1asig.ro
1asig.ro

ASF lanseaza un ghid de bune practici pentru instrumentarea dosarelor de dauna auto. Vezi care sunt prevederile

5 min. / 1.540 cuvinte
Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat spre dezbatere publica un ghid cu recomandari de bune practici cu scopul de a incuraja o abordare unitara, la nivelul pietei de asigurari auto, in ceea ce priveste instrumentarea dosarelor de dauna auto RCA si CASCO.

Ghidul, elaborat conform Legii 237/2015 pentru implementarea Directivei Solvency II care prevede emiterea de recomandari, nu are un caracter obligatoriu, aplicand practica europeana in acest sens. Societatile de asigurare vor informa autoritatea daca se vor conforma aplicandu-l sau explicand motivele refuzului, motive care vor fi facute publice pe site-urile proprii, indicand, totodata, practica pe care o vor urma.

Ghidul a luat nastere dupa ce Directia Protectia Consumatorilor (DPC) din cadrul ASF a demarat, in 2016, un proces de monitorizare a relatiei asigurat-asigurator, in scopul identificarii eventualelor deficiente sau practici incorecte ale asiguratorilor in activitatea de instrumentare a dosarelor de dauna.

"In urma activitatilor desfasurate de ASF, au rezultat anumite aspecte care nu pot fi considerate general valabile la toate societatile de asigurare, dar care pot prezenta risc de generalizare la toate societatile de asigurare in relatia cu tertii si pot avea un potential major de afectare a drepturilor consumatorilor. Astfel, au fost identificate anumite practici incorecte si/sau inselatoare, cu potential caracter abuziv etc., care sunt tratate de legislatia specifica a protectiei consumatorilor, cea nationala sau cea sectoriala specifica pietelor financiare", se arata in nota de fundamentare a proiectului.

In 2015, nemultumirile petentilor care s-au adresat ASF si care au vizat polite de asigurare auto au reprezentat 91% din totalul petitiilor unice analizate in anul 2015, din care neplata totala/partiala a despagubirilor a facut obiectul a 84% din petitiile unice primite pentru clasa asigurarilor auto.

Propunerile si observatiile pot fi trimise la adresele raluca.mitu@asfromania.ro si la emil.baloiu@asfromania.ro pana la data de 23 septembrie 2016.

Ghidul este structurat in doua parti si contine un numar de 16 recomandari de bune practici, pe care le regasiti, pe larg, mai jos:

I. Recomandari in vederea crearii unui cadru unitar de instrumentare a dosarelor de dauna auto RCA


1. Efectuarea constatarii si a reconstatarii avariilor

Societatile de asigurare trebuie:

a) Sa dispuna de personal specializat, propriu sau mandatat, cu pregatire profesionala corespunzatoare si instruit periodic corespunzator, care sa respecte termenul legal de efectuare a constatarilor/reconstatarilor prevazute de reglementarile specifice si care sa asigure cuprinderea corecta in documentele de constatare / reconstatare a tuturor reperelor avariate in respectivul eveniment pentru care persoana pagubita solicita despagubire cu mentionarea solutiei adoptate pentru acestea, care sa garanteze siguranta rutiera post-reparatie.

b) Sa respecte termenele pentru efectuarea constatarilor, respectiv de maximum 5 zile lucratoare si reconstatarilor in regim rapid, maxim 3 zile, in toate cazurile de dauna avizate. Procedura constatarii si reconstatarii daunelor se aplica tuturor societatillor de asigurare. Aceasta se poate realiza si prin implementarea unor avertizari in acest sens in sistemul informatic al fiecarei societati de asigurare. Dupa expirarea termenelor legale pentru efectuarea constatarii, respectiv reconstatarii daunei, in lipsa unui proces - verbal de constatare sau reconstatare eliberat de societatea de asigurare, persoana pagubita are posibilitatea sa apeleze la orice expert tehnic autorizat in vederea constatarii/reconstatarii daunelor si stabilirii solutiilor tehnice necesare remedierii avariilor. Constatarea daunelor se efectueaza de catre societatea de asigurare emitenta a contractului RCA sau de alte entitati avizate de autoritatile competente. Daca societatea de asigurare nu formuleaza obiectiuni tehnice in termenul de 5 zile de la data luarii la cunostinta, aceasta va elibera un document de acceptare a solutiilor tehnice in termenul mentionat anterior, iar remedierea avariilor se va efectua conform solutiilor stabilite de expertul tehnic mentionat anterior, cu posibilitatea reconstatarii justificate.

c) Sa emita documentul de acceptare a reparatiei in termen de maximum 5 zile dupa efectuarea de catre asigurator a verificarilor necesare si a verificarii ca sunt indeplinite conditiile de plata ulterioara a despagubirii. In caz contrar, in situatii justificate, societatea de asigurare va notifica persoana pagubita cu privire la efectuarea de investigatii suplimentare.

d) Sa intocmeasca procesele-verbale de constatare, in sensul cuprinderii tuturor avariilor vizibile, rezultate din accident, cu stabilirea de solutii tehnice care sa tina cont de tehnologia de reparatie stabilita de producatorul marcii si sa inmaneze persoanei pagubite aceste documente cu ocazia efectuarii constatarii pagubelor. Aceste solutii tehnice nu trebuie sa afecteze calitatea reparatiilor si siguranta rutiera.

e) In situatia in care unitatile de specialitate considera ca anumite solutii tehnice, stabilite de asigurator pentru readucerea vehiculului la starea dinaintea producerii evenimentului, nu respecta specificatiile producatorului si nu asigura siguranta in circulatie vor informa asiguratorul solicitandu-i acestuia schimbarea solutiei tehnice in baza unei note tehnice justificata. Nota tehnica va fi insotita de specificatia producatorului sau alt document similar, in baza careia se solicita schimbarea solutiei tehnice, dupa caz.

De corectitudinea solutiilor tehnice stabilite prin procesul verbal de constatare / reconstatare raspunde personalul de specialitate responsabil cu desfasurarea activitatii de constatare si lichidare a daunelor auto, iar unitatile de specialitate autorizate raspund legal pentru solutiile tehnice a caror schimbare au solicitat-o prin nota tehnica si de serviciile de reparatii prestate.

f) Sa formuleze obiectii, daca este cazul, asupra solutiilor tehnice adoptate de unitatea reparatoare pentru reperele din procesul verbal de constatare/reconstatare. Acestea vor fi formulate in scris pe baza unei expertize tehnice efectuate de un expert autorizat in maximum 10 zile lucratoare de la data la care acestea au fost comunicate societatii de asigurare. Daca societatea de asigurare nu formuleaza obiectii asupra solutiei tehnice solicitate in acest termen, va elibera un document de acceptare a acesteia in termenul mentionat anterior, iar remedierea avariilor se va efectua conform solutiilor stabilite de unitatea reparatoare, cu posibilitatea efectuarii reconstatarilor ulterioare justificate.

g) Sa emita documentul de acceptare a schimbarii solutiei tehnice in termen de maximum 10 zile, mentionat anterior.

h) Sa includa in procesul verbal de constatare a pagubelor o sectiune in care persoana pagubita sa poata face mentiuni asupra elementelor constatate sau pentru care solicita cuprinderea in procesul verbal, ca rezultate din unul si acelasi eveniment sau asupra solutiilor tehnice stabilite de asigurator sau solicitate de unitatea reparatoare.

i) Sa inainteze oferta de despagubire pe baza evaluarii financiare a solutiei tehnice de remediere.

2. Investigatii suplimentare

a) Societatile de asigurare au dreptul de a efectua investigatii, prevazute in Norma RCA aplicabila politei de asigurare RCA in baza careia s-a deschis de dauna auto, doar in mod justificat, evitandu-se posibila practica ca termenul de instrumentare a dosarelor de dauna sa fie prelungit artificial si sa tinda spre limita maxima de 3 luni. Se va asigura un dialog deschis cu persoanele implicate in evenimentele investigate, astfel incat atunci cand este necesara efectuarea de investigatii suplimentare, acestea sa poata fi finalizate in cel mai scurt timp. Decizia privind solutia adoptata intr-un dosar de dauna, respectiv formularea unei oferte de despagubire, sau respingerea partiala sau totala a despagubirii, trebuie justificata si transmisa persoanei pagubite cu respectarea conditiilor si a termenului prevazute de Norma RCA.

b) In cazul in care se efectueaza investigatii, concluziile acestora trebuie sa se regaseasca intr-un document intern (raport/expertiza/referat/nota) care sa justifice solutia adoptata pe baza fotografiilor, schitelor, descrierii locului evenimentului, analizei efectuate etc.

c) In toate cazurile in care se decide respingerea partiala sau integrala a pretentiilor de despagubire, trebuie sa se intocmeasca un document in sensul celor de mai sus in care sa se justifice temeinic solutia adoptata;

d) Pentru respectarea termenului prevazut de Norma RCA aplicabila politei de asigurare RCA in baza careia s-a deschis de dauna auto, ar fi oportuna implementarea unui sistem de avertizare a termenului pana la care trebuie facuta comunicarea cu pagubitul, sistem care sa supravegheze cazurile supuse investigatiilor suplimentare, cu introducerea in procedurile proprii a intocmirii documentului anterior mentionat la finalizarea cercetarilor suplimentare.

3. Intocmirea ofertelor de despagubire


a) In stabilirea ofertelor de despagubire, societatile de asigurare trebuie sa utilizeze sisteme de specialitate pentru evaluarea daunelor auto, astfel incat cuantumul despagubirii ofertat sa fie just si sa tina seama de aducerea bunului avariat la starea anterioara producerii evenimentului, cu luarea in considerare a calitatii pieselor bunului avariat echipat la momentul producerii evenimentului.

b) Ofertele de despagubire stabilite si comunicate nu trebuie sa conduca la ingradirea dreptului persoanei pagubite de a repara vehiculul in orice unitate de specialitate.

c) In cazul in care pentru reparatii se solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor, cuantumul pagubei se stabileste luand in calcul preturile practicate de catre unitatile de specialitate sau prevazute in sistemele de specialitate pentru evaluarea daunelor auto, pentru manopera aferenta reparatiei/inlocuirii pieselor avariate, precum si pentru parti componente, piese inlocuitoare noi si materiale ; cuantumul pagubei poate fi reanalizat la solicitarea persoanei prejudiciate/asiguratului pe baza documentelor justificative de reparatie si a celor privind platile efectiv efectuate (in cazul in care a piesele, materialele au fost achizitionate de catre persoana pagubita), prezentate ulterior efectuarii reparatiilor.

d) Consumatorii pot prezenta devize de reparatie realizate in orice sistem de specialitate pentru evaluarea daunelor auto, devize care vor fi acceptate de catre societati dupa verificarea realitatii si corectitudinii acestora.

e) Sa accepte cererea de despagubire pe baza evaluarii financiare a pieselor si a solutiei tehnice de remediere stabilita anterior.

4. Considerente privind stabilirea despagubirilor in cazul daunelor partiale

Societatile de asigurare trebuie sa aplice intr-un mod unitar si rational, in interesul legitim al consumatorului prevederile Normei RCA aplicabile, referitoare la stabilirea cuantumului pagubei, care presupune: 6/11

a) Stabilirea despagubirii pe baza devizului elaborat in sisteme de specialitate, pus la dispozitie de persoana pagubita si verificat de societatea de asigurare sau in baza devizului intocmit de catre societatea de asigurare, daca persoana pagubita nu pune la dispozitie un deviz estimativ, la nivelul preturilor practicate de "unitatile de specialitate";

b) Cuprinderea in cuantumul despagubirii a pozitiei 2% diverse piese mici din devizul de reparatie, daca sistemul de specialitate utilizat prevede aceasta categorie;

c) Societetea de asigurare are obligatia de a despagubi partea prejudiciata pentru prejudiciile suferite in urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretentiilor formulate in cererea de despagubire, dovedite prin orice mijloc de proba. In lipsa unei cereri de despagubire, intocmirea ofertelor de despagubire si acordarea despagubirilor se vor face de catre societatile de asigurare, astfel incat sa permita remedierea tuturor avariilor rezultate in urma evenimentului avizat, indiferent daca acestea se intocmesc in baza documentelor de reparatie sau nu;

d) Eliminarea cazurilor de diminuare in mod abuziv a despagubirii prin invocarea clauzelor contractuale prevazute in conventiile de colaborare incheiate de catre societati cu alte unitati reparatoare;

e) Acceptarea devizelor realizate in orice sistemele de specialitate pentru evaluarea daunelor auto.

5. Modul de instrumentare a dosarelor de dauna in cazul daunelor totale

In caz de dauna majora/dauna totala, se recomanda ca toate societatile de asigurare autorizate sa practice RCA sa aiba un mod de lucru unitar la nivel de piata, in ceea ce priveste:

a) Incadrarea daunei avizate in categoria daunelor totale/daunelor majore prin stabilirea in mod unitar de catre societatile de asigurare a valorii de piata a vehiculelor avariate precum si a cuantumului pagubei luandu-se in calcul si valoarea TVA; pentru incadrarea daunei avizate in categoria daunelor totale/daunelor majore societatile de asigurare vor lua in considerare devizul estimativ de reparatie depus de persoana pagubita, intocmit de unitate reparatoare legal autorizata.

b) Stabilirea valorii de piata a vehiculului prin folosirea doar a sistemelor de specialitate care permit identificarea acestuia, pornind de la codul VIN (seria de sasiu), acolo unde exista si care tin seama de parcursul in kilometri al vehiculului, returnand o valoare unica de piata, nu o plaja de valori, luandu-se in calcul si valoarea TVA aferenta.

c) Societatile de asigurare sunt obligate ca in caz de dauna majora sa respecte prevederile Normei RCA aplicabile cu privire la:
  • informarea persoanei pagubite in termenul legal de 10 zile de la avizare astfel incat sa se evite ulterior conflictele legate de cuantumul despagubirii acordate in astfel de situatii;
  • Adresa de informare va cuprinde:
- explicitarea modului de calcul al daunei,
- comunicarea posibilitatii persoanei pagubite de a valorifica epava printr-o unitate autorizata, specializata in dezmembrarea si reciclarea vehiculelor;
- comunicarea obligatiei persoanei pagubite de a prezenta asiguratorului dovada radierii din evidenta circulatiei a vehiculului valorificat.

d) Pentru cazurile de dauna totala, pentru o mai buna monitorizare a acestora ar fi oportuna introducerea unei atentionari in sistemul electronic de intocmire a dosarelor de dauna, imediat dupa constatarea pagubelor.

6. Despagubirea aferenta bunurilor aflate in patrimoniul persoanelor juridice

In cazul altor bunuri, in afara vehiculelor, aflate in patrimoniul persoanelor juridice este necesar ca societatile de asigurare sa aiba un mod de lucru unitar, conform practicii generale existenta la nivelul pietei, prin achitarea valorii integrale a bunului avariat, astfel cum rezulta aceasta din documentele de reparatie.

7. Rolul si responsabilitatea partenerilor terti in cadrul activitatii de dezdaunare

In vederea responsabilizarii unitatilor de specialitate pentru efectuarea reparatiilor in conditii de siguranta rutiera si pentru protejarea drepturilor si intereselor consumatorilor, se recomanda societatilor de asigurare sa colaboreze cu unitati reparatoare autorizate care:

a) in cadrul reparatiei, vor respecta procesul verbal de constatare/reconstatare a pagubelor atat in ceea ce priveste piesele avariate, cat si solutiile tehnice stabilite;

b) in cadrul reparatiei, vor folosi piese si materiale in concordanta cu tipul si calitatea mentionate in devizul sau factura de reparatii;

c) in cazul in care identifica o solutie tehnica mai ieftina, fara a fi afectata calitatea reparatiilor, o va prezenta societatii de asigurare in termen de maximum 2 zile lucratoare de la identificarea acesteia.

Societatile de asigurare:

d) nu se vor implica in achizitia de piese de schimb sau indicarea de solutii care pot afecta calitatea reparatiilor si siguranta rutiera;

e) nu vor constrange sau stimula unitatile service partenere prin aplicarea de discounturi sau bonificatii pentru a folosi in cadrul reparatiilor auto piese de schimb din categoria AM - calitate inferioara;

f) vor respecta si adopta solutiile tehnice stabilite de catre producatorul auto sau cele stabilite de catre expertul tehnic, putand solicita contraexpertize sau investigatii, daca considera necesar.

g) vor comunica la solicitare date privind valabilitatea politei catre unitatea reparatoare.

II. Recomandari in vederea crearii unui cadru unitar de instrumentare a dosarelor de dauna si stabilire a despagubirii in cazul asigurarilor auto facultative (CASCO)

8. Eliminarea din conditiile de asigurare a acelor prevederi care limiteaza drepturile asiguratului de a opta pentru repararea vehiculului avariat si incadrat ca dauna totala

Asiguratului nu i se va ingradi dreptul de a opta pentru efectuarea reparatiei in caz de dauna totala si i se vor acorda despagubiri pana la nivelul sumei asigurate in cazul in care se opteaza pentru reparare.

9. Folosirea aceleiasi metode de evaluare a valorii vehiculelor atat la momentul subscrierii cat si la stabilirea cuantumului despagubirii in caz de dauna totala

In scopul realizarii egalitatii de tratament a asiguratilor atat la momentul incheierii politelor CASCO, cat si la momentul producerii unei daune totale a vehiculului asigurat, se vor revizui conditiile de asigurare, acolo unde este cazul, astfel incat metoda folosita la evaluarea vehiculului pentru stabilirea sumei asigurate la incheierea politei de asigurare sa fie identica cu metoda folosita la stabilirea cuantumului despagubirii in caz de dauna totala, prin:

a) implementarea unui sistem de specialitate in vederea identificarii vehiculului in baza seriei VIN si a evaluarii acestuia in functie de numarul de kilometri parcursi si a gradului de intretinere, astfel incat suma asigurata sa coincida cu valoarea reala a vehiculului in piata de profil.

b) folosirea cataloagelor de specialitate,

c) folosirea facturilor de achizitie in cazul autovehiculelor noi.

10. In cazul daunelor partiale, prevederile contractuale vor fi clare in ceea ce priveste modalitatea de stabilire si acordare a despagubirii cuvenite asiguratului, in functie de tipul unitatii reparatoare, respectiv partenera / nepartenera.

Societatile de asigurare vor cuprinde in conditiile de asigurare prevederi clare care sa nu dea nastere la interpretari, in ceea ce priveste cuantumul daunei partiale. Conditiile de asigurare trebuie sa prevada modul de stabilire al despagubirii acordate atat in cazul efectuarii reparatiilor cu un service partener cat si in caz contrar. 9/11

Conditiile de asigurare trebuie sa asigure o informare corecta a asiguratilor prin prezentarea de o maniera cat mai clara a avantajelor /dezavantajelor efectuarii reparatiilor in unitatile service agreate, respectiv a conditiilor de stabilire a despagubirilor in aceste situatii.

11. Acordarea despagubirii inainte de efectuarea reparatiilor sau in "regie proprie"

Evaluarea daunei efectuata de catre societatile de asigurare este in concordanta cu avariile consemnate in procesele verbale de constatare si asumate de unitatea reparatoare ca respectand cerintele producatorului marcii respective, iar devizele estimative sa fie intocmite intr-un sistem de specialitate pentru evaluarea daunelor auto. In acest sens, conditiile de asigurare trebuie sa prevada in mod explicit modalitatea de calcul a despagubirii in cazul in care asiguratul solicita plata despagubirii inainte de efectuarea reparatiei sau in regie proprie, iar asiguratii sa aiba acces la informatiile cu privire la modul de stabilire al despagubirilor cuvenite, inclusiv la categoria pieselor de schimb utilizate.

Asiguratii pot prezenta devize intocmite in sistemele de specialitate pentru evaluarea daunelor auto, societatile de asigurare avand dreptul de a verifica corectitudinea devizului in raport cu cerintele producatorului marcii.

12. Definirea in cadrul conditiilor de asigurare a tipului de piese ce pot fi folosite in cazul unei daune totale/partiale a vehiculului.

Se definesc explicit tipurile de piese care pot face obiectul despagubirii acordate de asigurator, precizandu-se in conditiile de asigurare care este originea acestora, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

La incheierea politei, asiguratorul va oferi posibilitatea asiguratului ca in cazul producerii unei daune sa poata opta pentru folosirea unui anumit tip de piese (ex: OS, OEM, OE) in procesul de reparatie, optiune care se impune a fi corelata cu prima de asigurare aferenta politei. Nu se vor folosi piese de tip AM - calitate inferioara.

In cazul daunelor totale, pentru stabilirea cuantumului pagubei societatile de asigurare vor lua in calcul tipul de piese pentru care a optat asiguratul la intrarea in asigurare.

Societatile de asigurare:

a) nu se vor implica in achizitia de piese de schimb sau indicarea de solutii care pot afecta calitatea reparatiilor si siguranta rutiera;

b) nu vor constrange sau stimula unitatile service partenere prin aplicarea de discounturi sau bonificatii pentru a folosi in cadrul reparatiilor auto piese de schimb din categoria AM - calitate inferioara, sau o categorie diferita decat cea comunicata asiguratului;

c) vor respecta si adopta solutiile tehnice stabilite de catre producatorul auto sau cele stabilite de catre expertul tehnic solicitat de catre asigurat, putand solicita contraexpertize sau investigatii, daca considera necesar.

13. Investigatii suplimentare

In contractul de asigurare se va stipula o prevedere contractuala referitoare la perioada in care societatile de asigurare pot desfasura investigatii cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului. In cazul in care se efectueaza investigatii suplimentare, concluziile acestora trebuie sa se regaseasca intr-un document. intern (raport/expertiza/referat/nota) intocmit pe baza fotografiilor, schitelor, descrierii locului evenimentului, analizei efectuate etc.;

In toate cazurile in care se decide respingerea partiala sau integrala a pretentiilor de despagubire, trebuie sa se intocmeasca un document in sensul celor de mai sus in care sa se justifice temeinic solutia adoptata.

14. Informarea corecta si completa a asiguratului cu privire la toate costurile ce deriva din contractul de asigurare

Fiecare contract de asigurare sa prevada costurile suportate de asigurat in valoare specificata, fie explicit in cadrul contractului, fie ca anexa, constituindu-se o lista a costurilor ce deriva sau pot deriva din respectivul contract. Conform legislatiei in vigoare, asiguratul are dreptul de a fi informat inca din faza pre-contractuala cu privire la toate costurile care ar putea sa ii revina conform relatiei contractuale.

Daca exista costuri ce pot fi exprimate in suma fixa si costuri pentru care valoarea poate varia, se va mentiona asiguratului care este referinta la care se raporteaza.

Nu pot fi impuse asiguratului prin contractul de asigurare costuri directe legate de activitatea de reasigurare, care cade exclusiv in atributiile societatilor de asigurare.

Nu pot fi impuse asiguratului prin contractul de asigurare costuri fixe directe de reziliere, daca rezilierea este prevazuta ca o clauza contractuala.

15. Informarea asiguratului cu privire la clauzele contractuale de asigurare si explicarea acestora

La vanzarea unui produs de asigurare societatile de asigurare si intermediarii in asigurari vor explica consumatorului clauzele cuprinse in contractul de asigurare, in special cu privire la obiectul asigurarii, riscurile acoperite, la excluderi, la procedura de urmat in cazul unei daune, la drepturile si obligatiile partilor.

Este dreptul consumatorilor de a fi informati inca din perioada pre-contractuala cu privire la clauzele unui contract. La solicitarea potentialului asigurat, societatile de asigurare trebuie sa puna la dispozitia solicitantului un exemplar al contractului de asigurare, permitandu-i acestuia un timp suficient pentru a analiza si a intelege continutul contractului.

Cunoasterea de catre asigurat in mod corect a clauzelor contractuale diminueaza eventuale neintelegeri sau litigii ulterioare cu societatea de asigurare.

Este util ca societatile de asigurare sau intermediarii in asigurari sa recomande consumatorilor citirea cu atentie si intelegerea clauzelor contractuale. De asemenea, entitatile raspund tuturor intrebarilor adresate de consumator, astfel incat acesta sa poata detine informatiile necesare pentru alegerea produselor de asigurare, care corespund nevoilor si cerintelor sale.

Asiguratorii care tarifeaza diferit in functie de unitatea reparatoare unde se poate adresa asiguratul, vor mentiona explicit, cu caractere mari acest aspect iar asiguratul va lua la cunostinta de aceasta prevedere si de lista unitatilor reparatoare agreate, daca este cazul.

16. Stabilirea la incheierea contractelor de asigurare a modalitatii de comunicare dintre societatea de asigurare si asigurat, in calitate de parti ale contractului respectiv

La incheierea unui contract de asigurare societatile de asigurare vor stabili impreuna cu asiguratul care este modalitatea preferata de acesta din urma pentru a-i fi comunicate eventualele modificari ale conditiilor ce deriva din contractul de asigurare. (Exemplu: lista unitatilor service partenere)

Este important pentru consumator ca informatiile care se modifica si care au efecte asupra derularii contractului sa ii fie furnizate prin intermediul unui mediu solid de stocare, anterior modificarii contractului de asigurare prin incheierea unui act aditional la contract. Nu vor fi comunicate informatii privind modificari ale conditiilor contractuale numai prin intermediul paginii de internet a societatii de asigurare. In aceasta situatie, aceste modificari nu ii pot fi opozabile asiguratului.

Descarcati aici opinia Grupului Consultativ de Dialog Permanent referitor la proiectul Ghidului privind recomandari de bune practici pentru instrumentarea dosarelor de dauna auto RCA si CASCO.

11.365 accesari