1asig.ro
1asig.ro
Cum se vor desfasura controalele ...

Cum se vor desfasura controalele ASF?

5 min. / 1.540 cuvinte
ASF a publicat Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control desfasurata de catre Autoritate, ce stabileste cadrul procedural, precum si drepturile si obligatiile partilor implicate in desfasurarea activitatii de control.

PROMO


Cititi AICI textul integral al Regulamentului publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, dupa ce a fost publicat in Monitorul Oficial.

Structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F. realizeaza supravegherea si controlul entitatilor reglementate si/sau supravegheate si ale operatiunilor desfasurate de acestea prin verificarea in permanenta a activitatii acestora in procesul de monitorizare si supraveghere continua, precum si prin derularea unor actiuni de control periodic si inopinat.

Activitatea de control este dezvoltata pe doua componente in functie de particularitatile activitatilor desfasurate:
 1. componenta de conformitate - vizeaza incalcarea de catre entitati, de persoanele din conducerea acestora si de alte persoane fizice/juridice responsabile conform actelor normative aplicabile a legislatiei specifice, precum si eventualele abateri in legatura cu activitatile specifice desfasurate;
 2. componenta de risc - vizeaza atat riscurile inregistrate la nivelul entitatii controlate, cat si pe cele induse la nivel de piata, dupa caz.
Controlul periodic si inopinat se organizeaza procedural in mod unitar la nivelul tuturor sectoarelor de supraveghere financiara, in conformitate cu cerintele prevazute in regulament.

Controlul permanent este organizat procedural la nivelul fiecarei structuri organizatorice de specialitate cu atributii de supraveghere, in functie de categoria entitatii controlate si/sau de particularitatile activitatilor desfasurate la nivelul acestora.

"Etitatea controlata/persoana vizata are obligatia de a transmite structurilor organizatorice de specialitate sau, dupa caz, echipei de control ori echipei de audiere informatii reale si/sau documente corecte si complete, in termenul stabilit, in forma si pe suportul solicitate, astfel incat sa nu induca in eroare A.S.F. si sa nu fie periclitata desfasurarea activitatii de control", se spune in regulament.

Conform Art.6, Controlul periodic si inopinat desfasurat de catre A.S.F. la nivelul entitatilor implica parcurgerea urmatoarelor etape:
 1. etapa premergatoare actiunii de control;
 2. desfasurarea controlului;
 3. valorificarea rezultatului controlului;
 4. monitorizarea rezultatelor controlului, in cazul in care a fost impus entitatii controlate un plan de masuri.
In situatii justificate, pe parcursul oricarei etape ASF poate emite o noua decizie cu privire la: a) completarea sau modificarea componentei echipei de control; b) extinderea tematicii controlului si/sau a perioadei controlate/perioadei controlului la sediul entitatii; c) suspendarea controlului pentru o perioada de maximum 90 de zile.

A.S.F. comunica entitatii controlate decizia prevazuta. De asemenea, Autoritatea comunica entitatii decizia cu privire la data suspendarii controlului si notifica data reluarii controlului cu cel putin doua zile lucratoare anterior reluarii controlului.

In cazul controalelor periodice, tematica de control este axata pe elemente semnificative de conformitate si de risc aferente activitatii entitatii supuse controlului si este elaborata, pentru fiecare entitate controlata, in functie de:
 1. gama si complexitatea activitatii si a serviciilor prestate;
 2. nivelul indicatorilor prudentiali/stabilitatea economico- financiara a entitatii;
 3. riscurile identificate in procesul de supraveghere;
 4. conduita entitatii in relatia cu clientii, piata si A.S.F.;
 5. orice alte informatii relevante disponibile.
In cazul controlului inopinat, tematica de control este punctuala si are la baza rezultatele controlului permanent si/sau aspectele sesizate A.S.F. de terte parti cu privire la entitatea ce urmeaza a fi controlata.

Entitatea controlata este notificata in scris, cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita de A.S.F. pentru declansarea unui control periodic.Notificarea este transmisa prin e-mail, fax sau scrisoare cu confirmare de primire si va contine: a) data de inceput si data de finalizare a actiunii de control la sediul entitatii, perioada controlata, tematica aferenta, precum si primul chestionar de solicitare de date/informatii/documente; b) mentiunea ca eventuale solicitari de informatii/date/documente sub forma de chestionare/machete/situatii centralizatoare de date/informatii pot fi transmise pe tot parcursul controlului.

In caz de forta majora sau in alte situatii exceptionale, de natura a o pune in imposibilitatea asigurarii conditiilor necesare controlului, entitatea controlata poate solicita A.S.F., in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data primirii notificarii, amanarea declansarii controlului periodic cu maximum 20 de zile lucratoare, cu prezentarea argumentelor si a documentelor justificative aferente.

Iar A.S.F. poate solicita entitatii ce urmeaza a fi controlata explicatii/documente justificative suplimentare in vederea adoptarii unei decizii cu privire la solicitarea primita si comunica in scris entitatii decizia luata.

Pe durata efectuarii controlului la sediul entitatii, entitatea controlata si reprezentantii acesteia au urmatoarele drepturi: a) sa beneficieze, din partea echipei de control, de un tratament just si echitabil, bazat pe un dialog institutional constructiv; b) sa furnizeze echipei de control, in mod voluntar, orice explicatii pe care le considera necesare in vederea clarificarii unor situatii identificate in timpul controlului; c) sa ii fie respectat programul de lucru; controlul se poate desfasura si in afara programului de lucru al entitatii controlate, cu acordul prealabil in scris al reprezentantului legal al acesteia; d) sa semneze, cu eventuale obiectii, documentele incheiate cu echipa de control.

Totodata, pe durata efectuarii controlului la sediul entitatii, entitatea controlata si reprezentantii acesteia au urmatoarele obligatii: a) sa permita fara intarziere accesul echipei de control in spatiile in care se desfasoara activitatea pentru care a fost autorizata/avizata de catre A.S.F., precum si in spatiile unde se afla documentele aferente activitatii desfasurate si sistemele informatice utilizate; b) sa asigure desfasurarea in bune conditii a activitatii de control si sa acorde sprijinul necesar, fara a incerca sa obstructioneze desfasurarea acesteia; c) sa puna la dispozitia echipei de control, la termenele si in forma solicitate, orice document/evidenta solicitat(a), de orice natura, pe orice suport indicat de catre echipa de control, in original/copii certificate conform cu originalul/traduceri legalizate in limba romana, dupa caz, inclusiv note explicative; d) sa colaboreze, in vederea determinarii situatiilor de fapt, prin prezentarea in intregime a faptelor cunoscute si a tuturor documentelor justificative si sa implementeze masurile urgente dispuse de catre echipa de control prin notele de constatare intocmite; e) sa semneze procesul-verbal de ridicare documente.

Conform Regulamentului, structurile organizatorice cu atributii de supraveghere si control din cadrul A.S.F., independent sau corelat cu efectuarea unui control periodic sau inopinat, pot efectua, dupa caz, orice investigatii suplimentare, utilizand orice tehnici si instrumente specifice, inclusiv audieri ale persoanelor asupra carora se apreciaza ca pot oferi clarificari necesare situatiei analizate/verificate. Persoana convocata este informata de catre echipa de audiere cu privire la metodologia de desfasurare a audierii la momentul declansarii audierii.

Echipa de audiere poate inregistra discutiile din cadrul audierii pe dispozitive electronice care permit stocarea datelor si redarea lor ulterioara doar cu acordul scris al persoanei audiate, iar, in caz de refuz, situatia se consemneaza in scris. In acelasi timp, este interzisa folosirea de catre persoanele audiate a oricaror dispozitive ce permit inregistrarea audio/video a discutiilor din cadrul audierii si redarea lor ulterioara.

In cadrul audierii, persoana audiata are obligatia de a furniza echipei de audiere toate informatiile detinute, corecte si complete, pe orice suport, in orice forma, fara a obstructiona desfasurarea investigatiilor, in vederea clarificarii unei anumite situatii, iar informatiile prezentate sunt consemnate de catre persoana audiata in cadrul unei note explicative. Finalizarea audierii se realizeaza prin incheierea unui proces-verbal de audiere.

Dispunerea sanctiunilor si/sau a masurilor se face in baza hotararii Consiliului A.S.F. si se comunica entitatii/persoanei sanctionate.

Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control desfasurata de catre ASF poate fi analizat AICI.

3.697 accesari