1asig.ro
1asig.ro

Actionarii BRD au aprobat distribuirea unui dividend de 1,64 lei/actiune

5 min. / 1.540 cuvinte
Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) BRD - Groupe Societe Generale s-a reunit pe 18 aprilie 2019, pentru doua sedinte: Ordinara si Extraordinara. Astfel, actionarii au decis, printre altele, distribuirea unui dividend de 1,64 lei/actiune.

PROMO


Conform convocatorului, la Adunarea Generala Ordinara si la cea Extraordinara au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 08 aprilie 2019. La sedinta au fost prezenti actionari reprezentand 80,56% din capitalul social al bancii.

AGA Ordinara a dezbatut si aprobat situatiile financiare anuale individuale si consolidate la 31 decembrie 2018, pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar al bancii, descarcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercitiul financiar al anului 2018, propunerea Consiliului de administratie de distribuire a 73,9% din profitul distribuibil de 1.545.988.625 lei, fixarea dividendului brut la 1,64 lei / actiune, plata dividendelor in data de 31 mai 2019 si data platii amanate 29 noiembrie 2019, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si programul de activitate pe exercitiul financiar al anului 2019, remuneratia cuvenita administratorilor neexecutivi si limitele generale privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor precum si a remuneratiei directorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019, numirea societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. in calitate de auditor financiar al bancii pentru anul financiar 2019.

De asemenea, AGA Ordinara a aprobat: reinnoirea mandatului de administrator al lui Petre BUNESCU, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 18.04.2019 si numirea urmatorilor 3 administratori: Bogdan-Alexandru DRAGOI, Philippe Laurent Charles HEIM si Liliana Feleaga, pentru un mandat de 4 ani (numirile sunt sub conditia obtinerii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei, emisa de Banca Nationala a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare si termenul mandatului incepe sa se calculeze de la data emiterii aprobarii prealabile inceperii exercitarii functiei).

Presedintele Consiliului de Administratie al Bancii a fost imputernicit sa semneze, in numele Bancii, Contractul de administratie cu fiecare dintre administratorii mai sus mentionati. In cadrul aceleiasi AGA Ordinare, Bogdan-Alexandru DRAGOI si Liliana FELEAGA au fost desemnati in calitate de administratori independenti.

AGA Extraordinara a avut pe ordinea de zi si a aprobat modificarea Actului Constitutiv al Bancii conform propunerilor din Anexa la Convocator.

De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat data de 9 mai 2019 ca ex date, respectiv data de 10 mai 2019 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor care urmeaza sa beneficieze de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
992 accesari