1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

LEGEA Nr. 212 din 27 mai 2004 privind asigurarile private de sanatate

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 04/06/2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - Asigurarile private de sanatate pentru plata serviciilor medicale constituie un sistem facultativ, suplimentar celui de asigurari de sanatate obligatoriu, care acopera asiguratilor serviciile medicale in conditiile legislatiei privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate.
Art. 2. - In sensul prezentei legi, expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) prin pachetul de servicii de baza se intelege serviciile acoperite prin asigurarile sociale de sanatate, conform prevederilor legale in vigoare;
b) prin pachetul suplimentar de servicii se intelege serviciile acoperite in temeiul unei asigurari private de sanatate, stabilite in contractul de asigurare privata de sanatate.
Art. 3. - (1) Asigurarile private de sanatate pot fi, in sensul prezentei legi, asigurari de tip complementar, suplimentar si substitutiv.
(2) Asigurarile private de sanatate de tip complementar suporta total sau partial plata serviciilor excluse partial de catre asigurarile sociale de sanatate din pachetul de baza, inclusiv coplatile, dupa caz.
(3) Asigurarile private de sanatate de tip suplimentar suporta total sau partial plata pentru serviciile care excedeaza pachetului de servicii de baza din sistemul asigurarilor sociale de sanatate privind furnizarea unui grad ridicat de confort, accesul rapid la servicii medicale in cazul listelor de asteptare, servicii medicale speciale in strainatate si alte servicii.
(4) Asigurarile private de sanatate de tip substitutiv suporta total sau partial plata pentru orice tip de servicii, inclusiv pentru cele prevazute la art. 2 lit. a).
Art. 4. - (1) Sunt eligibile pentru serviciile oferite de sistemul de asigurari private de sanatate orice persoane, cetateni romani, cetateni straini sau apatrizi cu domiciliul sau, dupa caz, resedinta pe teritoriul Romaniei care, dupa indeplinirea cerintelor obligatorii ale asigurarilor sociale de sanatate, incheie contracte cu societati de asigurari private de sanatate, denumite in continuare asiguratori, si achita prima de asigurare.
(2) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum si cetatenii statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale de cooperare in domeniul sanatatii si stiintelor medicale sunt eligibili pentru serviciile oferite de sistemul de asigurari private de sanatate si fara indeplinirea cerintelor obligatorii ale asigurarilor sociale de sanatate, daca acordurile, intelegerile, conventiile sau protocoalele incheiate intre Romania si tara respectiva nu prevad altfel.
Art. 5. - (1) Asiguratii sunt persoanele fizice care au un contract de asigurare privata de sanatate incheiat cu un asigurator, individual sau de catre o terta persoana.
(2) Angajatorii, persoane fizice sau juridice, pot sa incheie contracte de asigurare privata de sanatate pentru angajatii lor, individual sau in grup, acordate ca beneficii aditionale la drepturile salariale ale acestora, in scopul atragerii, selectionarii si stabilizarii personalului angajat.
(3) Orice unitate publica sau privata, autorizata, prestatoare de servicii medicale poate incheia contracte cu societatile de asigurari private de sanatate, autorizate.
(4) Societatile de asigurari private de sanatate, autorizate, pot infiinta cabinete medicale, spitale, farmacii si alte unitati de servicii medicale, in conditiile legii.
Art. 6. - Asigurarile private de sanatate oferite de societatile de asigurari private de sanatate sunt servicii medicale si farmaceutice ce se stabilesc de catre fiecare societate de asigurari private de sanatate sub forma de pachete de servicii, in functie de riscul individual.
Art. 7. - In sistemul asigurarilor private de sanatate alegerea furnizorilor de servicii medicale de catre asigurat si asigurator este libera.

CAPITOLUL II
Infiintarea, autorizarea si functionarea societatilor
de asigurari private de sanatate

Art. 8. - Infiintarea, autorizarea si functionarea societatilor de asigurari private de sanatate se desfasoara in conformitate cu prevederile legislatiei care reglementeaza activitatea de asigurari.
Art. 9. - Asiguratorii pot functiona numai daca au ca obiect de activitate si asigurari private de sanatate.
Art. 10. - Autorizarea asiguratorilor se efectueaza, in conditiile legii, de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Art. 11. - (1) Asiguratorii au obligatia reasigurarii, in conditiile legii.
(2) Operatiunile de reasigurare completeaza activitatea de asigurare.
Art. 12. - Conducerea asiguratorilor care desfasoara activitatea de asigurari private de sanatate se exercita in conformitate cu prevederile legislatiei care reglementeaza activitatea de asigurare, completata cu prevederile legislatiei comerciale.

CAPITOLUL III
Activitatile societatilor de asigurari private de sanatate

Art. 13. - (1) Activitatea de asigurari private de sanatate se deruleaza pe baza de contract intre parti si pe baza documentului de asigurare, denumit polita de asigurare.
(2) Activitatile de asigurari private de sanatate se deruleaza pe baza de contract cu furnizorii de servicii medicale si farmaceutice si cu persoane fizice sau juridice, in calitate de asigurati sau asiguratori.
(3) Asigurarea privata de sanatate este operatiunea prin care un asigurator constituie, pe principiul mutualitatii, un fond de asigurare, prin contributia unui numar de asigurati expusi la producerea unor riscuri, si ii indemnizeaza pe cei care apeleaza la utilizarea pachetului suplimentar de servicii medicale pe seama fondului alcatuit din primele incasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitatii desfasurate.
Art. 14. - Asiguratorii vor preciza in contractul de asigurare pachetul suplimentar de servicii, in conditiile art. 2 lit. b), serviciile medicale excluse sau cele pentru care se aplica restrictii.
Art. 15. - (1) Asiguratii au dreptul de a fi informati in detaliu de societatea de asigurari private de sanatate despre serviciile medicale acordate, primele de asigurare, drepturile si obligatiile contractuale.
(2) Societatile de asigurari private de sanatate au obligatia de a prezenta datele necesare privind drepturile si obligatiile persoanei asigurate la incheierea contractului de asigurare cu aceasta. Informatiile cuprinse in contract au caracter confidential si nu pot fi divulgate de societatea de asigurari private de sanatate unor terti, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
Art. 16. - Decontarea cheltuielilor catre furnizorii de servicii medicale acordate asiguratilor se efectueaza pe baza documentelor justificative ale efectuarii acestora.
Art. 17. - Lichidarea, dizolvarea, reorganizarea si falimentul societatilor de asigurari private de sanatate se fac conform prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL IV
Contractul de asigurare privata de sanatate

Art. 18. - (1) Relatiile dintre asigurat si asigurator, drepturile si obligatiile fiecarei parti se stabilesc prin contractul de asigurare privata de sanatate.
(2) Contractul de asigurare privata de sanatate trebuie sa contina:
a) numele si adresele inregistrate ale partilor contractante, seria si numarul de inmatriculare ale contractului, codul unic de inregistrare si numarul de inregistrare ale asiguratorului de la registrul comertului;
b) tipul si volumul serviciilor medicale si ale altor servicii;
c) conditiile de asigurare a serviciilor care sunt garantate de asigurator pentru asigurati;
d) data inceperii si data incetarii asigurarii;
e) primele de asigurare, termenul si modul de plata;
f) sumele asigurate;
g) alte elemente care stabilesc drepturile si obligatiile partilor.
Art. 19. - Prin contractul de asigurare privata de sanatate asiguratul se obliga sa plateasca o prima de asigurare privata de sanatate asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea unuia dintre riscurile asumate prin contract, sa plateasca, in numele asiguratului, tipul de servicii medicale, in functie de cantitatea si calitatea actului medical si de riscul individual si alte servicii primite de la furnizorii de servicii medicale, in limitele si la termenele convenite, precum si cheltuielile conexe legate de serviciile respective.
Art. 20. - Prima de asigurare privata de sanatate se achita asiguratorului de catre persoana fizica sau de catre angajatorul care incheie contractul de asigurare privata de sanatate.
Art. 21. - Asiguratorul poate solicita informatii privind starea de sanatate a asiguratului, precum si efectuarea unui examen medical pentru evaluarea starii de sanatate a solicitantului de catre un furnizor de servicii medicale desemnat de acesta.
Art. 22. - Societatile de asigurari private de sanatate deconteaza contravaloarea serviciilor medicale probate, conform contractului si politei de asigurare.
Art. 23. - Cheltuielile cu asigurarile private de sanatate, efectuate de persoana fizica sau de catre angajator, sunt deductibile fiscal.
Art. 24. - Diferendele survenite intre asigurator si furnizorii de servicii medicale se aplaneaza pe cale amiabila. In cazul imposibilitatii rezolvarii pe cale amiabila, litigiile sunt deduse instantelor judecatoresti legal competente.
Art. 25. - Neintelegerile survenite intre asigurat si asigurator se solutioneaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si cele din contractul incheiat intre parti.

CAPITOLUL V
Supravegherea specializata a asigurarilor private de sanatate

Art. 26. - Asiguratorii au obligatia sa organizeze proceduri de control intern pentru a asigura desfasurarea activitatii in conformitate cu cerintele legale si prudentiale.
Art. 27. - Asiguratorii angajeaza un auditor financiar independent, autorizat sa desfasoare aceasta activitate in Romania.
Art. 28. - Ministerul Sanatatii are obligatia de a supraveghea respectarea legislatiei in vigoare din domeniul medical si farmaceutic prin persoane imputernicite in acest scop de ministrul sanatatii.
Art. 29. - Personalul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor este obligat sa pastreze secretul profesional privind informatiile primite. Furnizarea oricarei informatii se poate face numai pe baza consimtamantului persoanelor fizice vizate sau al angajatorilor vizati ori in cazurile prevazute de lege, prin cerere scrisa a parchetului sau a instantei judecatoresti.
Art. 30. - Asiguratorii vor oferi, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, informatiile si documentele privitoare la asigurarile private de sanatate pentru care sunt autorizati sa functioneze.

CAPITOLUL VI
Sanctiuni

Art. 31. - Prezentarea cu rea-credinta de informatii nereale de catre solicitantul contractului de asigurare, cu privire la starea sa de sanatate, poate conduce la rezilierea contractului.
Art. 32. - Neplata cheltuielilor catre furnizorii de servicii medicale sau plata cu intarziere, care depaseste 30 de zile de la data scadentei de catre asigurator, atrage calcularea de penalitati conform prevederilor stipulate in contract.
Art. 33. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi si a normelor de aplicare a acesteia se constata de catre personalul imputernicit prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 34. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza, dupa caz, cu cele referitoare la legislatia privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.
Art. 35. - Ministerul Sanatatii impreuna cu Comisia de Supraveghere a Asigurarilor vor elabora normele metodologice si instructiunile de aplicare a prezentei legi, in termen de 90 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 36. - Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 3 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE SENATULUI,
DAN MIRCEA POPESCU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU