1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Ordin nr. 22/2008 privind aprobarea Normelor privind cerintele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situatiilor financiare ale societatilor de asigurare/reasigurare (Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 30/12/2008


In temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) si ale art. 20 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit Hotararii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din 16 decembrie 2008, prin care s-au adoptat Normele privind cerințele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situațiilor financiare ale societaților de asigurare/reasigurare,
Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele privind cerințele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situațiilor financiare ale societaților de asigurare/reasigurare, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentelor norme se abroga Normele privind criteriile de aprobare a auditorilor financiari care auditeaza situațiile financiare ale asiguratorilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.105/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 28 martie 2006.

Art. 3. - Direcția generala reglementari contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor
Angela Toncescu
Bucuresti, 18 decembrie 2008
Nr. 22


ANEXA
NORME privind cerințele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situațiilor financiare ale societaților de asigurare/reasigurare


I. Dispoziții generale
Art. 1. - Prezentele norme stabilesc cerințele de informare si de raportare referitoare la auditul statutar al situațiilor financiare ale societaților de asigurare/reasigurare, precum si criteriile de aprobare ale auditorilor.

Art. 2. - In ințelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificații^1):
1. auditul statutar reprezinta auditul situațiilor financiare anuale sau al situațiilor financiare anuale consolidate, asa cum este prevazut de legislația comunitara, transpusa in reglementarile naționale;
2. auditorul statutar este persoana fizica autorizata de catre autoritatea competenta, respectiv Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), sa efectueze audit statutar;
3. firma de audit este persoana juridica sau orice alta entitate, indiferent de forma juridica a acesteia, care este autorizata de autoritatea competenta, respectiv CAFR, sa efectueze audit statutar;
4. auditor al grupului inseamna auditorul (ii) statutar (i) sau firma (ele) de audit care efectueaza auditul statutar al situațiilor financiare anuale consolidate;
5. partener-cheie de audit inseamna:
a) auditorul statutar desemnat de o firma de audit pentru o anumita misiune de audit, ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar in numele firmei de audit; sau
b) in cazul auditului statutar al unui grup, cel puțin auditorul statutar care este desemnat de o firma de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar la nivelul grupului si auditorul statutar care este desemnat ca fiind responsabilul principal la nivelul filialelor importante; sau
c) auditorul statutar care semneaza raportul de audit.
___________
^1) Preluate din Directiva 2006/43 din 17 mai 2006 a Parlamentului European si a Consiliului privind auditul statutar al conturilor anuale si al conturilor consolidate, de modificare a directivelor Consiliului 78/660/CEE si 83/349/CEE si de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, astfel cum aceasta a fost transpusa in legislația naționala in Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008.
Art. 3. - Potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, societațile de asigurare/reasigurare au obligația auditarii situațiilor financiare anuale si, dupa caz, consolidate, de catre o firma de audit, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania si aprobata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor in conformitate cu criteriile stabilite prin prezentele norme.


II. Criterii de aprobare a firmelor de audit care auditeaza situațiile financiare ale societaților de asigurare/reasigurare


Art. 4. - Pentru a fi aprobate in vederea auditarii situațiilor financiare ale societaților de asigurare/reasigurare, firmele de audit trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condiții:
a) sa fie inregistrate in registrul firmelor de audit ținut de CAFR;
b) sa indeplineasca cerințele legale si profesionale referitoare la activitatea de audit si sa nu se afle intr-o situație de incompatibilitate sau de conflict de interese prevazuta de legislația in vigoare;
c) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala, in conformitate cu normele privind asigurarea pentru risc profesional emise de CAFR;
d) auditorul statutar responsabil pentru misiunea de audit al situațiilor financiare sa aiba calitatea de auditor statutar activ, membru al CAFR, si sa fi coordonat sau sa fi participat la auditarea situațiilor financiare ale asiguratorilor o perioada de cel puțin 2 ani;
e) sa aiba cel puțin un actuar in cadrul echipei care va realiza auditul statutar, in vederea examinarii activitații de asigurare/reasigurare conform principiilor fundamentale si general acceptate ale calculului actuarial.

Art. 5. - (1) Societațile de asigurare/reasigurare au obligația sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor o solicitare scrisa de aprobare a firmei de audit, insoțita de urmatoarea documentație din care sa rezulte indeplinirea condițiilor prevazute la art. 4:
a) documentul care atesta calitatea de membru activ al CAFR, eliberat de aceasta, valabil pentru anul financiar in curs;
b) curriculum vitae, semnat si datat, pentru auditorul statutar menționat la art. 4 lit. d), care va cuprinde cel puțin informații legate de studiile absolvite, cu menționarea instituției de invațamant, a naturii cursurilor si a anului absolvirii, si o prezentare detaliata a activitații desfasurate, cu indicarea denumirii si a profilului activitații entitații in cadrul careia a activat, a duratei si naturii activitaților desfasurate, precum si a responsabilitaților exercitate, insoțit de orice alte documente care atesta indeplinirea cerințelor de pregatire si experiența in domeniul asigurarilor. Daca este cazul, se va indica si autoritatea insarcinata cu supravegherea fiecareia dintre entitațile in cadrul carora auditorul statutar menționat la art. 4 lit. d) a desfasurat activitate;
c) curriculum vitae, semnat si datat, pentru actuarul menționat la art. 4 lit. e), care sa cuprinda cel puțin informațiile prevazute la lit. b) in legatura cu pregatirea si experiența profesionala. Actuarul trebuie sa fie inscris in Registrul actuarilor ținut de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor;
d) curriculum vitae, semnat si datat, pentru reprezentantul legal al firmei de audit, care sa cuprinda cel puțin informațiile prevazute la lit. b) in legatura cu pregatirea si experiența profesionala;
e) o copie a contractului de asigurare de raspundere civila profesionala.
f) chestionarul in forma prezentata in anexa nr. 1 la prezentele norme, completat si semnat de reprezentantul legal al firmei de audit;
g) declarația in forma prezentata in anexa nr. 2 la prezentele norme, completata si semnata de reprezentantul legal al firmei de audit.
(2) In cazul in care firma de audit propusa de catre o societate de asigurare/reasigurare indeplineste aceasta calitate la o alta societate de asigurare/reasigurare si, prin urmare, deține aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pentru efectuarea auditului situațiilor financiare, documentația prevazuta la alin. (1) va fi inlocuita cu o declarație sub semnatura reprezentantului legal al firmei de audit, prin care sa se confirme ca informațiile cuprinse in documentația existenta in evidențele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nu au suferit modificari sau, dupa caz, sa se comunice modificarile intervenite.
(3) In cazul schimbarii firmei de audit, societatea de asigurare/reasigurare va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in termen de 30 de zile de la data adoptarii hotararii, o solicitare semnata de una dintre persoanele semnificative ale acesteia, din care sa rezulte motivele schimbarii firmei de audit, insoțita de hotararea organului statutar, precum si de documentația prevazuta la alin. (1), in vederea aprobarii noii firme de audit. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(4) Pe perioada valabilitații contractului de audit firma de audit este obligata sa transmita societații de asigurare/reasigurare toate informațiile necesare in vederea completarii de catre aceasta a declarației prevazute in anexa nr. 3 la prezentele norme.
(5) Solicitarea de aprobare impreuna cu documentația prevazuta la art. 5 alin. (1) vor fi transmise Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor inainte de inceperea misiunii auditului statutar al situațiilor financiare anuale/consolidate.

Art. 6. - (1) Partenerul-cheie de audit responsabil pentru efectuarea auditului statutar se inlocuieste in mod obligatoriu, in cadrul misiunii de audit, in termen de cel mult 5 ani de la data numirii, si va putea participa la o noua misiune de audit statutar al situatiilor financiare ale societații de asigurare/reasigurare respective dupa o perioada de cel puțin 2 ani.
(2) Orice modificare a partenerilor-cheie de audit pe perioada in care firma de audit se afla sub contract cu societatea de asigurare/reasigurare va fi notificata societații de asigurare/reasigurare si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor de catre firma de audit, sub semnatura reprezentantului legal al acesteia, in termen de 5 zile de la producerea acestei modificari. Notificarea va fi insoțita de documentația prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. b).
(3) Auditorului statutar sau partenerului-cheie de audit responsabil cu auditul statutar in numele firmei de audit nu i se permite sa ocupe un post de conducere in cadrul societații de asigurare/reasigurare auditate, inainte de scurgerea unei perioade de cel puțin 2 ani de la data demisiei ca auditor statutar sau ca partener-cheie de audit.


III. Informațiile minime care trebuie cuprinse in raportul de audit statutar al situațiilor financiare ale societaților de asigurare/reasigurare


Art. 7. - (1) Firma de audit va intocmi un raport anual, insoțit de opinia sa, din care sa rezulte daca situațiile financiare prezinta o imagine fidela a poziției financiare, a performanței financiare, a fluxurilor de trezorerie si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata, conform standardelor profesionale publicate de CAFR.
(2) Raportul de audit statutar trebuie sa cuprinda cel puțin urmatoarele:
a) identificarea situațiilor financiare anuale care fac obiectul auditului statutar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
b) o descriere a ariei auditului statutar, care identifica cel puțin standardele de audit conform carora a fost efectuat auditul;
c) o opinie de audit care exprima in mod clar opinia firmei de audit, potrivit careia situațiile financiare anuale ofera o imagine fidela, conform cadrului relevant de raportare financiara, si, dupa caz, daca situațiile financiare anuale respecta cerințele legale;
d) opinia de audit este fara rezerve, cu rezerve, o opinie contrara sau, daca auditorii financiari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit, opinia este imposibil de exprimat. Auditarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar anterior de catre o alta firma de audit nu constituie baza pentru exprimarea unei opinii cu rezerva;
e) o referire la aspectele asupra carora in raportul de audit se atrage atenția printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
f) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorului cu situațiile financiare anuale pentru acelasi exercițiu financiar;
g) o referire privind respectarea prevederilor legale privind metodologia de calcul si evidența a rezervelor tehnice ale societații de asigurare/reasigurare, precum si a categoriilor de active admise sa acopere rezervele tehnice ale societații de asigurare/reasigurare si regulile de dispersie a plasamentelor;
h) o referire privind respectarea prevederilor legale privind marja de solvabilitate si coeficientul de lichiditate ale societații de asigurare/reasigurare;
i) o referire la respectarea reglementarilor interne privind programul de reasigurare, modul de indeplinire a obligațiilor specificate in contractele de reasigurare incheiate, oricare ar fi tipul acestora, precum si reflectarea conform cerințelor legale a tuturor elementelor de reasigurare in calculul marjei de solvabilitate;
j) o referire privind practicile si procedurile controlului si auditului intern ale societații de asigurare/reasigurare, precum si eventualele deficiențe constatate si recomandarile facute pentru remedierea acestora.
(3) Raportul de audit se semneaza de catre auditorul statutar, partener-cheie de audit, in numele firmei de audit, si se dateaza.

Art. 8. - Auditorii statutari sau firmele de audit care efectueaza audituri statutare pentru societațile de asigurare/reasigurare au, printre altele, urmatoarele atribuții:
a) confirma anual in scris comitetului de audit independența lor fața de societatea de asigurare/reasigurare auditata;
b) comunica anual comitetului de audit serviciile suplimentare prestate societații de asigurare/reasigurare;
c) discuta cu comitetul de audit despre amenințarile la adresa independenței lor si masurile de protecție luate pentru reducerea acestor amenințari.

Art. 9. - (1) Firma de audit care efectueaza auditul statutar al situațiilor financiare anuale si/sau consolidate ale societaților de asigurare/reasigurare trebuie sa informeze Comisia de Supraveghere a Asigurarilor de indata ce, in exercitarea atribuțiilor sale, a luat cunostința despre orice act sau fapt in legatura cu societatea de asigurare/reasigurare ori cu entitațile care intra in perimetrul de consolidare, act sau fapt care:
a) constituie o incalcare a legii si/sau a reglementarilor ori actelor emise in aplicarea acestora, prin care sunt stabilite condițiile de autorizare si de desfasurare a activitații societații de asigurare/reasigurare;
b) este de natura sa afecteze situația patrimoniala a societații de asigurare/reasigurare sau buna sa funcționare;
c) poate conduce la un refuz in exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare ale societații de asigurare/reasigurare sau la exprimarea unei opinii cu rezerve.
(2) Transmiterea catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor a informațiilor prevazute la alin. (1) nu constituie o incalcare a niciunei restricții privind divulgarea de informații si nu va atrage niciun fel de raspundere asupra persoanei in cauza.

Art. 10. - In conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor asigura confidențialitatea informațiilor conținute in raportul de audit statutar.


IV. Comitetul de audit


Art. 11. - (1) Societațile de asigurare/reasigurare trebuie sa dispuna de un comitet de audit, care are o funcție consultativa. Comitetul de audit este un comitet permanent, format dintr-un numar de cel puțin 3 membri neexecutivi ai consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau din alți reprezentanți desemnați de adunarea generala a acționarilor, din care unul va fi presedinte.
(2) Atribuțiile si modul de funcționare ale comitetului de audit sunt reglementate de prezentele norme si de regulamentele interne ale fiecarei societați de asigurare/reasigurare.

Art. 12. - (1) Presedintele comitetului de audit trebuie sa fie un membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere.
(2) Membrii comitetului de audit trebuie sa aiba o experiența corespunzatoare atribuțiilor ce le revin in cadrul comitetului. Cel puțin un membru trebuie sa aiba experiența in domeniul contabilitații sau auditului si sa fie independent conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 13. - Societațile de asigurare/reasigurare trebuie sa asigure accesul membrilor comitetului de audit la orice date sau inregistrari necesare indeplinirii atribuțiilor ce revin acestuia.

Art. 14. - Comitetul de audit va avea cel puțin urmatoarele atribuții:
a) avizeaza planul de audit si necesarul de resurse aferent acestei activitați;
b) asigura relația cu firma de audit si cu partenerii-cheie de audit desemnați de aceasta, in sensul primirii planului de audit si analizarii constatarilor si recomandarilor acestuia, precum si analizarea constatarilor si recomandarilor organelor de supraveghere si control din afara societații de asigurare/reasigurare;
c) asigura respectarea prevederilor cadrului legal, ale actului constitutiv si ale normelor aprobate de consiliul de administrație/consiliul de supraveghere;
d) monitorizeaza procesul de raportare financiara;
e) monitorizeaza eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, dupa caz, si de management al riscurilor din cadrul societații de asigurare/reasigurare;
f) monitorizeaza auditul statutar al situațiilor financiare anuale si al situațiilor financiare anuale consolidate;
g) verifica si monitorizeaza independența firmei de audit si a partenerilor-cheie de audit ai acesteia, in special in legatura cu prestarea de servicii suplimentare catre societatea de asigurare/reasigurare.

Art. 15. - Comitetul de audit poate formula recomandari adresate consiliului de administrație/consiliului de supraveghere privind controlul intern, auditul intern si auditul statutar, precum si pentru numirea firmei de audit al societații de asigurare/reasigurare.

Art. 16. - Consiliul de administrație al societații de asigurare/reasigurare/consiliul de supraveghere, cu avizul comitetului de audit, poate lua decizia externalizarii totale sau parțiale a activitații de audit intern.

Art. 17. - Comitetul de audit se va intalni ori de cate ori este necesar, dar cel puțin de doua ori pe an, cand va analiza rezultatele semestriale si anuale si prezentarea acestora catre acționari, autoritatea de supraveghere si publicul larg.

Art. 18. - Firma de audit raporteaza comitetului de audit cu privire la aspectele esențiale care rezulta din auditul statutar si, in special, cu privire la deficiențele semnificative ale controlului intern in ceea ce priveste procesul de raportare financiara.


V. Cerințe de raportare


Art. 19. - (1) Componența comitetului de audit va fi transmisa Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor pana la data transmiterii situațiilor financiare anuale pentru anul 2008.
(2) Orice modificare a componenței acestui comitet va fi transmisa Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor in termen de 5 zile de la data producerii acesteia.

Art. 20. - Firmele de audit vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, in termen de 30 de zile de la finalizarea raportului de audit statutar, scrisoarea adresata conducerii societaților de asigurare/reasigurare (scrisoarea catre conducere), care conține constatarile cu impact financiar, constatarile cu privire la rezultatele evaluarii sistemelor de management si control intern, precum si recomandarile pentru remedierea deficiențelor constatate.

Art. 21. - Societațile de asigurare/reasigurare vor transmite anual, odata cu situațiile financiare anuale, o declarație in forma prezentata in anexa nr. 3 la prezentele norme, cu privire la datele si informațiile referitoare la firma de audit. Declarația este completata si semnata de una dintre persoanele semnificative ale societații de asigurare/reasigurare.


VI. Prevederi finale


Art. 22. - (1) Firmele de audit furnizeaza, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, orice detalii, clarificari, explicații referitoare la activitatea de audit desfasurata pentru societațile de asigurare/reasigurare.
(2) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are acces la orice documente intocmite de auditorii statutari pe parcursul misiunii de audit statutar.

Art. 23. - Firmele de audit aprobate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sa efectueze audit statutar pentru societațile de asigurare/reasigurare vor transmite, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, documentația necesara in vederea intregistrarii actuarilor care fac parte din echipa de audit in Registrul actuarilor ținut de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 113.116/2006 pentru punerea in aplicare a Normelor privind Registrul actuarilor.

Art. 24. - (1) Nerespectarea de catre societațile de asigurare/reasigurare a prevederilor prezentelor norme se sancționeaza in condițiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul constatarii nerespectarii prevederilor prezentelor norme de catre firmele de audit, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor informeaza CAFR, solicitandu-i acesteia adoptarea masurilor care se impun pentru remedierea acestor incalcari, si poate retrage aprobarea acordata auditorilor financiari in cauza.

ANEXA Nr. 1 la norme (Confidențial)
CHESTIONAR*) pentru firma de audit


1. Identitatea firmei de audit (se vor indica: denumirea, forma juridica, adresa sediului social, codul unic de inregistrare si numarul autorizației de funcționare eliberate de Camera Auditorilor Financiari din Romania):
. ....................................................................................................................
2. Identitatea reprezentantului legal al firmei de audit (se vor indica: numele, prenumele si funcția acestuia, informații de contact - adresa, telefon, e-mail):
. ....................................................................................................................
3. Identitatea auditorului statutar, persoana fizica, partener-cheie de audit ce va realiza auditul statutar al societații de asigurare/reasigurare (se vor indica: numele, prenumele si funcția acestuia, informații de contact - adresa, telefon, e-mail):
. ....................................................................................................................
4. Sa se mentioneze daca in ultimii 10 ani vreuna dintre entitațile la care firma de audit menționata la pct. 1 a prestat servicii de audit statutar a facut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciara/faliment/lichidare? In caz afirmativ, faceți orice precizari utile:
. ....................................................................................................................
5. Comunicați orice informații suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru activitatea firmei de audit menționate la pct. 1:
. ....................................................................................................................
Subsemnatul, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal (art. 474 din noul Cod penal), declar pe propria raspundere, sub sancțiunea legii, ca toate raspunsurile sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista alte fapte relevante asupra carora Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ar trebui informata. Totodata, in numele societații pe care o reprezint, ma angajez sa comunic Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor orice modificare privind informațiile furnizate.
Data ........................... Numele si prenumele ...............
Semnatura si stampila .............


NOTA: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor va pastra confidențialitatea informațiilor cuprinse in raspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevazute de lege.
___________
*) Acest chestionar va fi completat si semnat de reprezentantul legal al firmei de audit. Chestionarul se intocmeste potrivit acestui model, in forma tehnoredactata; este obligatoriu sa se raspunda la toate intrebarile. Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.

ANEXA Nr. 2 la norme
DECLARAȚIE*)


Subsemnatul ..............................................................................................,
(numele si prenumele)
reprezentant legal al ..................................................., propusa pentru realizarea auditului
(denumirea firmei de audit)
statutar la societatea ......................................................................................,
(denumirea asiguratorului)
declar ca firma de audit menționata nu se afla in vreuna dintre situațiile prevazute la art. 9 din Ordonanța
de urgența a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile
ulterioare, ori in alta situație de incompatibilitate ori de conflict de interese prevazuta de legislația in
vigoare.

Data .................................. Numele si prenumele .......................
Semnatura si stampila .....................

___________
*) Aceasta declarație va fi completata si semnata de reprezentantul legal al firmei. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.
ANEXA Nr. 3 la norme
DECLARAȚIE*)

Subsemnatul ..............................................................................................,
(numele si prenumele)
reprezentant legal al ....................................................................................,
(denumirea societații de asigurare/reasigurare)
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal (art. 474 din noul Cod penal), declar pe propria raspundere,
sub sancțiunea legii, ca toate informațiile de mai jos sunt complete si conforme cu realitatea si ca nu exista
alte fapte relevante asupra carora Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ar trebui informata.
1. Denumirea firmei de audit ..............................................................................
2. Forma juridica .........................................................................................
3. Adresa completa a sediului social ................................ telefon/fax .........................
4. Adresa de corespondența ................................................................................
5. Codul unic de inregistrare .............................................................................
6. Numarul autorizației de funcționare (eliberat de Camera Auditorilor Financiari din Romania) ............
7. Reprezentantul legal ...................................................................................
8. Partener(i)-cheie de audit/numarul autorizației Camera Auditorilor Financiari din Romania ..............
sau,
auditorul(ii) statutar(i) responsabil(i) principal(i) pentru efectuarea auditului statutar la nivelul
grupului ........................................................ .
9. Informații referitoare la actuarul din cadrul echipei de audit:
9.1. Numele si prenumele actuarului, membru al echipei de audit ...........................................
9.2. Nr. inregistrare in Registrul actuarilor aflat in evidența Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor ...
9.3. Numele autoritații/asociației profesionale in evidența careia se afla inscris actuarul ...............
9.4. Numarul de ordine din cadrul autoritații/asociației profesionale .....................................

Data .................................. Numele si prenumele .......................
Semnatura si stampila .....................
___________
*) Aceasta declarație va fi completata si semnata de reprezentantul legal al societații de asigurare/reasigurare. Nu sunt acceptate declarațiile semnate prin reprezentare.