevirarea contributiilor retinute de la participanti constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 109

Nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (1) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 110

(1) Litigiile in legatura cu aplicarea prezentei legi si a normelor emise in aplicarea acesteia se solutioneaza de instantele judecatoresti competente, potrivit legii.

(2) Cererile participantilor indreptate impotriva administratorului sau angajatorului se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul reclamantul si sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 111

Decizia de respingere a cererilor de autorizare sau de avizare poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, in conditiile contenciosului administrativ.

CAPITOLUL XIX: Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 112

Comisia emite norme in aplicarea prezentei legi.

Art. 113

Prevederile prezentei legi se completeaza cu:

a) legislatia privind societatile comerciale;

b) legislatia privind societatea civila particulara fara personalitate juridica;

c) legislatia privind raporturile de munca;

d) legislatia privind asigurarile;

e) legislatia privind activitatea bancara;

f) legislatia privind tranzactionarea valorilor mobiliare;

g) legislatia privind contenciosul administrativ.

Art. 114

De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, poate fi depozitar in sensul prezentei legi si o banca cu sediul social pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau stat apartinand Spatiului Economic European.

Art. 115

Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia art. 93 alin. (2) .

-****-

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUp. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 600 din data de 5 iulie 2004
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
3.342 accesari
Sondaj

Locuinta ta este protejata prin asigurare?

- Da, obligatorie si facultativa
- Da, doar obligatorie
- Nu


PROMO