1asig.ro
1asig.ro

Ordin nr. 15/2012

5 min. / 1.540 cuvinte
Ordin nr. 15/2012  pentru punerea in aplicare a Normelor privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 22/08/2012).

In temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 35 lit. b) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, republicata, potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din data de 7 august 2012, prin care s-au adoptat Normele privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - (1) Incepand cu data publicarii prezentului ordin se pun in aplicare Normele privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor.

(2) Normele privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(3) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abroga Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2009, de punere in aplicare a Normelor privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009 cu modificarile ulterioare.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,

Constantin Buzoianu

Bucuresti, 16.08.2012

Nr. 15

ANEXA

Norme privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuințelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundațiilor

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - Prezentele norme se aplica pentru asigurarea obligatorie a locuințelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundațiilor, denumita in continuare asigurarea obligatorie a locuințelor.

Art. 2. - (1) In cuprinsul prezentelor norme, in aplicarea prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundațiilor, republicata, termenii de mai jos au urmatorul ințeles:

1.1. Eveniment asigurat - riscul acoperit prin polița de asigurare impotriva dezastrelor naturale, denumita in continuare PAD, care apare sau incepe sa se manifeste in timpul perioadei de asigurare si ce are ca efect producerea de daune pentru care se naste dreptul la despagubire.

1.2. Dauna - prejudiciu material provocat locuinței in urma producerii unui risc acoperit de PAD.

1.3. Despagubire cuvenita - suma pe care Poolul de Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale, denumit in continuare PAID, o datoreaza beneficiarului PAD pentru daunele care au avut loc in urma producerii riscurilor asigurate.

1.4. Asigurator autorizat - asigurator asociat in PAID si autorizat potrivit legii si normelor emise in aplicarea acesteia sa practice asigurarea obligatorie a locuințelor.

1.5. Administrator - persoana ori autoritatea desemnata, in condițiile legii, sa administreze construcțiile cu destinația de locuințe aflate in proprietatea statului ori a unitaților administrativ-teritoriale.

1.6. Contractant/Asigurat - persoana fizica sau juridica cu interes asigurabil asupra locuinței care face obiectul PAD, respectiv: proprietarul, administratorul, locatorul locuinței, imputernicitul ori reprezentantul legal al acestora, dupa caz, care la incheierea contractului obligatoriu de asigurare a locuinței cu PAID pentru acoperirea riscurilor prevazute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008, republicata, se obliga fața de PAID sa plateasca prima de asigurare obligatorie.

1.7. Beneficiar PAD - persoana fizica sau juridica, desemnata de proprietar si menționata in PAD, indreptațita sa primeasca despagubirea pentru pagubele provocate locuinței asigurate in urma producerii unui risc acoperit, conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008, republicata.

CAPITOLUL II

Clasificarea locuintelor

Art. 3. - (1) Se considera locuințe construcțiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcatuite din una sau mai multe camere de locuit, cu dependințele, dotarile si utilitațile necesare care fac corp comun cu construcția cu destinația de locuința, avand structura si pereții din elemente precizate in Legea nr. 260/2008, republicata.

Tipurile de locuințe pentru care se incheie asigurari obligatorii sunt urmatoarele:

- tip A - construcția cu structura de rezistența din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatra, caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic;

- tip B - construcția cu pereți exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

(2) In situația in care o locuința este compusa din mai multe corpuri de cladire, construite din materiale diferite, la perioade diferite sau in acelasi timp, tipul locuinței se stabileste in funcție de materialele din care au fost executate structura de rezistența si pereții exteriori pentru partea de construcție care are cea mai mare suprafața construita.

Art. 4. - La incheierea contractului de asigurare, tipul de locuința, prevazut la art. 2 lit. c) din Legea nr. 260/2008, republicata, se stabileste in baza declarației contractantului/asiguratului, cu semnatura acestuia la rubrica "tipul locuinței si suma asigurata" din PAD.

CAPITOLUL III


Obiectul asigurarii obligatorii a locuintelor

Art. 5. - Obiectul contractului de asigurare il reprezinta construcțiile cu destinația de locuința, in sensul art. 3 alin. (1), situate pe teritoriul Romaniei.

Art. 6. - Contractul de asigurare obligatorie a locuințelor se incheie pe o perioada de 12 luni.

Art. 7. - (1) Proprietarii de locuințe care au incheiate contracte de asigurare facultative privind riscurile prevazute de Legea nr. 260/2008, republicata, au obligația de a incheia contracte de asigurare obligatorie a locuințelor la data expirarii contractelor de asigurare facultativa sau, in cazul contractelor de asigurare multianuale, la data primei aniversari a acestora, dupa data aplicarii Legii nr. 260/2008, republicata.

(2) Incepand cu data de 01.09.2012, societațile de asigurare autorizate sa incheie asigurari facultative pentru locuințe, vor putea incheia asigurari facultative pentru locuințe pentru riscurile care fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuințelor, numai pentru sumele asigurate care excedeaza sumelor asigurate obligatoriu conform Legii nr. 260/2008, republicata.

(3) Pentru riscurile si sumele asigurate obligatoriu, prevazute in Legea nr. 260/2008, republicata, societațile de asigurare vor putea incheia doar PAD.

Art. 8. - (1) In cazul construcțiilor aflate in coproprietate se incheie cate un contract pentru fiecare locuința deținuta in proprietate/folosința, care acopera si cota-parte din coproprietatea indiviza care revine fiecaruia pentru parțile care prin natura lor sunt destinate folosirii in comun de catre toți proprietarii construcției, respectiv dependințele, dotarile si utilitațile aferente locuirii.

(2) In acest caz prima de asigurare se va plati pe fiecare locuința in parte. Modul de repartizare la asigurații/beneficiarii asigurarii a sumelor platite de PAID cu titlu de despagubire in cazul producerii riscului asigurat se stabileste prin Normele privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurare obligatorie a locuințelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundațiilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2009.

Art. 9. - (1) Pentru condominiile in care sunt cel puțin 4 apartamente se incheie cate un contract pentru fiecare parte a construcției cu destinația de locuința deținuta in proprietate exclusiva, care cuprinde si dependințele, dotarile si utilitațile deținute in proprietate comuna. In acest caz valoarea sumei asigurate obligatoriu, precum si a primelor de asigurare se constituie din totalul sumelor care sunt datorate pentru fiecare locuința in parte. In situația in care o persoana este proprietara unui numar mai mare de locuințe, prima de asigurare va fi reprezentata in raport cu cota-parte care revine persoanei respective, valoarea sumei asigurate obligatoriu fiind calculata ca mai sus.

(2) Modul de repartizare la beneficiarii coproprietari a sumelor cu titlu de despagubire, in cazul producerii riscului asigurat, se stabileste prin Normele privind constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor la asigurarea obligatorie a locuințelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundațiilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2009.

CAPITOLUL IV

Polița de asigurare impotriva dezastrelor naturale - PAD

Art. 10. - PAD cuprinde urmatoarele:

a) informații furnizate de contractant/asigurat referitoare la:

- identificarea asiguratului, contractantului si a beneficiarului asigurarii: numele si prenumele/denumirea, adresa completa a locuinței, CNP/CUI, telefon;

- identificarea obiectului asigurarii: tipul locuinței, potrivit clasificarii prevazute la art. 3 alin. (1);

b) riscurile acoperite prin contract;

c) suma asigurata obligatoriu pentru tipul de locuința asigurat;

d) prima de asigurare obligatorie aferenta sumei asigurate;

e) data emiterii poliței si perioada de valabilitate a acesteia;

f) datele de identificare ale PAID;

g) denumirea asiguratorului autorizat care a eliberat PAD in numele si contul PAID;

h) semnaturile parților contractante;

i) denumirea actelor normative care prevad drepturile si obligațiile parților contractante.

Art. 11. - (1) In baza primei de asigurare platite integral, aferenta tipului de locuința care face obiectul asigurarii, asiguratorul elibereaza contractantului, in numele si contul PAID, o PAD pentru fiecare locuința aflata in proprietate, in conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) Polița de asigurare impotriva dezastrelor naturale se tipareste de catre PAID sau se emite electronic de catre asiguratorii autorizați si de catre PAID.

CAPITOLUL V


Prima de asigurare

Art. 12. - (1) Asigurarea riscurilor de cutremur, alunecari de teren si inundații pentru fiecare construcție cu destinația de locuința se incheie pe perioade de 12 luni, pana la momentul la care construcția isi pierde destinația de locuința, data inceperii si data incheierii valabilitații contractului fiind precizate in PAD.

(2) Prima de asigurare se plateste integral si anticipat cu cel puțin 24 de ore inainte de inceperea valabilitații PAD, astfel:

a) 20 euro pentru construcțiile cu destinația de locuința de tip A;

b) 10 euro pentru construcțiile cu destinația de locuința de tip B.

Art. 13. - Prima de asigurare pentru asigurarea obligatorie a locuințelor se plateste in lei asiguratorului care elibereaza PAD, de catre contractantul/asiguratul poliței, la cursul Bancii Naționale a Romaniei valabil la data efectuarii plații in numerar sau prin virament in contul asiguratorului.

Art. 14. - (1) Asiguratorul care incheie contractul de asigurare obligatorie a locuințelor, in numele si contul PAID, transfera in contul PAID, in termen de 10 zile lucratoare de la data eliberarii PAD, suma incasata cu titlu de prima de asigurare, din care reține in contul sau comisionul.

(2) Pentru polițele emise incepand cu data de 01.09.2012, comisionul incasat de asiguratorii autorizați sa incheie asigurarea obligatorie a locuințelor este de maximum 20%.

(3) Cota reprezentand comisionul la care are dreptul asiguratorul care a incheiat contractul de asigurare obligatorie a locuințelor poate fi modificata anual prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.

Art. 15. - (1) Sumele datorate PAID reprezentand prime de asigurare pentru asigurarea obligatorie a locuințelor vor fi evidențiate in contabilitatea asiguratorului autorizat in contul 4622 "Creditori diversi pentru asigurari generale" analitic distinct.

(2) Asiguratorul autorizat care a incheiat contractul de asigurare obligatorie a locuințelor inregistreaza comisionul cuvenit in evidențele contabile ale acestuia, in creditul contului 70528 "Venituri din servicii prestate privind asigurarile generale - alte venituri din servicii prestate analitic distinct - asigurarea obligatorie a locuințelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundațiilor".

CAPITOLUL VI

Perioada de valabilitate a PAD

Art. 16. - (1) Perioada de valabilitate a PAD, denumita si perioada de asigurare, este intervalul de timp in care PAID preia raspunderea pentru consecințele producerii unui eveniment asigurat.

(2) Perioada de asigurare obligatorie a locuințelor este de 12 luni.

Art. 17. - Inainte de expirarea perioadei de valabilitate a PAD pentru locuința, contractantul/asiguratul are obligația de a incheia un alt contract de asigurare obligatorie a locuinței, in condițiile prevazute de prezentele norme.

Art. 18. - (1) Raspunderea PAID incepe de la ora 00,00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare obligatorie, dar nu mai devreme de:

a) ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea poliței de asigurare anterioare, pentru asiguratul care isi indeplineste obligația incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a acesteia;

b) data la care produce efecte actul care da persoanei fizice sau juridice dreptul legal de proprietate/folosința.

(2) In cazul schimbarii proprietarului/administratorului/ locatorului construcției cu destinația de locuința, raspunderea PAID curge pana la data expirarii valabilitații PAD pentru locuința care face obiectul contractului.

Art. 19. - Raspunderea PAID inceteaza la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in PAD sau anterior acestei date in momentul in care construcția asigurata isi pierde integral destinația de locuința ori bunul piere din alte cauze decat cele cuprinse in asigurarea obligatorie.

Art. 20. - In situația in care construcția asigurata isi pierde integral destinația de locuința sau bunul piere din alte cauze decat cele cuprinse in asigurarea obligatorie, suma corespunzatoare valorii primei obligatorii nu se restituie.

CAPITOLUL VII

Riscuri acoperite

Art. 21. - (1) Riscurile care sunt preluate in asigurare de PAID pentru locuința asigurata, inclusiv pentru elementele de construcție si dependințele, dotarile si utilitațile construcției sunt: cutremurele de pamant, alunecarile de teren si inundațiile, ca fenomene naturale.

(2) Contractul de asigurare obligatorie a locuințelor acopera si daunele directe provocate construcțiilor cu destinația de locuințe, consecința indirecta a producerii evenimentelor menționate la alin. (1), cum ar fi incendiul, explozia ca urmare a producerii unui cutremur ori alunecari de teren sau alte asemenea cazuri.

Art. 22. - (1) In cazul producerii unui risc asigurat se acorda despagubiri pentru pagubele provocate construcției cu destinația de locuința, pentru elementele construcției, precum si pentru dependințele, dotarile si utilitațile aferente locuirii, numai daca acestea fac corp comun cu construcția destinata locuirii, astfel:

1. pentru pagubele efectiv produse prin acțiunea miscarii seismice asupra locuinței;

2. pentru pagubele efectiv produse prin alunecari de teren;

3. pentru pagubele provocate de precipitații atmosferice ori topirea brusca a zapezii sau revarsari de cursuri de ape, care au ca efect producerea de inundații;

4. pentru pagubele produse construcțiilor, in urma patrunderii si infiltrarii apei in cazul acoperirii pe scurta durata a terenului cu un strat de apa, provenit din:

- revarsarea unui curs de apa, a unui lac sau a marii ori din formarea sau revarsarea torentelor, suvoaielor sau puhoaielor din orice cauza, inclusiv ruperea digurilor;

- acumularea apelor provenite din precipitații atmosferice abundente sau topirea zapezii, in zone joase, lipsite de posibilitați de scurgere sau cu posibilitați reduse de evacuare a apelor;

5. pentru pagubele produse construcțiilor de apele provenite din una dintre cauzele prevazute la pct. 3 si 4, precum si de apele subterane care ies la suprafața terenului, chiar daca stratul de apa care acopera terenul atinge (in exterior) numai parțial construcția cu destinația de locuința si patrunde si se infiltreaza prin pereți sau prin pardoseala in interiorul acesteia;

6. pentru pagubele efectiv produse prin acțiunea cutremurelor de pamant ori a inundațiilor asupra construcției, care provoaca alunecari ale terenului care susține construcția;

7. pentru pagubele indirecte provocate locuinței, consecința directa a producerii evenimentului asigurat, daca daunele sunt confirmate de autoritațile competente.

(2) In sensul prezentelor norme, dependințele, dotarile si utilitațile aferente locuirii au ințelesurile prevazute in Legea locuinței nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VIII


Riscuri excluse

Art. 23. - (1) Asigurarea obligatorie a locuințelor impotriva cutremurelor de pamant, a alunecarilor de teren ori a inundațiilor nu acopera daunele provocate:

1.1. de inundații produse in timpul formarii unor lacuri de acumulare sau in timpul schimbarii artificiale a cursurilor de apa; prin timpul formarii lacului de acumulare se ințelege umplerea cu apa a lacului de acumulare pana la nivelul deversorului;

1.2. in cazurile de amenințare brusca de prabusire sau alunecare de teren, precum si in cazul imposibilitații folosirii chiar prin repararea sau consolidarea cladirilor, daca aceste fenomene au fost prilejuite, inlesnite sau agravate de sapaturi ori lucrari edilitare de orice fel, lucrari de prospecțiuni, explorari sau exploatari miniere sau petroliere, la suprafața sau in profunzime, indiferent de timpul trecut de la terminarea sau abandonarea lor;

1.3. de tasarea (lasarea) terenului de fundație fie sub sarcina construcției, fie datorita altor cauze;

1.4. de formarea de crapaturi in terenul de fundație sau in terenul din preajma cladirii, datorita variației de volum a terenului, ca urmare a contracției/dilatarii produse de ingheț/dezgheț;

1.5. terenului care imprejmuieste locuința si care nu este asociat noțiunii de locuința si nu face obiectul asigurarii;

1.6. la anexele care fac ori nu fac corp comun cu construcția cu destinația de locuința asigurata (garaje, magazii, soproane, grajduri, jardiniere, pergole, imprejmuiri etc.), precum si la instalațiile si amenajarile speciale (piscine, saune, rampe auto etc.);

1.7. la bunurile de orice fel, altele decat construcția cu destinația de locuința (bunuri sau obiecte necesare locuirii, hartii de valoare etc.).

(2) PAID nu acorda despagubiri pentru:

2.1. locuințe construite in zone in care organele in drept au interzis acest lucru prin acte publice sau comunicate asiguratului;

2.2. prabusirea cladirilor exclusiv ca urmare a defectelor de construcție, chiar daca are legatura cu producerea unui risc asigurat;

2.3. cheltuielile de cazare provizorie pana la refacerea locuinței care face obiectul asigurarii PAD si care a fost avariata in urma producerii unui risc acoperit.

Art. 24. - PAID este indreptațit sa nu acorde despagubiri daca:

1. asiguratul/contractantul nu si-a indeplinit obligațiile decurgand din contract;

2. in declarațiile contractantului/beneficiarului sau ale reprezentanților acestuia, care au stat la baza incheierii contractului de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, exagerari sau omisiuni care conduc la inducerea in eroare a PAID ori asiguratorului care a eliberat PAD;

3. beneficiarul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008, republicata;

4. pagubele au fost favorizate sau agravate din culpa, pentru partea de dauna care s-a marit cu intenție de catre asigurat/beneficiar ori de persoanele care locuiesc impreuna cu asiguratul/beneficiarul la locuința asigurata, de prepusii asiguratului/beneficiarului, de persoanele autorizate sa reprezinte beneficiarul pentru obținerea de despagubiri ori de contractantul asigurarii.

Art. 25. - (1) Se considera culpa in producerea/marirea pagubei numai urmatoarele cazuri:

a) agravarea intenționata a efectelor unui eveniment asigurat in scopul distrugerii cladirii, daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele in drept (poliția, pompierii, instanțele judecatoresti etc);

b) construirea de cladiri in zone periclitate de inundații, prabusiri si alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte publicate sau au comunicat in scris asiguratului (inainte de construire) interdicția de a se construi in acea zona, iar pagubele au fost produse de inundație, prabusire sau alunecare de teren.

(2) Beneficiarii asigurarii si asigurații care, dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 260/2008, republicata, vor proceda la construirea, largirea sau modificarea locuințelor fara autorizație de construire, emisa in condițiile legii, sau cu nerespectarea autorizației respective, afectand structura de rezistența a locuințelor si favorizand expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despagubiți in baza asigurarii obligatorii, in cazul producerii riscului asigurat.

(3) Persoanele fizice sau juridice care nu isi asigura locuințele aflate in proprietate, in condițiile Legii nr. 260/2008, republicata, nu beneficiaza, in cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit legii, de niciun fel de despagubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuințelor.

CAPITOLUL IX

Suma asigurata

Art. 26. - (1) Suma asigurata obligatoriu reprezinta limita maxima de raspundere asumata de PAID pentru subscrierea riscurilor prevazute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008, republicata, pentru fiecare tip de locuința asigurata, per eveniment si in agregat, indiferent de numarul de evenimente asigurate produse pe parcursul valabilitații contractului si care este precizata in PAD.

(2) Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza pentru restul perioadei de asigurare, cu incepere de la data producerii oricarui eveniment asigurat, cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand cu suma asigurata ramasa.

(3) Daca prin plata despagubirii pentru unul sau mai multe evenimente asigurate se atinge limita maxima de despagubire, respectiv suma asigurata pentru locuințele de tip A sau B, proprietarul este obligat sa incheie o noua asigurare obligatorie, dar numai dupa efectuarea tuturor reparațiilor care sa satisfaca cerințele de locuit ale unei persoane sau familii.

Art. 27. - (1) Suma asigurata pentru locuințele de tip A reprezinta echivalentul in lei al sumei de 20.000 euro, potrivit cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naționala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinței.

(2) Pentru locuințele de tip B, suma asigurata reprezinta echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, potrivit cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naționala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinței.

CAPITOLUL X

Despagubirea

Art. 28. - (1) Despagubirile se acorda pentru pagubele produse construcțiilor cu destinația de locuințe ca urmare a producerii unuia ori a mai multor riscuri asigurate prin PAD.

(2) Stabilirea producerii unui eveniment asigurat, precizat prin PAD ca risc acoperit, se face pe baza actelor emise de instituțiile abilitate sa constate potrivit legii starea de dezastru natural (cutremure de pamant, alunecari de teren sau inundații, ca fenomene naturale), respectiv autoritațile naționale de seismologie, geologie, meteorologie si/sau hidrologie, dupa caz.

Art. 29. - In cazul existenței mai multor PAD incheiate pentru aceeasi locuința prin intermediul asiguratorilor autorizați si valabile la data producerii dezastrului natural, beneficiarul PAD nu poate incasa o despagubire mai mare decat prejudiciul efectiv, consecința directa a riscului; in aceasta situație, va fi valabila cea dintai PAD incheiata, celelalte PAD anulandu-se, cu restituirea primelor de asigurare de catre PAID.

Art. 30. - (1) In urma producerii unor daune totale ori parțiale la locuința asigurata, beneficiarul ori imputernicitul acestuia va formula, in scris, cererea de despagubire catre asiguratorul care a eliberat PAD in numele si in contul PAID.

(2) In cazul persoanelor care beneficiaza de ajutor social, cererea de despagubire se adreseaza direct PAID.

(3) Formularea in scris a cererii de despagubire reprezinta avizare de dauna si obliga asiguratorul care a eliberat PAD sa deschida dosarul de dauna si sa inițieze procedura de regularizare a pagubelor.

Art. 31. - Orice notificare, comunicare, avizare sau instiințare in legatura cu PAD se considera efectuata daca va fi transmisa in scris, prin unul dintre urmatoarele mijloace: suport hartie, forma electronica, fax etc. sau prin inmanare directa, sub semnatura.

Art. 32. - Plata despagubirilor se va face direct de catre PAID in baza centralizatorului transmis de asiguratorul care a efectuat constatarea si evaluarea prejudiciilor.

CAPITOLUL XI

Obligațiile proprietarului unei construcții cu destinație de locuința

Art. 33. - (1) Proprietarul/Administratorul/Locatorul unei construcții cu destinația de locuința are obligația sa incheie cate un contract de asigurare obligatorie a locuințelor pentru fiecare locuința deținuta in proprietate/administrare/locațiune si sa mențina valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare.

(2) Persoana fizica sau juridica ce devine proprietar/administrator/locator al unei locuințe neasigurate pentru riscurile acoperite prin asigurarea obligatorie a locuințelor este obligata sa contracteze o PAD pentru acea locuința, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care dobandeste aceasta calitate in mod legal, respectiv de la data autentificarii titlului de proprietate ori de la data desemnarii ca administrator.

(3) In cazul schimbarii proprietarului/administratorului/ locatorului locuinței, persoana care instraineaza o locuința asigurata este obligata, odata cu autentificarea actului de instrainare, sa inmaneze PAD persoanei care devine proprietara a acesteia, aceasta operațiune fiind consemnata obligatoriu in actul de instrainare. Noul proprietar are obligația de a instiința in scris despre acest fapt in termen de 5 zile lucratoare asiguratorul care a eliberat PAD pentru locuința respectiva si de a prezenta o copie a documentului doveditor.

(4) PAD emisa pe numele asiguratului inițial ramane valabila pana la expirarea acesteia, asiguratorul eliberand suplimentar un act adițional la PAD cu numele noului proprietar al locuinței care face obiectul contractului. Actul adițional face parte integranta din PAD, fapt ce trebuie menționat in scris pe polița, sub semnatura si stampila asiguratorului autorizat care a eliberat polița.

Art. 34. - (1) Inaintea intrarii in vigoare si in timpul derularii asigurarii obligatorii a locuinței asiguratul are urmatoarele obligații:

1.1. sa intrețina locuința asigurata in bune condiții si in conformitate cu dispozițiile legale in materie si cu recomandarile autoritaților, constructorului sau, dupa caz, producatorului, in scopul prevenirii producerii ori apariției oricarui eveniment asigurat;

1.2. sa raspunda in scris la solicitarile PAID, prin intermediul asiguratorului care a eliberat PAD, cu privire la imprejurarile referitoare la risc pe care le cunoaste si sa se conformeze recomandarilor facute de PAID, prin intermediul asiguratorului care a eliberat PAD privind masurile de prevenire a daunelor;

1.3. sa comunice de indata catre PAID ori asiguratorului care a eliberat PAD dispariția interesului asigurabil in cazul incetarii destinației de locuința asupra obiectului asigurat etc.

(2) In cazul producerii oricarui eveniment asigurat, asiguratul are urmatoarele obligații:

2.1. sa instiințeze de indata producerea evenimentului asigurat, dupa caz, la unitațile de pompieri, poliție, primaria localitații sau la alte organe abilitate prin lege, cele mai apropiate de locul producerii acestuia, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii sau apariției evenimentului, la daunele provocate, precum si la precizarea vinovaților de eventuala marire a pagubei;

2.2. sa instiințeze in scris PAID ori asiguratorul care a eliberat PAD, cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la momentul in care s-a produs riscul asigurat, precizand seria, numarul si data emiterii poliței, despre producerea evenimentului, daunele suferite si marimea probabila a daunei;

2.3. sa puna de indata la dispoziția PAID ori a asiguratorului care a eliberat PAD toate actele incheiate de organele abilitate, documentele si evidențele necesare, precum si orice alte detalii, probe si dovezi de care dispune, referitoare la cauza si cuantumul daunelor suferite care au relevanța pentru stabilirea dreptului la despagubire si a despagubirii cuvenite sau care sunt solicitate de PAID ori de asiguratorul care a eliberat PAD;

2.4. sa faca dovada dreptului de proprietate/administrare asupra locuinței, potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 260/2008, republicata.

CAPITOLUL XII

Dispoziții finale

Art. 35. - Persoanele care obțin sau incearca prin orice mijloace sa obțina pe nedrept despagubiri din asigurare sau cele care inlesnesc asemenea fapte se pedepsesc potrivit legii penale ori de cate ori fapta intruneste elementele unei infracțiuni, iar despagubirile necuvenit obținute se recupereaza de la acestea.

4.672 accesari
Din aceeasi categorie
PROMO
Sondaj

Cum anticipati ca va evolua piata de asigurari in 2021?

- Va creste cu peste 10%
- Va creste cu 6-10%
- Va creste cu 1-5%
- Va stagna
- Va scadea


PROMO